Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Bryssel den 9 november 2007

Höstens ekonomiska prognos för 2007–2009: tillväxten avtar

Enligt kommissionens ekonomiska höstprognos väntas tillväxten i EU avta från 2,9 % under 2007 till 2,4 % under både 2008 och 2009 (från 2,6 % till 2,2 % under 2008 och 2,1 % under 2009 i euroområdet). Detta är en följd av oron på de finansiella marknaderna, som har medfört stramare finansiella villkor och ökad osäkerhet. Den alltjämt gynnsamma globala situationen och de starka ekonomiska grundförutsättningarna gör dock att tillväxten bara behöver skrivas ned med 0,3 procentenheter för 2008 i båda områdena jämfört med vårprognosen. Särskilt den privata konsumtionen, som i år blivit den viktigaste drivkraften för tillväxt, väntas öka i en stabil takt med stöd av en jämförelsevis konstant sysselsättningsökning. I EU som helhet väntas 8 miljoner nya arbetstillfällen skapas under perioden 2007–2009, utöver de 3,5 miljoner arbetstillfällen som skapades 2006. Detta bidrar till att arbetslösheten i EU minskar till 6,6 % 2009. Delvis tack vare denna goda konjunktur väntas budgetunderskottet för 2007 i både EU som helhet och i euroområdet sjunka till sin lägsta nivå på flera år, med ett genomsnitt på 1,1 % av BNP i EU och 0,8 % i euroområdet. Det strukturella underskottet väntas också sjunka i år, låt vara i lägre takt, men konsolideringen av de offentliga finanserna kommer därefter att upphöra. Inflationen tilltar under de kommande kvartalen till följd av högre råvarupriser, men torde i euroområdet återgå till omkring 2 % vid halvårsskiftet 2008.

”Det finns tydliga moln på horisonten med denna sommars oro på de finansiella marknaderna, nedgången i USA och de evigt stigande oljepriserna. Detta medför att den ekonomiska tillväxten blir mera måttlig och att riskerna för en nedgång tydligt ökar. Tack vare den starka globala tillväxten och de solida ekonomiska grundförutsättningarna bör dock de negativa konsekvenserna bli begränsade. När det gäller priserna torde inflationen bli fortsatt måttlig, även om riskerna för en uppgång ökat”, säger Joaquín Almunia, kommissionsledamot med ansvar för ekonomiska och monetära frågor.

Stabila tillväxtutsikter, trots nedgången i USA

Enligt den ekonomiska prognos som kommissionen offentliggör i dag kommer den ekonomiska tillväxten att avta under prognosperioden från 2,9 % i EU under 2007 till 2,4 % under både 2008 och 2009 (i euroområdet från 2,6 % under 2007 till 2,2 % under 2008 och 2,1 % under 2009). Den prognostiserade tillväxten 2008 i båda områdena är nu 0,3 procentenheter lägre än för sex månader sedan.

Efter ett starkt första halvår 2007 förklaras avmattningen framöver delvis av oron på de finansiella marknaderna – fastän konjunkturtoppen kanske redan hade inträffat före sommarens tumult.

Enligt kommissionens huvudscenario kommer den finansiella oron att ebba ut. Den har tydligt minskat investerarnas vilja att ta risker och har medfört stramare finansiella villkor. Hittills har investeringarna varit livliga, men i detta konjunkturskede torde de avta, inte minst till följd av den skarpa nedgången av byggandet i vissa medlemsstater. Den privata konsumtionen har ökat och tar över som den viktigaste drivkraften för tillväxt, stödd av gynnsamma sysselsättningsutsikter och förutsatt att konsumenternas förtroende fortsätter att vara starkt.

När det gäller den globala miljön får EU:s tillväxt fortsatt stöd av de goda utsikterna för världsekonomin, särskilt i de nya tillväxtekonomierna, vilket till stor del kompenserar nedgången i USA. Således antar kommissionen att EU:s ekonomiska tillväxt kommer att ligga nära den potentiella nivån under de två år som prognosen omfattar. Inflationen väntas dock stiga till 2,4 % i euroområdet under de kommande kvartalen till följd av högre råvarupriser, men falla tillbaka till omkring 2 % nästa sommar.

Fortsatt minskande arbetslöshet; konsolideringen av de offentliga finanserna upphör

Den starka sysselsättningsökningen på 1,5 % i både EU och euroområdet antas leda till 3,6 miljoner nya arbetstillfällen i EU detta år (2,3 miljoner i euroområdet). Denna förbättring griper över många sektorer, typer av anställningsavtal och medlemsstater. Framöver torde sysselsättningsökningen avta till i genomsnitt ca 1 % under perioden 2008–2009 i både EU och euroområdet i takt med att konjunkturcykeln når sin fulla mognad. Inte desto mindre kommer 4,5 miljoner arbetstillfällen att skapas i EU under perioden 2008–2009 (3,2 miljoner i euroområdet), vilket höjer den allmänna sysselsättningsgraden till över 66 % 2009. Arbetslösheten beräknas nå 6,6 % i EU och 7,1 % i euroområdet 2009, vilket är nivåer som vi inte sett på 15 år.

Det blir allt vanligare med brist på arbetskraft och lönerna väntas därför stiga något snabbare under prognosperioden, särskilt under 2008, då utvecklingen delvis kommer att avspegla engångsåtgärder och viss upphämtning efter tidigare års löneåterhållsamhet. En bibehållen ökning av arbetskraftsproduktiviteten kommer dock att begränsa ökningen av arbetskraftskostnaderna per enhet och bidra till att hålla tillbaka inflationstrycket.

Som ett resultat av både oväntade budgetinkomster och konsolideringsansträngningar kommer underskottet i de offentliga finanserna i EU att minska från 1,6 % av BNP 2006 till 1,1 % 2007 (från 1,5 % till 0,8 % i euroområdet). I några länder väntas dock en försämring ske 2008, till följd av att den ekonomiska aktiviteten mattas av och att oväntade budgetinkomster används för ytterligare utgifter. Det totala underskottet för 2008 beräknas öka till 1,2 % av BNP i EU och 0,9 % i euroområdet. Förutsatt att politiken inte ändras borde det totala underskottet stabiliseras 2009. Även i strukturella termer kommer konsolideringen av de offentliga finanserna att upphöra under 2008 och 2009.

Den offentliga skuldkvoten visar en nedåtgående trend och beräknas nå 63,4 % av BNP i euroområdet 2009 och sjunka till en nivå under 60 % i EU redan 2007.

Tydliga risker för en nedgång

De viktigaste faktorerna för nedåtgående tillväxtutsikter har samband med händelser på de finansiella marknaderna och risken för en starkare och mer utdragen nedgång i USA. Några segment av de finansiella marknaderna fungerar fortfarande inte bra och en mera utdragen period av osäkerhet kan inte uteslutas, vilket skulle inverka på kreditförhållandena och i sin tur bostadsmarknaderna i högre grad än vad som tidigare väntats. Å andra sidan kan arbetsmarknaden återigen överraska positivt, vilket skulle förbättra arbetsinkomsterna och konsumenternas förtroende. När det gäller inflationen utgör ytterligare oljeprishöjningar och stigande livsmedels- och råvarupriser risker för att nivån blir högre än i grundscenariot.
Kommissionens ekonomiska höstprognos är i sin helhet tillgänglig på Internet på följande adress:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar