Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Briselē, 2007. gada 6. novembrī

Cīņa pret terorismu: Eiropas spēju palielināšana, lai pasargātu iedzīvotājus no terorisma draudiem

Šodien Komisija pieņēma jaunu priekšlikumu paketi, kuras mērķis ir uzlabot ES spējas cīņā pret terorismu. Šajā paketē ir virkne priekšlikumu par teroristu apmācības, rekrutēšanas un atklātu aicinājumu veikt teroristiskus nodarījumus kriminalizāciju, kā arī priekšlikumi, kas liegtu teroristiem iespēju izmantot sprāgstvielas, un priekšlikumi par aviosabiedrību pasažieru informācijas izmantošanu tiesībaizsardzības iestāžu izmeklēšanā. Tajā iekļauts arī ziņojums par to, kā tiek īstenots viens no galvenajiem tiesiskajiem instrumentiem ES cīņā pret terorismu.

Šodien, paziņojot par jauno pasākumu pieņemšanu, priekšsēdētāja vietnieks Franko Fratīni teica, ka „terorisms vēl arvien ir drauds Eiropas Savienības politiskajam pamatam, kā arī mūsu pilsoņu dzīvībai un labklājībai." Eiropas Savienības teritorijā notika vardarbīgi uzbrukumi Madridē (2004. gada martā) un Londonā (2005. gada jūlijā). Daudzi citi teroristiski plāni tika nesen izjaukti Austrijā, Dānijā, Francijā, Vācijā un Apvienotajā Karalistē. Viņš piebilda, ka „neviens no mūsu līdzpilsoņiem nav pasargāts no šā drauda, un terorisms var skart Eiropas pilsoņus un intereses ārvalstīs. Teroristi uzbruks jebkurā laikā, jebkurā vietā un ar jebkādiem līdzekļiem, lai panāktu vislielāko ietekmi.” Viņš turpināja, sakot, ka „mēs nevaram būt bezrūpīgi, mums jāsaglabā līdzsvars starp draudu apzināšanos un atbilstīgu un proporcionālu pasākumu veikšanu Eiropas un valstu līmenī, lai šos draudus novērstu. Mūsu mērķis ir – saglabāt līdzsvaru starp pilsoņu pamattiesībām uz drošību, tiesībām uz dzīvību un citām indivīda pamattiesībām, tostarp privātumu un procesuālajām tiesībām.”

Apiešanās ar tiem, kas atbalsta terorismu

Komisija ierosina grozīt Pamatlēmumu par terorisma apkarošanu, padarot par sodāmu rīcību atklātus aicinājumus veikt teroristisku nodarījumu, rekrutēšanu un apmācību terorisma veikšanai, ieskaitot arī tos gadījumus, ja šādas darbības veiktas, izmantojot internetu. Priekšlikuma mērķis ir sniegt tiesiskajām sistēmām visā ES atbilstīgus līdzekļus, lai sauktu pie atbildības noziedzniekus, kas izplata vardarbību veicinošu propagandu, sniedzot terorisma taktiku un norādes par to, kā izgatavot un izmantot bumbas vai sprāgstvielas, un provocē citus veikt terorisma aktus. Jaunie tiesību akti ļaus tiesībaizsardzības iestādēm vieglāk panākt interneta pakalpojumu sniedzēju sadarbību, novērst noziegumus un identificēt noziedzniekus, vienlaikus nodrošinot personas datu labu aizsardzību un pamattiesību ievērošanu.

Praktiska rīcība, lai uzlabotu sprāgstvielu drošību

Tādi uzbrukumi kā sprādzieni Madridē tika veikti, izmantojot tirdzniecībā pieejamas sprāgstvielas. Var darīt vairāk, lai nepieļautu, ka teroristi izmanto šādas sprāgstvielas, ķīmiskos prekursorus un detonatorus. Pēc Komisijas pamudinājuma speciālistu grupa, kurā piedalījās visas nozīmīgās pilsoniskās sabiedrības ieinteresētās personas, izpētīja šo jautājumu un ieteica 47 pasākumus, ko Komisija rīcības plāna formā ir apstiprinājusi, lai risinātu jautājuma dažādos aspektus.

Rīcības plāna mērķis ir uzlabot sprāgstvielu drošību, aicinot cita starpā izveidot ātrās izziņošanas sistēmas nozaudētām un nozagtām sprāgstvielām un aizdomīgiem darījumiem, Eiropas bumbu neitralizēšanas speciālistu tīklu, attīstīt Eiropolā sprāgstvielu analīzes kapacitāti, pētniecību par sprāgstvielu un detonatoru drošību, kā arī sistēmas šajā nozarē iesaistīto personu sīkai pārbaudei.

ES mēroga sistēmas izveide apmaiņai ar pasažieru vārdu reģistriem (PNR)

Komisija ierosina, lai gaisa pārvadātāji dara pieejamus PNR datus par lidojumiem uz ES vai no ES (ienākošie un izejošie ES reisi) specializētām valstu vienībām, kas veic riska novērtējumus un tiesībaizsardzības un pretterorisma uzdevumus. Teroristisko uzbrukumu plānošana un sagatavošana ir saistīta ar lidojumiem. Radikālo grupu dalībnieki lido, lai ārvalstīs satiktos un saņemtu norādījumus un piedalītos apmācībās. Iespējas nodrošināšana tiesībaizsardzības aģentūrām ES iegūt iepriekšēju informāciju par pasažieriem un analizēt to ir nozīmīgs instruments, lai konstatētu teroristu ceļošanu un izjauktu turpmākus uzbrukumu plānus. Tomēr šā instrumenta izmantošana var būt efektīva tikai tad, ja tā pilnībā ievēro datu aizsardzības pamattiesības un pilsoņiem ir nodrošinātas visas attiecīgās garantijas.

Otrais ziņojums par to, kā tiek īstenots Pamatlēmums par terorisma apkarošanu

Tiek sniegts arī ziņojums par to, kā tiek īstenots šis galvenais ES pretterorisma tiesību aktu arsenāla instruments. Šajā ziņojumā ir iekļauta informācija par stāvokli dalībvalstīs, kas pievienojās ES 2004. un 2007. gadā. Neskatoties uz progresu kopš pirmā ziņojuma, vilšanos vēl arvien sagādā nepareiza ES normu transponēšana.

Paziņojums par jaunumiem Komisijas darbībā pretterorisma jomā

Visbeidzot, pasākumu paketi noslēdz paziņojums, ar kuru tiek noteikts konteksts ES rīcībai šajā jomā un iesniegtie priekšlikumi tiek iekļauti ES Pretterorisma stratēģijas struktūrā. Terorisms turpina būt ilgtermiņa, daudzšķautņains un sarežģīts drauds, kas prasa tādu ES rīcību, kas risina visus tā aspektus – novēršanu, aizsardzību, tiesvedību un reaģēšanu uzbrukuma gadījumā. ES rīcība dod papildu labumu, sniedzot dalībvalstīm atbilstīgus instrumentus un ņemot vērā pārrobežu jautājumus un kopīgas intereses visā ES. Eiropai ar savu rīcību jātiecas aizsargāt ES pilsoņus, un tai jābūt cieši saistītai ar pamattiesību ievērošanu.
Lai iegūtu papildinformāciju par priekšsēdētāja vietnieka Fratīni darbību, lūdzam apmeklēt viņa tīmekļa vietni:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Lai iegūtu papildinformāciju par finansēšanas iespējām tiesiskuma, brīvības un drošības politikas jomās:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar