Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Bryssel 6. marraskuuta 2007

EU parantaa valmiuksia torjua terrorismia

Komissio antoi tänään uuden ehdotuskokonaisuuden, jolla parannetaan valmiuksia torjua terrorismia EU:ssa. Kokonaisuus sisältää ehdotukset, joilla kriminalisoidaan terroristien koulutus ja värväys sekä julkinen yllyttäminen terrorismirikoksiin. Lisäksi ehdotetaan toimia, joilla estetään terroristeja käyttämästä räjähteitä. Kokonaisuuteen kuuluvat myös ehdotus lentomatkustajatietojen käyttämisestä lainvalvontaviranomaisten tutkimuksiin sekä raportti keskeisen terrorismin vastaisen EU-säädöksen täytäntöönpanosta.

”Terrorismi on edelleen uhka sekä Euroopan unionin poliittisille perusarvoille että sen kansalaisten hyvinvoinnille”, komission varapuheenjohtaja Franco Frattini toteaa ilmoittaessaan uusista toimenpiteistä. EU alueella on jo tapahtunut väkivaltaisia iskuja: maaliskuussa 2004 Madridissa ja heinäkuussa 2005 Lontoossa. Monia muita hankkeita on viime aikoina paljastunut Itävallassa, Ranskassa, Saksassa, Tanskassa ja Yhdistyneessä kuningaskunnassa. ”Tämä uhka koskee kaikkia EU:n kansalaisia. Lisäksi EU:n kansalaiset ja intressit voivat johtua terrorismin kohteeksi myös EU:n ulkopuolella. Terroristit iskevät sellaiseen aikaan, sellaiseen paikkaan ja sellaisin keinoin, että vaikutus on mahdollisimman suuri”, Frattini jatkaa. ”Emme voi vaipua itsetyytyväisyyteen, vaan meidän on pyrittävä tasapainotilanteeseen, jossa olemme sekä tietoisia terrorismin uhkasta että ryhdymme samalla tarpeellisiin toimiin EU:n ja jäsenvaltioiden tasolla uhkan torjumiseksi. Päämäärämme on säilyttää tilanne, jossa kansalaisten oikeus turvallisuuteen ja oikeus elämään on tasapainossa muiden perusoikeuksien kuten yksityisyyden suojan ja oikeusmenettelyihin liittyvien oikeuksien kanssa.”

Terrorismin kannattajien kohtelu

Komissio ehdottaa muutoksia terrorismin torjuntaa koskevaan puitepäätökseen. Julkinen yllytys terrorismirikoksen tekemiseen, terroristiksi värvääminen ja terroristien kouluttaminen ovat jatkossa rangaistavia tekoja, myös silloin kun niihin syyllistytään Internetin välityksellä. Ehdotuksella pyritään antamaan EU:n jäsenvaltioiden oikeuslaitoksille asianmukaiset valmiudet saattaa oikeuden eteen rikolliset, jotka levittävät väkivaltaista propagandaa terrorismitaktiikoista ja pommien ja räjähteiden valmistus- ja käyttöohjeita toisten yllyttämiseksi terroristitekoihin. Lainvalvontaviranomaisten on uuden lainsäädännön avulla helpompi saada Internet-palvelujen tarjoajat tekemään yhteistyötä, ehkäistä rikoksia ja tunnistaa rikolliset. Samalla voidaan varmistaa asianmukainen henkilötietojen suoja ja perusoikeuksien turvaaminen.

Käytännön toimet räjähdeturvallisuuden parantamiseksi

Madridin tapahtumien kaltaisissa pommi-iskuissa on käytetty kaupalliseen käyttöön tarkoitettuja räjähteitä. Enemmän on vielä tehtävissä sen estämiseksi, että terroristit eivät saisi käyttöönsä tämäntyyppisiä räjähteitä, lähtöaineita ja sytyttimiä. Komissio pyysi kansalaisyhteiskunnan eri sidosryhmistä koostuvaa asiantuntijaryhmää selvittämään asiaa, ja asiantuntijaryhmä on esittänyt työnsä tuloksina 47 toimintasuositusta.

Komissio on laatinut suositusten perusteella toimintasuunnitelman, joka kattaa kaikki eri näkökohdat. Toimintasuunnitelmalla pyritään parantamaan räjähdeturvallisuutta, ja siinä ehdotetaan mm. kadonneita ja varastettuja räjähteitä sekä epäilyttäviä operaatioita koskevan varoitusjärjestelmän perustamista, pomminpurkuun erikoistuneista asiantuntijoista koostuvan eurooppalaisen verkon luomista, räjähteisiin liittyvien Europolin rikostutkintavalmiuksien tehostamista, räjähde- ja sytytinturvallisuuden parantamista sekä alan henkilöstön luotettavuusselvitysten kehittämistä.

EU:n laajuisen matkustajarekisteritietojen vaihtojärjestelmän perustaminen

Komissio ehdottaa, että lentoyhtiöt antavat matkustajarekisteritiedot (ns. PNR-tiedot) EU:n lentoasemille saapuvista tai niiltä lähtevistä lennoista kansallisille erikoisyksiköille, jotka vastaavat riskien arvioinnista, lainvalvonnasta ja terrorismin vastaisesta toiminnasta. Lentomatkustaminen liittyy usein terroristi-iskujen suunnitteluun. Ääriryhmien jäsenet käyttävät lentoyhteyksiä tavatakseen toisiaan ja hankkiakseen koulutusta ulkomailta. Ehdotuksen avulla EU:n jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisilla olisi jatkossa mahdollisuus saada ja analysoida etukäteen matkustajarekisteritietoja. Tämä on merkittävä keino havaita terroristien matkat ja estää tulevat hankkeet. Näiden tietojen käyttö voi kuitenkin olla tehokasta vain silloin, kun siinä kunnioitetaan täysimääräisesti tietosuojaa ja kansalaisen perusoikeuksia.

Terrorismin torjuntaa koskevan puitepäätöksen toinen täytäntöönpanoraportti

Komissio julkaisee myös raportin terrorisminvastaisessa EU:n lainsäädännössä keskeisellä sijalla olevan terrorismin torjuntaa koskevan puitepäätöksen täytäntöönpanosta. Raportissa tarkastellaan vuonna 2004 ja 2007 EU:hun liittyneiden jäsenvaltioiden tilannetta. Ensimmäisen raportin jälkeen on saavutettu edistystä, mutta valitettavasti kaikkia EU:n säännöksiä ei ole edelleenkään pantu asianmukaisesti täytäntöön.

Terrorismin vastaisen toiminnan ajantasaistamiseen liittyvä tiedonanto

Aloitekokonaisuutta täydennetään tiedonannolla, jossa kuvaillaan puitteita EU:n toiminnalle terrorismin torjunnassa ja asetetaan ehdotukset Euroopan unionin terrorismin vastaisen strategian tarjoamiin kehyksiin. Terrorismi on edelleen pitkäaikainen, monitasoinen ja monimutkainen uhka. EU:n on kohdistettava toimia terrorismin kaikkia osatekijöitä vastaan. Sen on panostettava ennaltaehkäisy-, suoja- ja syytetoimiin sekä vastatoimiin iskun sattuessa. Toiminta EU:n tasolla tarjoaa lisäarvoa, sillä se paitsi antaa jäsenvaltioiden käyttöön asianmukaiset välineet myös kohdistuu rajat ylittäviin ja koko EU:n yhteisen edun mukaisiin kysymyksiin. EU:n toimilla on pyrittävä suojelemaan EU:n kansalaisia perusoikeuksia kunnioittaen.
Lisätietoja Franco Frattinin toimista:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Lisätietoja oikeus-, vapaus- ja turvallisuuspolitiikan alan rahoitusmahdollisuuksista:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar