Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1694

V Bruselu dne 14. listopadu 2007

Spotřebitelé: EU důrazně zakročila proti zavádějícím informacím na internetových stránkách nabízejících letenky

Komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva dnes oznámila výsledky šetření napříč EU, kterého se zúčastnily orgány z 15 členských zemí a také Norsko a které bylo namířeno proti klamavé reklamě a nekalým praktikám na internetových stránkách prodejců letenek. Zásah se týká nejvýznamnějších evropských leteckých společností, nízkonákladových přepravců a dalších společností prodávajících letenky přes internet. Výsledky šetření ukázaly, že více než 50 % všech internetových stránek obsahovalo nesrovnalosti, zvláště pokud jde o udávané ceny, smluvní podmínky a srozumitelnost navržených podmínek. Ve dnech 24.–28. září, při vůbec první společné akci EU na ochranu práv spotřebitele (koordinované Evropskou komisí) kontrolní orgány v Rakousku, v Belgii, v Bulharsku, na Kypru, v Dánsku, v Estonsku, ve Finsku, ve Francii, v Řecku, v Itálii, v Litvě, na Maltě, v Portugalsku, ve Španělsku, ve Švédsku a také v Norsku podrobně zkoumaly více než 400 internetových stránek, aby prověřily, zda jsou v souladu s právními předpisy EU na ochranu spotřebitele. Po této celoplošné kontrole následuje fáze, během níž budou orgány kontaktovat příslušné společnosti a požádají je, aby provedly opravy na svých internetových stránkách nebo aby podaly vysvětlení. Komisařka Kuneva dnes varovala, že dává těmto společnostem čtyři měsíce na to, aby na tento požadavek zareagovaly. Proti společnostem, které neučiní příslušná opatření pro to, aby uvedly obsah svých internetových stránek do souladu s právními předpisy EU ve stanovené lhůtě, mohou být podniknuty nejen právní kroky – komisařka nebude váhat ani se zveřejněním těchto „černých ovcí“ mezi leteckými dopravci.

„Ať už jste v Bruselu, Barceloně, Mnichově či v Manchesteru, zákazníci si zaslouží jasné a férové ceny, a ne žádná překvapení ukrytá v malým písmem psaných částech smluvních podmínek,“ řekla komisařka EU pro ochranu spotřebitele Meglena Kuneva. „Zjistili jsme, že přibližně 50 % internetových stránek nabízejících letenky v současné době klame evropské zákazníky. Dnes zveřejněná čísla ukazují, že odvětví se potýká se zásadním problémem. Jde o celoevropskou záležitost, která vyžaduje opatření na celoevropské úrovni. „Toto je nejsilnější možné varování společnostem, aby učinily rychlé kroky pro uvedení svých záležitostí do pořádku“, dodala komisařka. „Po vypršení lhůty v lednu příštího roku nebudu váhat jít dále a veřejně poukázat na „černé ovce“ mezi leteckými společnostmi, které stále porušují zákon.“

„Celoplošný zátah“

Tento „celoplošný zátah“ je novým druhem opatření EU k zajištění dodržování právních předpisů – systematická kontrola prováděná souběžně a koordinovaně v různých členských státech s cílem zjišťovat, zda nejsou porušovány předpisy na ochranu spotřebitele. Toto šetření prodeje letenek zahájila a koordinovala Evropská komise v rámci nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele, které vstoupilo v platnost na konci roku 2006.

Jak to funguje?

Během jednoho týdne na konci září zúčastněné vnitrostátní orgány podle jednotné metodiky a pomocí předem daných hesel pro vyhledávání, jako „letenka, levný let, cesta, last minute, vzdušné míle, létejte levně“ vyhledaly a prozkoumaly internetové stránky prodávající letenky, zacílené na spotřebitele v příslušné zemi. Zaměstnanci těchto orgánů pečlivě prozkoumali stovky internetových stránek s cílem určit ty, které zřejmě porušují předpisy EU (směrnici týkající se klamavé reklamy 84/450/EHS a směrnici Rady o nepřiměřených podmínkách ve spotřebitelských smlouvách 93/13/EHS).

Tento celoplošný průzkum se zaměřil na tři klíčové praktiky:

  • Jasné udávání ceny: Cena inzerovaná v titulku na internetové stránce musí udávat cenu celkovou, tzn. že dodatečné poplatky, jako daně a letištní poplatky, poplatky za rezervaci nebo za platbu kreditní kartou by měly být jasně udány od začátku, a ne až v dalších fázích rezervace.
  • Dostupnost: Jakékoli podmínky nabídky, zvláště její omezená dostupnost, by měly být jasně udány. Ceny a zvláštní nabídky se často používají k tomu, aby nalákaly zákazníky k započetí rezervace letu – ve skutečnosti je počet dostupných míst v inzerované nabídce velmi omezený.
  • Přiměřené smluvní podmínky: Všeobecné smluvní podmínky musí být jasně dány, musí být snadno dostupné a přiměřené. Mezi nekalé praktiky patří povinné pojištění připojené k nabídce nebo případy, kdy zákazníci musí výslovně udat, že nemají zájem o pojištění, místo aby vyplnili příslušnou kolonku, pokud pojištění chtějí. Smluvní podmínky musí být dostupné v jazyce zákazníka.

Výsledky kontroly za rok 2007
Země
Počet zkoumaných internetových stránek
Počet internetových stránek obsahujících nesrovnalosti
Počet, který bude dále sledovat CPC*
Počet, který bude sledován na vnitrostátní úrovni
Švédsko
32
16
1
15
Bulharsko
54
18
0
18
Dánsko
62
25
21
4
Řecko
13
0
0
0
Finsko
30
20
9
11
Kypr
8
0
0
0
Litva
40
23
0
23
Belgie
48
46
9
37
Portugalsko
16
11
0
11
Španělsko
11
7
3
4
Itálie
11
9
1
8
Rakousko
20
0
0
0
Norsko
31
22
10
12
Francie
31
13
5
8
Estonsko
26
14
4
10
Malta
14
2
0
2
Celkem
447
226
63
163

*CPC = Síť pro spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (Consumer Protection Co-operation Network) – síť donucovacích orgánů z 27 členských států (a také Norska a Islandu) zřízená v rámci nařízení o spolupráci v oblasti ochrany spotřebitele (ES2006/2004) pro řešení přeshraničních záležitostí.

Co bude následovat?

Nyní po kontrole budou společnosti kontaktovány příslušnými orgány a požádány, aby poskytly vysvětlení nebo aby změnily své praktiky. Proti těm, které tak neučiní, mohou být podniknuty právní kroky, které mohou vést k pokutám nebo k uzavření jejich internetových stránek. V praxi budou vnitrostátní případy šetřit a donucovací opatření přijímat vnitrostátní orgány. Pokud jde o přeshraniční případy, požádají tyto orgány o pomoc kolegy v orgánech jiných zemí EU prostřednictvím CPC (např. pokud prodejce prodává letenky z jiné země).


Side Bar