Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Brüssel, 9. november 2007

Sügisene majandusprognoos aastateks 2007–2009: majanduskasv aeglustub

Komisjoni sügisestes majandusprognoosides ennustatakse Euroopa Liidu majanduskasvu aeglustumist 2007. aasta 2,9 %-lt 2,4 %-le 2008. ja 2009. aastal (euroalal 2,6 %-lt 2,2 %-le 2008. aastal ja 2,1 %-le 2009. aastal). See tuleneb finantsturgude muutlikkusest, mis on kaasa toonud rangemad rahastamistingimused ja suurenenud ebakindluse. Kuid seni veel soodus globaalne keskkond ja kindlal alusel rajanev majandus vähendavad prognoositud aeglustumist 2008. aastal 0,3 % kevadise prognoosiga võrreldes nii ELis kui ka euroalal. Eelkõige eeldatakse selle aasta alguses peamiseks majanduskasvu stimulaatoriks olnud eratarbimise märkimisväärset kasvu, mida toetab suhteliselt jätkusuutlik tööhõive kasv. Kokku luuakse ELis aastatel 2007–2009 prognooside kohaselt umbes 8 miljonit uut töökohta, lisaks 2006. aastal juba loodud 3,5 miljonile uuele töökohale. See aitab töötust ELis 2009. aastal vähendada 6,6 %-ni. Osaliselt tänu sellisele aktiivsele majandustegevusele prognoositakse eelarve puudujäägi vähenemist nii ELis kui ka euroalal paljude aastate madalaima tasemeni, milleks on keskmiselt 1,1 % SKTst ELis ja 0,8 % euroalal. Käesoleval aastal eeldatakse veel struktuurilise puudujäägi paranemist, kuigi väiksemal määral, seejärel rahanduse stabiliseerimine peatub. Toormehindade suurenemise tulemusel peaks inflatsioon järgmistes kvartalites suurenema, kuid 2008. aasta keskpaigas euroalal taas vähenema 2 %-ni.

„Sel suvel finantsturgudel toimunu on silmapiirile toonud väljavaadete halvenemise, Ameerika Ühendriikide majanduse aeglustumise ning üha kasvavad naftahinnad. Selle tulemusel on majanduskasv mõõdukam ja negatiivseid riske on selgelt juurde tulnud. Kuid tänu maailmamajanduse suurele kasvule ja kindlal alusel rajanevale majandusele peaks negatiivne mõju olema piiratud. Hindade osas peaks inflatsioon jääma mõõdukaks, kuid riskid on positiivsed,“ ütles majandus- ja rahandusvolinik Joaquín Almunia.

Kindlad kasvuväljavaated hoolimata Ühendriikide majanduse aeglustumisest

Täna avaldatud komisjoni majandusprognoosides ennustatakse majanduse kasvutempo mõõdukamaks muutumist prognoosiperioodi jooksul. See väheneb ELis 2007. aasta 2,9 %-lt 2,4 %-le nii 2008. kui ka 2009. aastal (ning euroalal 2,7 %-lt 2007. aastal 2,2 %-le 2009. aastal). 2008. aasta kasvuprognoos mõlemal alal on nüüd 0,3 % võrra madalam kui kuus kuud tagasi.

Pärast soodsaid arenguid 2007. aasta esimesel poolel selgitab eesolevat aeglustumist osaliselt finantsturgude muutlikkus, kuigi tsükli kõrgpunkt võis enne sellesuvist segadust juba möödas olla.

Komisjoni keskses prognoosis eeldatakse, et finantsraskused aegamööda leevenevad. Vahepeal on aga investeerijate riskivalmidus selgelt vähenenud ja rahastamistingimused muutunud karmimaks. Investeeringud on seni olnud dünaamilised, kuid tsükli käesolevas järgus peaks toimuma aeglustumine ja seda mitte ainult ehitusinvesteeringute järsu vähenemise tõttu mõnes liikmesriigis. Eratarbimine on suurenenud ja on soodsate tööhõiveväljavaadete taustal saamas peamiseks kasvumootoriks, juhul kui tarbijate usaldus säilib.

Välismajanduse osas toetavad ELi majanduskasvu jätkuvalt maailmamajanduse head väljavaated, sealhulgas eelkõige esilekerkivad rahvamajandused, mis suurel määral tasakaalustavad majanduskasvu pidurdumist Ameerika Ühendriikides. Seetõttu näeb komisjon, et ELi majandus kahel prognoosiga hõlmatud aastal kasvab oma võimaluste piires. Siiski prognoositakse järgmistes kvartalites inflatsiooni suurenemist 2,4 %-le euroalal, põhjuseks kaupade kõrgemad hinnad. Kuid järgmisel suvel peaks inflatsioon langema taas 2 % lähedale.

Töötus üha väheneb, riigi rahanduse stabiliseerumine peatub

Tööhõive dünaamiline kasv 1,5 % võrra nii ELis kui euroalal on prognooside kohaselt sel aastal toonud kaasa ELis 3,6 miljonit uut töökohta (euroalal 2,3 miljonit). See positiivne areng hõlmab paljusid sektoreid, töökorralduse liike ja liikmesriike. Edaspidi peaks tööhõive kasv aeglustuma, jõudes majandustsükli küpsedes 2008.–2009. aastal keskmiselt 1 %-le nii ELis kui euroalal. Sellest hoolimata luuakse 2008.–2009. aastal ELis juurde veel 4,5 miljonit töökohta (euroalal 3,2 miljonit), mistõttu üldine tööhõive määr ületab 2009. aastal 66 %. Töötus peaks 2009. aastal prognooside kohaselt jõudma 6,6 %-ni ELis ja 7,1%-ni euroalal, mis on viimase viieteistkümne aasta madalaim.

Tööjõupuudus muutub laialdasemaks ja seetõttu prognoositakse, et prognoosiperioodi jooksul palgad mõnevõrra suurenevad, eriti 2008. aastal, mil võetakse osalt ühekordseid meetmeid ja kompenseeritakse eelnenud aastate palgaseisakut. Kuid tööjõu tootlikkuse jätkusuutlik kasv peab piirama tööjõu ühikukulude kasvu ja aitama ohjata inflatsioonisurvet.

Valitsemissektori puudujääk väheneb ELis 1,6 %-lt SKTst 2006. aastal 1,1 %-le 2007. aastal (euroalal 1,5 %-lt 0,8 %-le) tänu ootamatutele tulude laekumistele ja stabiliseerimisalastele jõupingutustele. Kuid mõningates riikides prognoositakse 2008. aastal halvenemist, mille põhjuseks on majandustegevuse aeglustumine ja ettenägematute tulude kasutamine lisakulutusteks. Prognooside kohaselt suureneb 2008. aasta üldine puudujääk 1,2 %-ni SKTst ELis ja 0,9 %-ni euroalal. 2009. aastaks peaks see stabiliseeruma, eeldusel, et strateegiat ei muudeta. Struktuurses mõttes peaks rahanduse stabiliseerimine 2008. ja 2009. aastal seiskuma.

Valitsemissektori võlg näitab vähenemistendentsi ning peaks prognooside kohaselt jõudma euroalal 63,4 %-ni SKTst 2009. aastaks ning ELis langema alla 60 % juba 2007. aastal.

Selged negatiivsed riskid

Peamised kasvuväljavaateid ohustavad riskid on seotud sündmustega finantsturgudel ja sellega, kas aeglustumine Ameerika Ühendriikides toimub järsku või aeglasemalt. Mõningais finantsturusektorites esineb ikka veel häireid ning ei saa välistada pikemat ebakindluse perioodi, mis avaldab oodatust teravamat mõju laenutingimustele ja sealtkaudu eluasemeturgudele. Teisalt võib tööturg jälle positiivselt üllatada, mis suurendaks tööjõuhüvitisi ja tarbijate usaldust. Seoses inflatsiooniga kujutavad tulevased naftahinna kõikumised ja toiduainete ja muude kaupade hindade tõus põhistsenaariumi suhtes positiivseid riske.
Komisjoni täielik sügisene majandusprognoos on kättesaadav järgmisel Interneti-aadressil:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]

[ ]


Side Bar