Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1666

Брюксел, 9 ноември 2007 г.

Есенна икономическа прогноза за 2007 – 2009 г.: намаляване на растежа

Eсенната икономическа прогноза на Комисията предвижда спадане на растежа на икономиката на Европейския съюз от 2.9 % през 2007 г. до 2.4 % през 2008 г. и 2009 г. (в еврозоната – от 2.6 % до 2.2 % през 2008 г. и 2.1 % през 2009 г.). Причината е влиянието на сътресенията на финансовите пазари, довели до по-затегнати финансови условия и увеличена несигурност. Все още благоприятните условия на глобалната икономика и стабилните основни фактори обаче ограничават негативната корекция спрямо пролетната прогноза до 0.3 процентни пункта (pp.) през 2008 г. и за двете зони. По-специално личното потребление, станало основен двигател на растежа по-рано през текущата година, се очаква да расте с добри темпове, подкрепяно от сравнително устойчив растеж на заетостта. Прогнозата е, че ЕС като цяло ще създаде 8 милиона нови работни места в периода 2006 — 2008 г. в допълнение към вече създадените 3.5 милиона през 2006 г. Това ще спомогне нивото на безработица в ЕС да намалее до 6.6 % през 2009 г. Благодарение частично на това здравословно ниво на икономическа активност прогнозата за бюджетния дефицит през 2007 г. както за ЕС, така и за еврозоната е той да спадне до най-ниското си ниво от много години, достигайки средни стойности от 1.1 % от БНП в ЕС и 0.8 % в еврозоната. Очаква се също и структурният дефицит да се подобри през текущата година, макар и в по-малка степен. Фискалната консолидация обаче ще спре в следващите периоди. Инфлацията по всяка вероятност ще се увеличи през следващите тримесечия в резултат от по-високите цени на суровините, но до средата на 2008 г. се очаква отново да спадне до около 2 % в еврозоната.

„Очевидно е, че на хоризонта има облаци след събитията през това лято – сътресенията на финансовите пазари, забавянето на растежа в САЩ и постоянно нарастващите цени на петрола. В резултат на това икономическият растеж става по-умерен и рисковете от спад явно са се увеличили. Високият растеж в световен мащаб и стабилните основни икономически фактори обаче би трябвало да ограничат отрицателното влияние. Що се отнася до цените, инфлацията би трябвало да остане умерена, но рисковете се увеличават“, каза Хоакин Алмуния, комисар по икономическите и финансови въпроси.

Стабилни очаквания за растеж въпреки забавянето в САЩ

Публикуваната днес икономическа прогноза на Комисията предвижда икономическият растеж да се забави в рамките на прогнозния период от 2.9 % в ЕС през 2007 г. до 2.4 % както през 2008 г., така и през 2009 г. (за еврозоната – от 2.6 % през 2007 г. до 2.2 % през 2008 г. и 2.1 % през 2009 г.). Прогнозата за растежа и в двете зони е вече с 0.3 pp. по-ниска в сравнение с тази отпреди шест месеца.

След стабилна първа половина на 2007 г. предстоящото забавяне може частично да се обясни с влиянието на сътресенията на финансовите пазари, макар че върховата фаза на икономическия цикъл вероятно е отминала още преди вълненията от това лято.

Основната прогноза на Комисията приема, че финансовите проблеми постепенно ще затихнат. Междувременно те явно са намалили желанието на инвеститорите да поемат рискове и са довели до затягане на финансовите условия. Инвестициите засега са динамични, но в тази фаза на икономическия цикъл се очаква да намалеят, не на последно място поради рязкото забавяне на инвестициите в строителния сектор в някои държави-членки. Личното потребление се увеличава и при условие, че доверието на потребителите остане високо, може да поеме ролята на основен двигател на растежа, подкрепяно от благоприятните изгледи за заетостта.

От външна гледна точка растежът в ЕС продължава да е подкрепян от обнадеждаващите прогнози за световната икономика, особено за нововъзникващите икономики, което в голяма степен компенсира спада в САЩ. Ето защо Комисията предвижда икономиката на ЕС да расте с близки до потенциала темпове през двегодишния прогнозен период. Инфлацията обаче се очаква да нарасне до 2.4 % в еврозоната през предстоящите тримесечия поради по-високите цени на суровините, но през следващото лято отново да спадне до около 2 %.

Безработицата продължава да спада; фискалната консолидация спира

Очаква се, че динамичният растеж на заетостта от 1.5 % както в ЕС, така и в еврозоната е довел до създаването на 3.6 милиона нови работни места в ЕС през текущата година (2.3 милиона в еврозоната). Това подобрение стъпва на широка база от сектори, видове работни договорености и държави-членки. В перспектива с узряването на икономическия цикъл се очаква растежът на заетостта както в ЕС, така и в еврозоната да се забави средно до около 1 % в периода 2008 – 2009 г. Въпреки това 4.5 милиона нови работни места ще бъдат създадени в ЕС в периода 2008 – 2009 г. (3.2 милиона в еврозоната), увеличавайки общото ниво на заетост до над 66 % до 2009 г. Нивото на безработица се очаква да достигне 6.6 % в ЕС и 7.1 % в еврозоната до 2009 г., каквито нива не е имало от петнадесет години.

Все по-често се наблюдава недостиг на работна ръка, поради което се очаква заплатите да нарастват сравнително бързо през прогнозния период, особено през 2008 г., когато частично влияние ще оказват еднократни събития и наваксване от предишни периоди на застой в нивото на заплатите. Все пак продължаващият растеж на производителността на труда най-вероятно ще ограничи нарастването на разходите за труд за единица изделие и ще спомогне за овладяването на инфлационния натиск.

В резултат както на неочаквани приходи, така и на усилията за консолидация държавният дефицит ще намалее от 1.6 % от БНП през 2006 г. до 1.1 % през 2007 г. в ЕС (от 1.5 % до 0.8 % в еврозоната). В някои държави обаче се очаква влошаване през 2008 г. поради забавянето на икономическата активност и поради използването в някои държави на еднократни приходи за допълнителни разходи. Прогнозата е общият дефицит за 2008 г. да се увеличи до 1.2 % от БНП в ЕС и 0.9 % в еврозоната. За 2009 г.той би трябвало да се стабилизира, при условие че не настъпят промени в управленския курс. В структурно направление фискалната консолидация най-вероятно също ще спре през 2008 г. и 2009 г.

Общият държавен дълг се променя в посока надолу и се очаква да достигне 63.4 % от БНП в еврозоната до 2009 г. и да спадне под 60 % в ЕС още през 2007 г.

Явни рискове от спад

Основните рискове от влошаване на перспективите за растеж са свързани със събитията на финансовите пазари и възможността за по-рязко и продължително забавяне в САЩ. Някои сегменти на финансовите пазари все още не функционират добре и не е изключено да настъпи по-продължителен период на несигурност, което да окаже по-остро от очакваното влияние върху кредитните условия, а те от своя страна върху жилищния пазар. От друга страна пазарът на труда би могъл отново да предложи положителни изненади, което да повиши трудовите доходи и доверието на потребителите. Що се отнася до инфлацията по-нататъшното увеличаване на цените на петрола, храните и суровините представлява риск за основния сценарий.

Пълният текст на есенната икономическа прогноза на Комисията е на разположение в интернет на адрес:

http://ec.europa.eu/economy_finance/index_en.htm

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]

[ Figures and graphics available in PDF and WORD PROCESSED ]


Side Bar