Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

V Bruseli 14. novembra 2007

Spotrebitelia: Rázny zákrok EÚ proti zavádzaniu na internetových stránkach ponúkajúcich letenky

Komisárka EÚ na ochranu spotrebiteľa Meglena Kuneva dnes oznámila výsledky prešetrovania na úrovni celej EÚ, ktoré sa konalo v rámci EÚ – za účasti 15 vnútroštátnych orgánov ako aj Nórska – a bolo zamerané proti klamlivej reklame a nekalým praktikám na internetových stránkach predávajúcich letenky. Tento zásah sa týkal popredných európskych leteckých spoločností, nízko nákladových dopravcov, ako aj ostatných internetových stránok predávajúcich letenky. Výsledky šetrenia ukazujú, že na viac ako 50 % všetkých internetových stránok sa objavili nezrovnalosti, a to najmä v súvislosti s uvádzaním cien, so zmluvnými podmienkami a so zrozumiteľnosťou navrhovaných podmienok. V týždni od 24. septembra do 28. septembra, vo vôbec prvej spoločnej akcii EÚ v oblasti spotrebiteľských práv (koordinovanej Európskou komisiou), vnútroštátne kontrolné orgány v Rakúsku, Belgicku, Bulharsku, na Cypre, v Dánsku, Estónsku, vo Fínsku, Francúzsku, v Grécku, Taliansku, Litve, na Malte, v Portugalsku, Španielsku, vo Švédsku a tiež v Nórsku podrobne preverili viac než 400 internetových stránok, aby skontrolovali ich súlad so spotrebiteľským právom EÚ. Po tomto celoplošnom záťahu nasleduje vynucovacia fáza, keď orgány kontaktujú spoločnosti a žiadajú ich o správne uvedenie údajov na ich internetových stránkach alebo objasnenie ich pozície. Komisárka Kuneva dnes varovala, že spoločnostiam dáva štyri mesiace na to, aby zareagovali. Okrem možných právnych krokov, nebude váhať menovať a zahanbiť spoločnosti, ktoré po uplynutí lehoty nepodniknú žiadne kroky, aby uviedli svoje internetové stránky do súladu s právom EÚ.

„Či ste v Bruseli alebo Barcelone alebo Mníchove či Manchestri, spotrebitelia si zaslúžia jasné a čestné stanovovanie cien a žiadne skryté prekvapenia uvedené maličkým písmom v zmluvných podmienkach“, povedala komisárka EÚ pre spotrebiteľské záležitosti Meglena Kuneva. „Zistili sme, že okolo 50 % internetových stránok predávajúcich letenky v súčasnosti európskych spotrebiteľov zavádza.“ Čísla, ktoré dnes zverejnili, ukazujú, že v tomto odvetví ide o závažný problém. Toto je európska otázka, ktorá si vyžaduje celoeurópske opatrenie. Komisárka dodala,„Dnes som varovala spoločnosti najviac ako sa len dá, aby začali okamžite konať a dali si do poriadku svoje záležitosti. Akonáhle uplynie januárová uzávierka, nebudem váhať podniknúť ďalšie kroky a menovať a zahanbiť tak spoločnosti, ktoré naďalej porušujú zákon.“

„Celoplošný záťah“

Tento „celoplošný záťah“ je nový typ vynucovacích opatrení na úrovni EÚ – systematická kontrola, ktorá sa vykonáva súčasne a koordinovaným spôsobom v rozličných členských štátoch s cieľom zisťovať prípady porušenia zákona na ochranu spotrebiteľa. Toto prešetrovanie predaja leteniek začala a koordinovala Európska komisia v rámci nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa, ktoré nadobudlo účinnosť koncom roka 2006.

Ako funguje?

Počas toho istého týždňa na konci septembra, zúčastnené vnútroštátne orgány použili spoločnú metodiku a vopred určené vyhľadávané výrazy ako „letenka, lacný let, cesta, last minute, letecké míle, lietať lacno“ na identifikovanie a prešetrenie internetových stránok predávajúcich letenky, ktoré sa zameriavajú na spotrebiteľov vo svojich krajinách. Vnútroštátni úradníci preskúmali stovky internetových stránok s cieľom identifikovať tie, pri ktorých sa zdá, že porušujú právo EÚ (Smernica 84/450/EHS o klamlivej reklame a smernica Rady 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách).

Celoplošné prešetrovanie sa zameralo na tri kľúčové praktiky:

  • Prehľadnejšia tvorba cien: V časti, kde sa na internetovej stránke prvý raz inzeruje cena letenky, by mala byť jasne uvedená celková cena, t.j. ďalšie poplatky navyše ako sú dane, poplatky za objednávku alebo za platbu kreditnou kartou by mali byť jasne uvedené už od začiatku a nie dodané neskôr pri objednávke.
  • Prístupnosť: Akékoľvek podmienky ponuky, najmä čo sa týka obmedzení dostupnosti ponuky, by mali byť jasne uvedené. Ceny a špeciálne ponuky sa často využívajú na to, aby pritiahli spotrebiteľov do procesu nákupu letenky - v skutočnosti je v rámci inzerovanej ponuky dostupný len veľmi obmedzený počet sedadiel.
  • Podmienky čestnej zmluvy: Všeobecné podmienky zmluvy musia byť jasne uvedené, ľahko dostupné a čestné. Medzi nekalé praktiky patrí povinné poistenie pripojené k ponuke alebo prípady, kde musia spotrebitelia výslovne vyčiarknuť (a nie začiarknuť) ustanovenie o poistení. Podmienky zmluvy musia byť dostupné v jazyku spotrebiteľa.

Výsledky celoplošnej akcie 2007
Štát
Počet nájdených internetových stránok
Počet internetových stránok, kde sa našli nezrovnalosti
Počet internetových stránok, ktorý sa bude sledovať prostredníctvom CPC*
Počet internetových stránok, ktorý sa bude sledovať na vnútroštátnej úrovni
Švédsko
32
16
1
15
Bulharsko
54
18
0
18
Dánsko
62
25
21
4
Grécko
13
0
0
0
Fínsko
30
20
9
11
Cyprus
8
0
0
0
Litva
40
23
0
23
Belgicko
48
46
9
37
Portugalsko
16
11
0
11
Španielsko
11
7
3
4
Taliansko
11
9
1
8
Rakúsko
20
0
0
0
Nórsko
31
22
10
12
Francúzsko
31
13
5
8
Estónsko
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Spolu
447
226
63
163

*CPC = Sieť na spoluprácu v oblasti ochrany spotrebiteľa - sieť vnútroštátnych vynucovacích orgánov z 27 členských štátov (a Nórska a Islandu) zriadená v rámci nariadenia o spolupráci v oblasti ochrany spotrebiteľa (ES2006/2004) s cieľom zaoberať sa cezhraničnými otázkami.

Čo bude nasledovať?

Po celoplošnom záťahu orgány kontaktujú spoločnosti a požiadajú ich aby objasnili alebo zmenili svoje praktiky. Tie spoločnosti, ktoré tak neučinia, by mohli čeliť žalobe vedúcej k pokutám alebo ku koncu prevádzky ich internetových stránok. V praxi to znamená, že vnútroštátne úrady prešetria a podniknú kroky v rámci jednotlivých štátov. Čo sa týka cezhraničných prípadov, vyžiadajú si pomoc od kolegov z iných orgánov EÚ prostredníctvom CPC (napr. v prípadoch, keď spoločnosť pôsobí z druhého štátu).


Side Bar