Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1649

V Bruselu dne 6. listopadu 2007

Boj proti terorismu: posílení schopnosti Evropy chránit občany před jeho hrozbami

Komise dnes přijala nový balíček návrhů ohledně posílení EU v boji proti terorismu. Balíček obsahuje řadu návrhů, podle kterých by nábor a výcvik teroristů a veřejné vyzývání ke spáchání teroristických trestných činů měly být trestné. Další návrhy chtějí zabránit zneužití výbušnin teroristy a jiné zase upravují využití údajů o cestujících v letecké dopravě v průběhu vyšetřování. Součástí balíčku je rovněž zpráva o provádění jednoho z klíčových právních nástrojů boje EU proti terorismu.

Místopředseda Franco Frattini při informování o nových opatřeních dnes prohlásil: „Terorismus zůstává hrozbou jak pro politické základy Evropské unie, tak i pro kvalitní život našich občanů.“ V březnu 2004 (Madrid) a červenci 2005 (Londýn) se Unie stala cílem brutálních teroristických útoků. Další pokusy o útoky (v Rakousku, Dánsku, Francii, Německu a Velké Británii) byly nedávno včas odhaleny. Komisař dodává: „Nikdo z nás občanů není imunní vůči této hrozbě. Terorismus může ohrozit evropské občany a evropské zájmy i za hranicemi EU. Teroristé zaútočí kdykoliv, kdekoliv a jakýmikoliv prostředky, jen aby to mělo co největší dopad.“ Podle komisaře „nesmíme polevit v našem úsilí, musíme věnovat hrozbám náležitou pozornost a reagovat na ně příslušnými a přiměřenými preventivními opatřeními, a to na úrovni EU i členských států. Naším cílem zůstává zachování rovnováhy mezi základním právem na bezpečnost občanů, právem na život a jinými základními právy jednotlivců, např. právo na soukromí a procesní práva.“

Opatření proti osobám, které podporují terorismus

Komise navrhuje změnit rámcové rozhodnutí o boji proti terorismu tak, že veřejné vyzývání ke spáchání teroristického trestného činu a nábor a výcvik teroristů budou nyní trestné, i když se takové jednání uskuteční prostřednictvím internetu. Cílem návrhu je vybavit právní systémy po celé EU odpovídajícími nástroji k soudnímu stíhání osob, které šíří teroristickou propagandu, poskytují postupy a návody k výrobě a použití bomb nebo výbušnin a vyzývají ostatní ke spáchání teroristického činu. Nové právní předpisy ulehčí donucovacím orgánům spolupráci s poskytovateli internetových služeb, pomohou zabránit spáchání trestných činů a umožní rychleji identifikovat pachatele. Osobní údaje zároveň zůstanou dobře ochráněny a základní práva budou zaručena.

Praktická opatření ke zvýšení bezpečnosti výbušnin

Bombové útoky, jako např. ty v Madridu, byly provedeny za použití běžně dostupných výbušnin. Je možné udělat více, aby se výbušniny, chemické prekurzory a rozbušky nedostaly do rukou teroristů. Z podnětu Komise zkoumala tuto otázku odborná skupina, složená ze všech relevantních zástupců občanské společnosti. Skupina doporučila seznam 47 kroků, jež nyní Komise odsouhlasila v podobě akčního plánu, který problematiku z různých úhlů řeší.

Cílem akčního plánu je zvýšení bezpečnosti výbušnin pomocí zřízení systémů rychlé výměny informací o ztracených nebo odcizených výbušninách a podezřelých transakcích, dále vytvoření sítě evropských pyrotechniků, rozvoj forenzních možností v oblasti výbušnin v Europolu, výzkum bezpečnosti výbušnin a rozbušek, jakož i plány zavést prověrky pracovníků dotčeného průmyslového odvětví.

Vytvoření celoevropského systému pro výměnu údajů jmenné evidence cestujících (PNR)

Komise navrhuje, aby letečtí dopravci poskytovali údaje jmenné evidence cestujících pro lety směřující do EU a z EU specializovaným vnitrostátním jednotkám, které zajistí a provedou vyhodnocení rizika, výkon práva a protiteroristické opatření. Plánování a příprava teroristických útoků zahrnuje i cestování letadlem. Členové radikálních skupin létají do zahraničí za účelem setkávání, výcviku a obdržení pokynů. Důležitým nástrojem pro vypátrání cestujících teroristů a zmaření budoucích útoků je poskytnout předem k analýze údaje o cestujících donucovacím orgánům v EU. Tento nástroj může být ovšem účinný jen tehdy, pokud plně respektuje základní právo na ochranu údajů a poskytne občanům všechny záruky.

Druhá zpráva o provádění rámcového rozhodnutí o boji proti terorismu.

Předložena byla i zpráva o provádění tohoto klíčového nástroje právních předpisů EU v oblasti boje proti terorismu. Obsahuje informace o situaci v členských státech, které vstoupily do EU v roce 2004 a 2007. Navzdory pokroku učiněnému od zveřejnění první zprávy je nedostačující provedení norem EU stále zklamáním.

Sdělení o činnosti Komise v oblasti boje proti terorismu

Balíček uzavírá sdělení, které nastiňuje situaci EU v této oblasti a zařazuje návrhy do strategie EU proti terorismu. Terorismus zůstává dlouhodobou, mnohostrannou a komplexní hrozbou a všechny jeho aspekty – prevence, obrana, trestní stíhání a reakce v případě útoku vyžadují opatření na úrovni EU. Konání EU je přidanou hodnotou při poskytnutí odpovídajících nástrojů členským státům a vytvoření předpokladů k řešení přeshraničních otázek a společných zájmů v rámci EU. Opatření EU musí usilovat jak o ochranu občanů EU, tak i o respektování základních práv.
Další informace o činnostech místopředsedy Frattiniho naleznete na jeho webových stránkách:

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
Další informace o možnostech financování v oblastech politik spravedlnost, svoboda a bezpečnost naleznete na webové stránce:

http://www.ec.europa.eu/justice_home/funding/intro/funding_intro_en.htm


Side Bar