Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

Brüssel, 6. november 2007

Terrorismivastane võitlus: Euroopa arendab oma võimet kaitsta kodanikke terrorismiohu eest

Täna võttis komisjon vastu rea uusi ettepanekuid, millega parandada ELi valmidust osaleda terrorismivastases võitluses. Ettepanekud käsitlevad võimalust tunnistada kuriteoks terroristide väljaõpe ja värbamine ning avalikud üleskutsed terroriakti toimepanemiseks, vajadust vältida lõhkeainete sattumist terroristide kätte ning õigust kasutada lennureisijate isikuandmeid õiguskaitseorganite uurimistegevuses. Ettepanekutega on kaasas ka aruanne ühe põhilise ELi terrorismivastast võitlust käsitleva õigusakti rakendamise kohta.

Täna uute meetmete vastuvõtmisest teatades ütles asepresident Franco Frattini, et "terrorism ohustab endiselt Euroopa Liidu poliitilisi aluseid ning meie kodanike elu ja heaolu". Liidu territooriumi rünnati ägedalt Madridis (märtsis 2004) ja Londonis (juuli 2005). Mitmed vandenõud on hiljuti nurjatud Austrias, Taanis, Prantsusmaal, Saksamaal ja Ühendkuningriigis. Asepresident lisas, et "ükski meie kaaskodanikest pole selle ohu eest kaitstud ning terroristid võivad rünnata Euroopa kodanikke ja huve ka välismaal. Terroristid ründavad millal, kus ja millega tahes, et saavutada võimalikult suurt mõju". Ta jätkas: "Me ei tohi kaotada valvsust, vaid peame olema ohust teadlikud ning samal ajal astuma kohaseid ja küllaldasi samme selle vältimiseks nii Euroopa kui liikmesriikide tasandil. Meie eesmärgiks jääb hoida tasakaalus kodanike põhiõigus turvalisusele ning nende õigus elule ja muud isikute põhiõigused, kaasa arvatud õigus eraelu puutumatusele ja menetlusõigused."

Terrorismi toetajate kohtlemine

Komisjon teeb ettepaneku muuta terrorismivastast võitlust käsitlevat raamotsust, et võimaldada karistuse määramist terroriakti toimepanemiseks tehtava avaliku üleskutse eest ning terroristide värbamise ning väljaõppe eest, ka siis, kui seda tehakse Interneti teel. Ettepaneku eesmärgiks on varustada ELi kõigi liikmesriikide õigussüsteemid asjakohaste vahenditega, mille abil anda kohtu alla kurjategijad, kes vägivaldsete üleskutsete abil õhutavad teisi terroriaktide sooritamisele, tutvustades terrorirünnakute taktikat ning levitades juhendeid pommide ja lõhkeainete valmistamiseks ja kasutamiseks. Uued õigusaktid lihtsustavad õiguskaitseorganite tööd Interneti-teenuste pakkujatelt andmete küsimisel, kuritegude ennetamisel ning kurjategijate tuvastamisel, tagades samal ajal isikuandmete ning põhiõiguste küllaldase kaitse.

Praktilised meetmed lõhkeainete turvalisuse suurendamiseks

Kuriteod, nagu Madridi pommirünnak, pandi toime tavamüügis olevaid lõhkeaineid kasutades. Palju on veel teha selliste lõhkeainete, lähtekemikaalide ja detonaatorite terroristlikel eesmärkidel kasutamise vältimiseks. Komisjoni tellimusel uuris seda küsimust kõiki asjakohaseid kodanikuühiskonna esindajaid hõlmav eksperdirühm, kelle soovitusel koostati nimekiri 47 meetmest, mille nüüd on heaks kiitnud ka komisjon oma asjaomases tegevuskavas.

Tegevuskava eesmärk on tõsta lõhkeainete turvalisust ning see sisaldab muu hulgas ettepanekut luua kadunud ja varastatud lõhkeainete ja kahtlaste tehingute kiirhoiatussüsteemid ning Euroopa pommiekspertide võrgustik, luua Europoli juurde lõhkeaineekspertiisi üksus, viia läbi lõhkeainete ja detonaatorite turvalisust käsitlevaid teadusuuringuid ning koostada kavad kõnealuse tööstusharu töötajate hoolikaks kontrollimiseks.

Kogu ELi hõlmav broneeringuinfo vahetamise süsteem

Komisjoni ettepaneku kohaselt peaksid lennuettevõtjad avaldama ELi saabuvate ja sealt väljuvate lendude reisijate broneeringuinfot riiklikele eriüksustele riskianalüüsi, korrakaitse või terrorismivastase võitlusega seotud ülesannete täitmiseks. Lennureisid on terrorirünnakute kavandamise oluline osa. Äärmusrühmituste liikmed lendavad välisriikides toimuvatele kohtumistele juhtnööride ning väljaõppe saamiseks. ELi õiguskaitseorganitele antav võimalus saada ja analüüsida eelteavet reisijate kohta on oluline vahend terroristide reiside tuvastamiseks ja kavandatavate vandenõude nurjamiseks. Seda vahendit on aga võimalik tõhusalt kasutada ainult juhul, kui on täielikult tagatud andmete ning asjakohaste kodanikuõiguste kaitse.

Teine aruanne terrorismivastast võitlust käsitleva raamotsuse rakendamise kohta

Komisjon avalikustab ka aruande ELi terrorismivastast võitlust käsitleva keskse õigusakti rakendamise kohta. Aruanne sisaldab teavet olukorra kohta liikmesriikides, kes ühinesid liiduga aastatel 2004 ja 2007. Vaatamata edusammudele võrreldes esimese aruandega, valmistab siiski pettumust ELi õigusnormide puudulik ülevõtmine.

Teatis komisjoni praeguse tegevuse kohta terrorismivastase võitluse valdkonnas

Ettepanekutega on kaasas ka teatis, milles kirjeldatakse ELi tegevust selles valdkonnas ning selgitatakse ettepanekute kohta ELi terrorismivastase võitluse strateegias. Terrorism on pikaajaline, mitmetahuline ja keeruline probleem, mis nõuab Euroopa Liidult tegutsemist kõigis selle aspektides, milleks on ennetamine, kaitse, vastutusele võtmine ja terrorirünnakule reageerimine. ELi tasandi tegevus muudab terrorismivastase võitluse tõhusamaks, kuna annab liikmesriikidele vajalikud vahendid ning võimaldab tegelda piiriüleste probleemide ja ELi ühishuvidega. ELi tegevus peab keskenduma liidu kodanike kaitsele ning samal ajal arvestama nende põhiõigusi.
Lisateavet asepresident Frattini tegevuse kohta saab tema veebilehelt aadressil

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Lisateavet rahastamisvõimaluste kohta õiguse, vabaduse ja turvalisuse poliitikavaldkonnas saab veebilehelt

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar