Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1651

V Bruselu dne 6. listopadu 2007

Provádění obnovené shody o rozšíření

Komise dnes přijala svůj roční strategický dokument o politice rozšiřování EU. Vysvětlila v něm, jak v praxi funguje obnovená shoda o rozšíření, kterou vymezili vedoucí představitelé EU na svém zasedání v prosinci 2006. Pečlivě řízený proces rozšiřování pokračoval i v roce 2007. Komise vyhodnotila pokrok jednotlivých kandidátských zemí i dalších zemí, které by mohly případně přistoupit k EU[1]. Dospěla k názoru, že v oblasti západního Balkánu došlo ke stálému, avšak nerovnoměrnému pokroku, a že dosud nebyly vyřešeny některé zásadní problémy. Proces přistoupení Turecka pokračuje, je však třeba obnovit tempo reforem.

Rozšiřování je jedním z nejúčinnějších politických nástrojů, které má EU k dispozici. Slouží jejím strategickým zájmům při posilování míru, bezpečnosti, svobody, demokracie a předcházení konfliktům. Přispělo ke zvýšení prosperity a možností růstu a zajistilo bezpečnost hlavních dopravních a energetických os.

Obnovená shoda o rozšíření, která byla vymezena v prosinci 2006 na zasedání Evropské rady, je založena na zásadách konsolidace závazků, spravedlivého a důsledného uplatňování podmínek a na lepší komunikaci s veřejností. Přihlíží se rovněž ke schopnosti EU integrovat nové členy. Stávající program rozšiřování se týká zemí západního Balkánu a Turecka.

Olli Rehn, komisař pro rozšíření, uvedl dokument těmito slovy: „V roce 2007 bylo v zemích západních Balkánu dosaženo stálého, ale nerovnoměrného pokroku. Dosud se nepodařilo vyřešit některé velké problémy, například postavení Kosova, demokratický vývoj v Srbsku nebo budování státu v Bosně a Hercegovině. Domnívám se však, že v roce 2008 budou veškeré podmínky splněny a budeme moci dokončit uzavírání dohod o stabilizaci a přidružení se všemi zeměmi v regionu.“

„V Turecku zvítězila demokracie nad politickou krizí. Turecko by mělo této situace využít a pokračovat v reformách, které posilují základní svobody, zejména svobodu projevu a náboženskou svobodu, aby se prosadily na celém území státu a ve všech oblastech života,“ dodal komisař Rehn.

Přitažlivá síla EU přispívá ke stabilitě a podporuje významné politické a ekonomické reformy. Je naprosto nutné udržovat viditelnost a důvěryhodnost vyhlídek na přistoupení i podporu rozšiřování v členských státech

Právě proto je předkládané sdělení jedním z hlavních prvků politiky rozšiřování EU. Je třeba naslouchat občanům a reagovat na jejich obavy poskytováním jasných a věcných informací.Komunikaci o rozšíření mohou nejlépe vést členské státy. Komise bude i nadále plnit svou úlohu spolu s Evropským parlamentem, státními, regionálními a místními orgány a občanskou společností.

Přístupová jednání s Chorvatskem úspěšně pokračují a vstupují do rozhodující fáze. Pro celý region je to jasný důkaz, že vyhlídka na vstup do Evropské unie je konkrétní a hmatatelná. Komise očekává, že pokud bude Chorvatsko provádět reformy stejným tempem jako dosud a splní stanovené podmínky, zaznamenají přístupová jednání během příštího roku významný pokrok.

Je třeba co nejrychleji přijmout jasné rozhodnutí o postavení Kosova[2]. Je nutné, aby navržené řešení bylo udržitelné, zajistilo v Kosovu demokratické soužití etnických skupin a přispělo k regionální stabilitě.

Pro bývalou jugoslávskou republiku Makedonii, Albánii a Černou horu bude hlavním úkolem příštího roku zlepšení správy věcí veřejných, pro Bosnu a Hercegovinu to bude upevňování státu a posilování samostatného řízení, pro Srbsko směřování k Evropské unii. Celý region musí usilovat o vybudování moderních demokratických států a pokračovat v rozvíjení politické kultury dialogu a tolerance.

Na začátku roku 2008 Komise vyhodnotí dosavadní vývoj a vymezí další cestu k plnění agendy EU pro oblast západního Balkánu. Důraz se bude klást na mezilidské kontakty. Komise zahájí dialog o uvolnění vízového režimu.

V roce 2007 Turecko zcela demokraticky překonalo politickou krizi. Nyní potřebuje obnovit tempo svých politických reforem, zejména v oblasti základních svobod, a zvýšit úsilí o plnění svých mezinárodních závazků. Komise očekává, že během příštího roku, dojde v přístupových jednáních s Tureckem k pokroku.


[1] Viz  MEMO/07/447 MEMO/07/446

[2] Podle rezoluce Rady bezpečnosti OSN 1244.


Side Bar