Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Bryssel 9. marraskuuta 2007

Syksyn talousennusteen 2007–2009 mukaan kasvu hidastuu

Komission syksyn talousennusteen mukaan Euroopan unionin talouskasvu, joka vuonna 2007 oli 2,9 prosenttia, hidastuu 2,4 prosenttiin sekä vuonna 2008 että vuonna 2009 (euroalueella talouskasvu hidastuu 2,6 prosentista 2,2 prosenttiin vuonna 2008 ja 2,1 prosenttiin vuonna 2009). Tämä on seurausta rahoitusmarkkinoiden epävakaudesta, joka on tiukentanut rahoitusehtoja ja lisännyt epävarmuutta. Maailmantalouden suotuisan kehityksen ja talouden vahvojen perustekijöiden ansiosta alaspäin tehtävä tarkistus rajoittuu vuonna 2008 kuitenkin 0,3 prosenttiyksikköön kevään talousennusteeseen verrattuna niin EU:ssa kuin euroalueella. Erityisesti yksityisen kulutuksen, josta tuli aiemmin tänä vuonna tärkein kasvua vauhdittava tekijä, odotetaan jatkavan hyvää kasvuvauhtiaan suhteellisen vakaan työllisyyskasvun tuella. Vuosina 2007–2009 koko EU:ssa odotetaan syntyvän lähes 8 miljoonaa uutta työpaikkaa vuonna 2006 jo luotujen 3,5 miljoonan työpaikan lisäksi. EU:n työttömyysaste alenee näin ollen 6,6 prosenttiin vuonna 2009. Osittain tämän terveen taloudellisen toiminnan ansiosta vuoden 2007 budjettivajeen uskotaan laskevan alhaisimmalle tasolleen moniin vuosiin niin EU:ssa kuin euroalueella - keskimäärin 1,1 prosenttiin suhteessa BKT:hen EU:ssa ja 0,8 prosenttiin euroalueella. Myös rakenteellisen alijäämän odotetaan paranevan tänä vuonna, joskin vähäisemmässä määrin, vaikka julkisen talouden vakauttaminen pysähtyykin sen jälkeen. Inflaatio kiihtyy tulevien vuosineljänneksien aikana korkeampien hyödykehintojen vuoksi, mutta sen odotetaan hidastuvan euroalueella noin 2 prosenttiin vuoden 2008 puoliväliin mennessä.

"Taivaalle selvästi on kerääntynyt pilviä tämän kesän epävakaiden rahoitusmarkkinoiden, Yhdysvaltain heikentyneen talouskasvun ja yhä nousevien öljynhintojen myötä. Niiden seurauksena talouskasvu on hidastunut ja kehityksen heikentymisen riskit ovat selvästi lisääntyneet. Maailmantalouden vahvan kasvun ja talouden vakaiden perustekijöiden ansiosta negatiivisten vaikutusten uskotaan kuitenkin jäävän vähäisiksi. Inflaation odotetaan pysyvän kohtuullisena, mutta vaarana on, että se kiihtyy enemmänkin," sanoi talous- ja rahapoliittisista asioista vastaava komissaari Joaquín Almunia.

Vankat kasvuennusteet Yhdysvaltain heikentyneestä talouskasvusta huolimatta

Tänään julkaistussa komission talousennusteessa arvioidaan, että EU:n talouskasvu hidastuu ennustejaksolla vuoden 2007 2,9 prosentista 2,4 prosenttiin vuosina 2008 ja 2009 (ja euroalueella vuoden 2007 2,6 prosentista 2,2 prosenttiin vuonna 2008 ja 2,1 prosenttiin vuonna 2009). Molempien alueiden vuoden 2008 kasvuennuste on nyt 0,3 prosenttiyksikköä alempi kuin kuusi kuukautta sitten.

Vuoden 2007 vakaan alkupuoliskon jälkeen hidastunut talouskasvu selittyy osittain rahoitusmarkkinoiden epävakaudella, vaikka syklin huippu saattoikin olla ohi jo ennen tämän kesän myllerrystä.

Komission keskiennusteessa oletetaan, että taloudelliset vaikeudet helpottuvat pikkuhiljaa. Taloudelliset vaikeudet ovat kuitenkin selvästi vähentäneet investoijien riskinottohalukkuutta ja tiukentaneet rahoitusehtoja. Investointitoiminta on ollut tähän asti dynaamista, mutta suhdanteen tässä vaiheessa sen odotetaan hidastuvan, varsinkin kun otetaan huomioon rakennusinvestointien voimakas vähentyminen eräissä jäsenvaltioissa. Yksityinen kulutus on lisääntynyt, ja siitä on tulossa suotuisten työllisyysnäkymien tuella tärkein kasvua vauhdittava tekijä edellyttäen, että kuluttajien luottamus säilyy hyvänä.

Ulkoiselta kannalta tarkasteltuna EU:n kasvu saa edelleen tukea vakaista näkymistä maailmantaloudessa, erityisesti nousevan talouden maissa, mikä hyvin pitkälle kompensoi Yhdysvaltain talouskasvun hiipumista. Komissio uskoo näin ollen EU:n talouden kasvavan noin potentiaalin verran kahden ennustevuoden aikana. Inflaation oletetaan kuitenkin tulevien vuosineljänneksien aikana kiihtyvän euroalueella 2,4 prosenttiin korkeampien hyödykehintojen vuoksi mutta hidastuvan ensi kesänä jälleen noin 2 prosenttiin.

Työttömyys laskee entisestään – julkisen talouden vakauttaminen pysähtyy

Dynaamisen 1,5 prosentin työllisyyskasvun niin EU:ssa kuin euroalueella oletetaan johtaneen 3,6 miljoonan uuden työpaikan luomiseen EU:ssa tänä vuonna (2,3 miljoonaa euroalueella). Työllisyys parantui laajasti eri aloilla, työjärjestelytyypeissä ja jäsenvaltioissa. Työllisyyskasvun uskotaan hidastuvan keskimäärin 1 prosenttiin vuosina 2008–2009 niin EU:ssa kuin euroalueella suhdanteen kehittyessä. EU:ssa syntyy kuitenkin kaudella 2008–2009 vielä 4,5 miljoonaa työpaikkaa (euroalueella 3,2 miljoonaa), joiden ansiosta kokonaistyöllisyysaste nousee vuoteen 2009 mennessä yli 66 prosenttiin. Työttömyysasteen arvioidaan laskevan vuoteen 2009 mennessä EU:ssa 6,6 prosenttiin ja euroalueella 7,1 prosenttiin – alimmille tasoilleen viiteentoista vuoteen.

Työvoimapula yleistyy, minkä vuoksi palkkojen odotetaan nousevan jonkin verran tavanomaista nopeammin ennustejaksolla ja erityisesti vuonna 2008, jolloin kehitys osittain liittyy kertaluonteisiin toimenpiteisiin ja aiempien vuosien maltillisen palkkakehityksen umpeen kuromiseen. Työn tuottavuuden vakaa kasvu rajoittaa kuitenkin työvoiman yksikkökustannusten nousua ja auttaa hillitsemään inflaatiopaineita.

Julkisen talouden alijäämä, joka vuonna 2006 oli EU:ssa 1,6 prosenttia suhteessa BKT:hen, supistuu odottamattomien tulojen ja vakauttamispyrkimysten seurauksena 1,1 prosenttiin vuonna 2007 (euroalueella 1,5 prosentista 0,8 prosenttiin). Vuonna 2008 tilanteen odotetaan kuitenkin joissakin maissa huononevan, mikä johtuu taloudellisen toiminnan hidastumisesta ja odotettua suurempien tulojen käytöstä ylimääräisiin menoihin joissakin maissa. Vuoden 2008 kokonaisalijäämän ennustetaan nousevan EU:ssa 1,2 prosenttiin suhteessa BKT:hen ja euroalueella 0,9 prosenttiin suhteessa BKT:hen. Sen uskotaan vakiintuvan vuonna 2009 olettaen, että talouspolitiikassa ei tapahdu muutoksia. Rakenteellisen tasapainon osalta ennustetaan, että myös julkisen talouden vakauttaminen pysähtyy vuosina 2008 ja 2009.

Julkisen talouden velka jatkaa supistumistaan, ja sen odotetaan laskevan euroalueella 63,4 prosenttiin suhteessa BKT:hen vuoteen 2009 mennessä ja supistuvan EU:ssa alle 60 prosentin jo vuonna 2007.

Selkeät kasvun heikentymisen riskit

Tärkeimmät kasvunäkymiä heikentävät riskit liittyvät rahoitusmarkkinoiden tapahtumiin ja Yhdysvaltain talouskasvun jyrkempään tai pitkittyvään hiipumiseen. Jotkut rahoitusmarkkinoiden osa-alueet toimivat edelleen puutteellisesti, ja on mahdollista, että epävarmuuden kausi jatkuu pidempään, mikä vaikuttaisi luottoehtoihin ja vastaavasti asuntomarkkinoihin ennakoitua tuntuvammin. Toisaalta työmarkkinat saattavat jälleen yllättää myönteisesti, jolloin ansiotulot paranisivat ja kuluttajien luottamus vahvistuisi. Uusista öljyn hintapiikeistä sekä elintarvikkeiden ja hyödykkeiden hintojen noususta aiheutuu inflaation nopeutumisen riskejä perusskenaarioon verrattuna.
Komission syksyn talousennuste on kokonaisuudessaan luettavissa verkko-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]

[ Taulukot saatavilla PDF ja Word muodossa ]


Side Bar