Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Brussel, 9 november 2007

Economische najaarsprognoses 2007-2009: groeimatiging in het verschiet

Volgens de economische najaarsprognoses van de Commissie zal de groei in de Europese Unie naar verwachting afvlakken van 2,9% in 2007 tot 2,4% in zowel 2008 als 2009 (in het eurogebied van 2,6% tot 2,2% in 2008 en 2,1% in 2009). Deze groeivertraging is het gevolg van de turbulentie op de financiële markten, die tot strengere financieringsvoorwaarden en grotere onzekerheid heeft geleid. Vanwege het nog steeds gunstige mondiale economische klimaat en de solide onderliggende economische ontwikkelingen blijft de neerwaartse bijstelling in vergelijking met de voorjaarsprognoses voor beide zones in 2008 beperkt tot 0,3 procentpunt. In het bijzonder de particuliere consumptie, die eerder dit jaar de voornaamste drijvende kracht achter de expansie is geworden, zal naar verwachting in een gezond tempo blijven groeien, onder impuls van de vrij sterke toename van de werkgelegenheid. Voorspeld wordt dat er in de periode 2007-2009 in de EU als geheel 8 miljoen nieuw banen zullen worden gecreëerd, bovenop de 3,5 miljoen arbeidsplaatsen die reeds in 2006 zijn geschapen. Mede daardoor zal de werkloosheid in de EU in 2009 worden teruggedrongen tot 6,6%. Aangenomen wordt dat ten dele dankzij deze solide economische activiteit het begrotingstekort in zowel de EU als het eurogebied in 2007 zal teruglopen tot het laagste peil in vele jaren, namelijk gemiddeld 1,1% van het BBP in de EU en 0,8% in het eurogebied. Ook het structurele tekort zou dit jaar verbeteren, zij het in mindere mate. Nadien zou de begrotingsconsolidatie evenwel tot stilstand komen. Verwacht wordt dat de inflatie de komende kwartalen zal aantrekken als gevolg van hogere grondstoffenprijzen, maar medio 2008 in het eurogebied alweer zou zijn afgenomen tot ongeveer 2%.

"Aan de horizon beginnen zich onmiskenbaar wolken samen te pakken als gevolg van de turbulentie die zich afgelopen zomer op de financiële markten heeft voorgedaan, de groeivertraging in de Verenigde Staten en de alsmaar stijgende olieprijzen. Dit alles heeft ertoe geleid dat de economische expansie in rustiger vaarwater is terechtgekomen en dat de neerwaartse risico's duidelijk zijn toegenomen. Dankzij de krachtige groei van de wereldeconomie en de solide onderliggende economische ontwikkelingen zou het negatieve effect evenwel beperkt moeten uitvallen. Wat de prijzen betreft, zal de inflatie wellicht gematigd blijven, maar is er sprake van opwaartse risico's," aldus de heer Joaquín Almunia, het voor economische en monetaire zaken bevoegde Commissielid.

Gunstige groeivooruitzichten ondanks groeivertraging in de VS

Volgens de vandaag bekendgemaakte economische prognoses van de Commissie zal de economische groei in de EU tijdens de prognoseperiode afvlakken van 2,9% in 2007 tot 2,4% in zowel 2008 als 2009 (en in het eurogebied van 2,6% in 2007 tot 2,2% in 2008 en 2,1% in 2009). Voor beide zones is de groeivoorspelling voor 2008 thans 0,3 procentpunt lager dan zes maanden geleden.

De zich na een solide expansie in de eerste helft van 2007 aftekenende groeimatiging is ten dele toe te schrijven aan het effect van de turbulentie op de financiële markten, al is het niet uitgesloten dat de conjunctuurcyclus reeds vóór de beroering van deze zomer zijn hoogtepunt had bereikt.

In haar basisscenario gaat de Commissie ervan uit dat de financiële onrust geleidelijk zal wegebben. Inmiddels heeft deze er echter voor gezorgd dat beleggers duidelijk minder bereid zijn om risico's te nemen en dat de financieringsvoorwaarden strenger zijn geworden. Tot dusver hebben de investeringen blijk gegeven van dynamisme, maar in dit stadium van de conjunctuurcyclus zullen zij vermoedelijk afzwakken, vooral omdat er in sommige lidstaten sprake is van een aanzienlijke vertraging van de investeringen in de bouwsector. De particuliere consumptie trekt aan en zal dankzij de gunstige werkgelegenheidsvooruitzichten de voornaamste motor van de economische groei worden, op voorwaarde evenwel dat het consumentenvertrouwen zich goed houdt.

Wat de externe invloeden betreft, wordt de economische expansie in de EU nog steeds geschraagd door de rooskleurige vooruitzichten voor de wereldeconomie (en dan vooral de opkomende economieën), die het effect van de groeivertraging in de VS ruimschoots compenseren. Om die reden gaat de Commissie ervan uit dat de economische expansie in de EU tijdens de prognoseperiode dicht bij het groeipotentieel zal liggen. Verwacht wordt evenwel dat de inflatie in het eurogebied de komende kwartalen zal aantrekken tot 2,4% als gevolg van de hogere grondstoffenprijzen, maar volgende zomer wederom zal afnemen tot circa 2%.

Werkloosheid loopt nog steeds terug; begrotingsconsolidatie valt stil

Aangenomen wordt dat de dynamische werkgelegenheidsgroei van 1,5% in zowel de EU als het eurogebied ertoe heeft geleid dat er dit jaar in de EU 3,6 miljoen nieuwe banen zijn bijgekomen (2,3 miljoen in het eurogebied). Deze verbetering is vrijwel in alle sectoren, bij alle soorten arbeidsregelingen en in alle lidstaten merkbaar. Later zou de werkgelegenheidsgroei in zowel de EU als het eurogebied vertragen tot gemiddeld ongeveer 1% in 2008-2009, wanneer de conjunctuur een rijpere fase ingaat. Dit neemt evenwel niet weg dat in de EU in 2008-2009 nog steeds 4,5 miljoen arbeidsplaatsen zullen worden geschapen (3,2 miljoen in het eurogebied), waardoor de totale werkgelegenheidsgraad in 2009 tot ruim 66% zou oplopen. Voorspeld wordt dat de werkloosheidsgraad in 2009 in de EU op 6,6% en in het eurogebied op 7,1% zal uitkomen, niveaus die de afgelopen vijftien jaar niet meer zijn waargenomen.

Er doen zich steeds meer tekorten aan arbeidskrachten voor, waardoor wordt verwacht dat de lonen tijdens de prognoseperiode ietwat sneller zullen stijgen. Dit zal met name het geval zijn in 2008, wanneer de ontwikkelingen ten dele eenmalige maatregelen en inhaalbewegingen ter compensatie van eerdere jaren van loonmatiging zullen weerspiegelen. Er wordt evenwel van uitgegaan dat de aanhoudende groei van de arbeidsproductiviteit de stijging van de loonkosten per eenheid product zal afremmen en de inflatiedruk onder controle zal helpen houden.

Als gevolg van meevallende ontvangsten en consolidatie-inspanningen zal het overheidstekort in de EU teruglopen van 1,6% van het BBP in 2006 tot 1,1% in 2007 (van 1,5% tot 0,8% in het eurogebied). Verwacht wordt evenwel dat de begrotingssituatie in 2008 in sommige lidstaten zal verslechteren omdat de economische activiteit zal vertragen en de meevallers in een aantal landen voor het doen van extra uitgaven zullen worden aangewend. In 2008 zou het totale tekort in de EU en in het eurogebied toenemen tot respectievelijk 1,2% en 0,9% van het BBP. Bij ongewijzigd beleid zou het tekort zich in 2009 stabiliseren. Ook in structurele termen zou de begrotingsconsolidatie in 2008 en 2009 tot stilstand komen.

De overheidsschuld vertoont een neerwaartse tendens en zou in 2009 in het eurogebied op 63,4% van het BBP uitkomen. In de EU zou zij al in 2007 teruglopen tot minder dan 60%.

Duidelijke neerwaartse risico's

De voornaamste neerwaartse risico's voor de groeivooruitzichten hangen samen met de gebeurtenissen op de financiële markten en met een mogelijk forsere of langdurigere groeivertraging in de VS. Sommige segmenten van de financiële markten functioneren nog steeds niet naar behoren. Het is dan ook niet uitgesloten dat de periode van onzekerheid langer aanhoudt, waardoor de negatieve gevolgen voor de kredietvoorwaarden en dus voor de woningmarkten acuter kunnen blijken dan verwacht. Daar staat tegenover dat de arbeidsmarkt opnieuw voor een aangename verrassing zou kunnen zorgen, hetgeen een krachtige opwaartse impuls aan het arbeidsinkomen en het consumentenvertrouwen kan geven. Wat de inflatie betreft, kunnen verdere olieprijsstijgingen en toenames van de voedings- en grondstoffenprijzen opwaartse risico's voor het basisscenario met zich meebrengen.
De volledige economische najaarsprognoses van de Commissie zijn beschikbaar op internet op het volgende adres:
http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]

[ De tabellen en grafieken zijn beschikbaar in PDF en WORD PROCESSED ]


Side Bar