Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1746

Bruxelles, den 22. november 2007

Legetøjssikkerhed: Kommissionen fremlægger en gennemgang af forbrugervaresikkerheden og glæder sig over "betydelige fremskridt" i Kina

Kommissær Meglena Kuneva fremlagde i dag en række initiativer, som skal styrke håndhævelsen og gennemførelsen af den eksisterende kontrol med produktsikkerheden i EU. Blandt de prioriterede initiativer, som vil blive iværksat i de kommende måneder, er: En grundig gennemgang af sikkerhedsforanstaltningerne i forsyningskæden for legetøj (færdiggøres i første kvartal i 2008), en række specifikke foranstaltninger til at styrke de nationale markedstilsynsmyndigheders og toldmyndigheders risikobaserede tilsyn - herunder en målrettet indsats af Kommissionen, som stiller krav om passende advarsler om faren ved magneter i legetøj. Et styrket samarbejde med Kina og USA vil fortsat blive prioriteret. Resultaterne af den seneste Rapexrapport om Kina (Rapex: hurtigt varslingssystem for farlige forbrugervarer) viser, at de kinesiske myndigheder har gjort betydelige fremskridt mht. at tage korrigerende foranstaltninger for at stoppe strømmen af farlige varer til det europæiske marked. Rapporten viser, at 184 sager er blevet fuldt undersøgt i tremånedersperioden juli-september 2007, sammenlignet med bare 84 sager i de to foregående rapporter tilsammen (juli 2007, december 2006). Der blev truffet korrigerende foranstaltninger i 43 % af tilfældene. Inden december 2007 vil Kina indføre sit eget varslingssystem efter samme model som Rapexsystemet for at koordinere arbejdet med regionerne og skabe et mere effektivt samarbejde.

"100 % sikkerhed findes ikke i denne verden. Men man kan sørge for, at systemet fungerer efter hensigten, og man kan sikre øget effektivitet i alle led i kæden. Man kan sikre sig, at producenter, importører, butikker, regeringer og EU er i stand til hurtigt at få øje på og takle nye problemer i takt med, at de opstår. Jeg kan garantere for, at jeg vil arbejde 100 % for at opretholde indsatsen, således at borgerne sikres det højst mulige sikkerhedsniveau," siger Medlena Kuneva.

Resultaterne af gennemgangen

1. Erhvervsdrivende

I første omgang er det legetøjsbranchen, der har det juridiske ansvar for, at det legetøj, der bringes i omsætningen på markedet, er sikkert. I forbindelse med nylige tilbagekaldelser har branchen truffet effektive opfølgende foranstaltninger, men den konstante strøm af Rapexindberetninger viser, at branchen stadig har betydelige problemer med at sikre, at især lavprislegetøj er sikkert. De prioriterede indsatsområder omfatter:

 • en omfattende gennemgang af de erhvervsdrivendes sikkerhedsforanstaltninger i legetøjsforsyningskæden - resultaterne heraf ventes i første kvartal af 2008
 • branchespecifik uddannelse og efteruddannelse om EU’s standarder for legetøjssikkerhed møntet på kinesiske partnere og partnere fra andre markeder samt en indsats for at øge andelen af effektivt tilbagekaldte varer
 • en række konkrete foranstaltninger, som skal aftales i 2008, der omfatter producenter, detailhandelen, importører, i form af en "sikkerhedspagt", som skal genskabe forbrugernes tillid.

2. Medlemsstaternes indsats

Medlemsstaternes tilsynsmyndigheder har generelt været opmærksomme og har på positiv og effektiv facon fulgt op på "frivillige" tilbagekaldelser. Blandt de prioriterede indsatsområder skal nævnes:

 • Eftersom der ikke findes specifikke sikkerhedskrav til magneter i legetøj, vil Kommissionen, mens den afventer en revision af den relevante standard, på baggrund af bestemmelserne i artikel 13 i direktivet om produktsikkerhed i almindelighed udforme et udkast til et målrettet initiativ om krav til passende advarsler om faren ved magneter i legetøj.
 • I januar 2008 vil Kommissionen bruge "Resultattavlen for bedre forbrugermarkeder" til at offentliggøre sammenlignelige data om national tilsynskapacitet som udgangspunkt for yderligere drøftelser. I 2008 vil Kommissionen desuden offentliggøre resultaterne af den treårige undersøgelse (EMARS), som indeholder en analyse af bedste praksis for markedstilsyn i 15 medlemsstater.
 • En forbedring af samarbejdet mellem told- og markedstilsynsmyndighederne vil blive prioriteret, især for at styrke interoperabiliteten i risikoinformationssystemerne inden for toldvæsenet (RIF) og de hurtige varslingssystemer for forbrugervarer og fødevarer (Rapex og Rasff).
 • For at der kan træffes effektive foranstaltninger i forbindelse med usikre varer, er sporbarhed i produktforsyningskæden af afgørende betydning. Kommissionen vil prioritere samarbejdet med medlemsstaterne og med internationale partnere om at udvikle praktiske løsninger på dette område, herunder muligheden for et mere formelt retligt krav om sporbarhed i sektoren for forbrugervarer.

3.Internationalt samarbejde - Kina og USA

Analysen af Rapexrapporten om Kina viste, at den kinesiske regering har bestræbt sig kraftigt på at gennemføre foranstaltninger inden for rammerne af Rapex.

 • Kommissionen vil sørge for mere teknisk bistand og uddannelse især i forbindelse med det nye kinesiske varslingssystem. Sporbarhed vil fortsat blive prioriteret.
 • Inden for rammerne af handelsprojektet EU-Kina vil der blive udarbejdet en undersøgelse af Kinas eksisterende produksikkerhedskontrolmekanismer for at afdække områder, hvor samarbejdet bør udbygges.
 • USA og EU har en fælles interesse i at samarbejde om at takle de fælles udfordringer om produktsikkerhed og importkontrol. De seneste måneders styrkede samarbejde vil fortsætte på teknisk og politisk plan, navnlig gennem etableringen af den fælles arbejdsgruppe om produkt/importsikkerhed under det transatlantiske økonomiske råd.

4. Lovgivningsmæssige rammer

 • revision af legetøjsdirektivet - forslag fremlægges i første kvartal af 2008
 • vedtagelse af pakken om en ny tilgang, der skal forbedre markeds- og toldtilsynet.

http://ec.europa.eu/consumers/overview/cons_policy/index_en.htm


Side Bar