Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

V Bruseli 6. novembra 2007

Boj proti terorizmu: Zvýšenie európskej schopnosti chrániť občanov voči hrozbe terorizmu

Komisia dnes prijala nový balík návrhov zameraných na zlepšenie schopnosti EÚ v boji proti terorizmu. Balík obsahuje rad návrhov, ktoré sa zaoberajú trestnoprávnym postihovaním výcviku teroristov, ich náboru a verejného podnecovania k páchaniu teroristických trestných činov, prevenciou pred použitím výbušnín teroristami a použitím údajov o pasažieroch v leteckej doprave pri vyšetrovaní trestných činov za účelom uplatňovania práva. Tiež obsahuje správu o realizácii jedného z kľúčových právnych nástrojov, ktoré EÚ má v zásobe svojho arzenálu zameraného proti terorizmu.

Počas dnešného oznámenia o prijatí nových opatrení, podpredseda Franco Frattini uviedol, že „terorizmus zostáva hrozbou pre politické základy Európskej únie, ako aj pre život a prosperitu našich občanov.“ Na území Únie sa uskutočnili teroristické útoky v Madride (marec 2004) a v Londýne (júl 2005). Množstvo ďalších sprisahaní bolo v nedávnom období prekazených v Rakúsku, Dánsku, Francúzsku, Nemecku a Spojenom kráľovstve. Dodal, že „nikto z našich spoluobčanov nie je v bezpečí pred touto hrozbou a terorizmus môže tiež udrieť na občanov a záujmy EÚ v zahraničí. Teroristi budú útočiť kedykoľvek, kdekoľvek a s akýmikoľvek prostriedkami, aby uštedrili, čo najväčší úder.“ Ďalej tiež dodal, že „aby sme mu predchádzali, nesmieme podľahnúť pocitu spokojnosti, musíme pokračovať vo vyrovnávaní rovnováhy medzi uvedomovaním si hrozby a uskutočňovaním adekvátnych a primeraných opatrení na európskej a vnútroštátnej úrovni. Naším cieľom zostáva zabezpečovanie správnej rovnováhy medzi základným právom na bezpečnosť občanov, právom na život a ostatnými základnými právami jednotlivcov vrátane súkromia a procesných práv.“

Zaobchádzanie s osobami, ktoré podporujú terorizmus

Komisia navrhuje zmeniť a doplniť rámcové rozhodnutie o boji proti terorizmu, ktoré ustanovuje verejné podnecovanie za účelom spáchania teroristického trestného činu, náboru a výcviku za teroristický trestný čin, tiež v prípade, ak bol spáchaný prostredníctvom internetu. Návrh je zameraný na vybavenie našich právnych systémov v celej EÚ adekvátnymi nástrojmi na potrestanie zločincov, ktorí rozširujú materiály o násilí obsahujúce teroristické taktiky a inštrukcie o výrobe a používaní bômb alebo výbušnín a podnecujú iné osoby ku spáchaniu teroristických trestných činov. Nová legislatíva vytvorí pre orgány na presadzovanie práva lepšie podmienky na spoluprácu s poskytovateľmi internetových služieb, aby sa predchádzalo zločinom a umožnila sa identifikácia zločincov a súčasne sa zabezpečilo, že osobné údaje zostávajú dobre chránené a základné práva sú zachované.

Praktické kroky na posilnenie bezpečnosti voči použitiu výbušnín

Útoky, akým bol napríklad bombový útok v Madride sa uskutočnili prostredníctvom komerčne dostupných výbušnín. Môže sa vykonať viac v prevencii pred použitím takýchto výbušnín, chemických prekurzorov a detonátorov teroristami. Na podnet Komisie skupina expertov vrátane účastníkov z občianskych spoločností, prešetrila problematiku a odporučila zoznam 47 akčných bodov. Tieto body Komisia teraz schválila vo forme akčného plánu, ktorý rieši rôzne stránky predmetnej problematiky. Akčný plán sa zameriava na posilnenie bezpečnosti voči požitiu výbušnín. Ďalej vyzýva k vytvoreniu systému rýchleho varovania o stratených alebo odcudzených výbušninách a podozrivých transakciách, k vytvoreniu siete expertov v oblasti pyrotechniky, k rozvoju súdnych kapacít pre boj proti výbušninám v Europole, k výskumu o bezpečnosti v oblasti výbušnín a detonátorov, ako aj k preverovaniu osôb pracujúcich v tomto priemysle.

Vytvorenie celoeurópskeho systému na výmenu Osobných záznamov o cestujúcich (PNR)

Komisia navrhuje, aby leteckí prepravcovia sprístupňovali údaje PNR týkajúce sa príletov do EÚ a odletov z EÚ (lety smerujúce do EÚ a von) špecializovaným vnútroštátnym útvarom vykonávajúcim hodnotenie rizík a misiám na presadzovanie práva a protiteroristickým misiám. Koncepcia a plánovanie teroristických činov zahŕňa letecké cestovanie. Členovia radikálnych skupín uskutočňujú lety za účelom stretnutia a získania usmernenia a výcviku v zahraničí. Skutočnosť, že sa vopred poskytuje agentúram na presadzovanie práva možnosť získania informácii o pasažieroch a analyzovania je dôležitým nástrojom na určenie ciest teroristov a prekazenie budúcich sprisahaní. Použitie tohto nástroja však môže byť účinné len pri plnom rešpektovaní základných práv o ochrane údajov a občanov, ktoré poskytujú všetky náležité záruky.

Druhá správa o realizácii Rámcového rozhodnutia o boji proti terorizmu

Takisto sa predstavuje správa o realizácii kľúčového nástroja arzenálu protiteroristickej legislatívy EÚ. Táto správa obsahuje informácie o situácii v členských štátoch, ktoré sa pripojili k Únii v rokoch 2004 a 2007. Napriek pokroku od prvej správy je nedostatok správneho transponovania štandardov EÚ zdrojom pretrvávajúceho rozčarovania.

Aktualizované oznámenie o aktivitách Komisie v oblasti boja proti terorizmu.

Balík je uzavretý oznámením, ktoré určuje miesto pre aktivitu EÚ v tejto oblasti a umiestňuje návrhy predstavené v rámci Stratégie EÚ proti terorizmu. Terorizmus zotrváva dlhodobou, mnohostrannou a komplexnou hrozbou, ktorá vyžaduje aktivitu EÚ so zameraním na všetky jej aspekty - prevenciu, ochranu, trestné stíhanie a reakciu v prípade akéhokoľvek útoku.

Aktivita EÚ pridáva na hodnote zabezpečením adekvátnych nástrojov pre členské štáty a riešením cezhraničnej problematiky a spoločných záujmov v celej EÚ. Európska aktivita musí usilovať o ochranu občanov EÚ a ísť ruka v ruke s rešpektovaním základných práv.
Ďalšie informácie o aktivitách podpredsedu Frattiniho nájdete na jeho stránke:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Ďalšie informácie o možnostiach financovania v oblasti Spravodlivosti, slobody a bezpečnosti sa dozviete na:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar