Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Bryssel den 6 november 2007

Insatser på EU-nivå för att möta hotet från terrorismen

Idag antog kommissionen ett nytt paket med förslag som syftar till att stärka EU:s förmåga att bekämpa terrorism. Paketet omfattar en rad förslag om kriminalisering av terroristutbildning, rekrytering av terrorister och uppvigling till terrordåd. Ett annat förslag går ut på att förhindra att sprängmedel används av terrorister. Ytterligare en fråga som bör regleras är användningen av flygpassageraruppgifter vid brottsutredningar. Dessutom ingår en rapport om genomförandet av ett av de viktigaste instrumenten bland EU:s bestämmelser om bekämpning av terrorism.

I samband med dagens offentliggörande av de nya åtgärderna konstaterade kommissionens vice ordförande Franco Frattini att ”terrorismen fortsätter att vara ett hot mot EU:s politiska grundvalar och mot EU-medborgarnas liv och välbefinnande”. Våldsamma attacker genomfördes på EU:s territorium i mars 2004 (Madrid) och i juli 2005 (London). Flera andra komplotter har nyligen avslöjats i Österrike, Danmark, Frankrike, Tyskland och Storbritannien. Franco Frattini tillade att ”ingen är immun mot detta hot och även EU-medborgare och EU-intressen utomlands riskerar att drabbas. Terrorister kan slå till närsomhelst och varsomhelst, och drar sig inte för att använda alla tänkbara medel för att göra största möjliga skada”. Han konstaterade vidare att vi inte får ”luta oss tillbaka, utan måste fortsätta ansträngningarna för att finna rätt balans mellan vår insikt om att hotet är en realitet och våra åtgärder för att möta detta hot genom lämpliga och proportionella åtgärder, både på EU-nivå och nationellt. Vårt mål förblir att finna den rätta balansen mellan medborgarnas grundläggande rättighet att känna sig säkra och individernas rätt till liv och andra grundläggande rättigheter som tillkommer var och en, inklusive rätten till privatliv och rättssäkerhetsgarantier.”

Åtgärder för att stoppa de som stödjer terrorism

Kommissionen föreslår att rambeslutet om bekämpande av terrorism ändras så att uppvigling till terroristbrott samt rekrytering och utbildning av terrorister kriminaliseras, också när sådana handlingar begås via Internet. Förslaget syftar till att förse våra rättssystem i EU med tillräckliga verktyg för att lagföra personer som sprider våldspropaganda och kommer med taktiska råd och instruktioner om hur man tillverkar och använder bomber eller sprängämnen i syfte att provocera andra att begå terrorhandlingar. Den nya lagstiftningen kommer att göra det lättare för de brottsbekämpande myndigheterna att samarbeta med leverantörer av Internettjänster samt att förebygga brott och identifiera brottslingar, utan risk för att skyddet av personuppgifter och de grundläggande rättigheterna försämras.

Praktiska insatser för att skärpa säkerheten kring sprängämnen

Bombdåden i Madrid är exempel på attacker som genomförts med sprängämnen som finns tillgängliga i handeln. Det går att göra mer för att förhindra att sådana sprängämnen, kemiska prekursorer och detonatorer används av terrorister.

På kommissionens inrådan har en expertgrupp – som bland annat består av företrädare för alla berörda aktörer i det civila samhället – undersökt frågan och rekommenderat ett 47-tal insatser. Kommissionen har beaktat rekommendationerna i en handlingsplan som behandlar problematiken ur olika vinklar. Handlingsplanen syftar till att förbättra säkerheten kring sprängämnen och tar bland annat upp möjligheterna att införa ett system för tidig varning i situationer där sprängämnen gått förlorade eller blivit stulna eller där det finns tecken på misstänkta transaktioner, men även förutsättningarna att inrätta ett nätverk av desarmeringsexperter, utveckla en kriminalteknisk kompetens på sprängämnesområdet inom Europol, bygga upp forskning kring sprängämnen och detonatorer samt utforma program för säkerhetskontroll av personal som arbetar inom den berörda industrin.

Inrättande av ett EU-övergripande system för utbyte av flygpassageraruppgifter

Kommissionen föreslår att flygbolag ska ställa passageraruppgifter vid flygningar till eller från EU till förfogande för särskilda nationella enheter med ansvar för riskbedömning, brottsbekämpning och terrorismbekämpning. Planeringen av och förberedelserna inför terroristangrepp förutsätter ofta att de inblandade förflyttar sig med flyg. Medlemmar av radikala grupperingar reser med flyg till sina mötesplatser och får såväl vägledning som utbildning utomlands. Det är viktigt att brottsbekämpande myndigheter i EU på förhand kan få tillgång till passageraruppgifter och analysera dessa för att upptäcka terrorister på resa och omintetgöra eventuella planer på terrordåd. Detta verktyg kan dock bara fungera effektivt om det används med full respekt för den grundläggande rätten till skydd av personuppgifter och om medborgarnas rättigheter i övrigt kan garanteras.

Andra rapporten om genomförandet av rambeslutet om bekämpande av terrorism

Det läggs även fram en rapport om genomförandet av detta nyckelinstrument i EU:s lagstiftning om bekämpande av terrorism. Rapporten innehåller uppgifter om läget i de medlemsstater som anslöt sig till unionen 2004 och 2007. Trots vissa framsteg sedan den första rapporten är genomförandet av EU-bestämmelserna på området fortfarande en besvikelse.

Meddelande med aktuella uppgifter om kommissionens insatser för att bekämpa terrorism

Paketet kompletteras av ett meddelande där EU:s insatser på området sätts in i sin relevanta kontext och de aktuella förslagen inordnas i EU:s strategi för bekämpande av terrorism. Terrorism fortsätter att vara ett långsiktigt, mångfacetterat och komplext hot som kräver omfattande insatser på EU-nivå: förebyggande, skydd, lagföring och motåtgärder vid en eventuell attack. Insatser på EU-nivå tillför ett mervärde genom att förse medlemsstaterna med lämpliga verktyg och skapa förutsättningar att lösa gränsöverskridande problem och skydda gemensamma intressen i hela EU. Insatser på EU-nivå för att skydda EU-medborgarna måste gå hand i hand med respekt för de grundläggande rättigheterna.
Närmare upplysningar om vice ordförande Franco Frattinis verksamhet finns på följande webbplats:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Information om finansieringsmöjligheter på området för rättvisa, frihet och säkerhet finner du på webbadressen

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar