Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Bryssel den 8 februari 2007

Konsumentskydd: Kommissionen agerar för att öka förtroendet för den digitala världen

En omfattande ny satsning på att i grunden revidera EU:s centrala konsumentskyddsregler – bl.a. om garantier, återbetalning och ångervecka – för att anpassa dem till den snabbrörliga digitala världen inleddes idag i och med att Europeiska kommissionen antog en grönbok om översyn av de befintliga reglerna. Konsumenternas utgifter (hushåll och institutioner) står för totalt 58 % av BNP i EU. Konsumenternas förtroende är en avgörande faktor för hur och när de spenderar sina pengar inom ekonomins olika sektorer. Allt pekar på att konsumenterna ännu inte känner sig tillräckligt trygga med den digitala världen på nätet för att utnyttja dess fulla potential. Bara en ytterst liten del, 6 % av EU:s konsumenter, handlar via nätet från andra medlemsstater. Med hjälp av synpunkterna på grönboken vill kommissionen öka konsumenternas förtroende för EU:s inre marknad med enkla, enhetliga regler så att konsumenterna känner till sina rättigheter, kan fatta välgrundade beslut och har fullgott skydd när något går fel. Med tydliga rättsliga regler får också näringsidkarna, särskilt de små och medelstora företagen, ett incitament att söka nya marknader genom att utnyttja integrationen på den inre marknaden för detaljhandel. Kommissionen vill ha in kommentarer om grönboken och lägger fram över 28 konkreta förslag (som berör åtta direktiv) på vad som kan göras.

"Vi måste handla snabbt, eftersom världen rör sig så snabbt och EU riskerar att hamna på efterkälken", sade Meglena Kuneva, den nya ledamoten av EU-kommissionen med ansvar för konsumentfrågor, vid sin första presskonferens i Bryssel. "Vi måste se över konsumentskyddet från grunden. För närvarande får konsumenterna inte en rättvis chans på nätet, och krångliga regler hämmar nästa generations smarta affärsidéer. Vi måste hitta nya lösningar på nya problem. Frågan är om vi har råd att hålla oss med 27 mininätmarknader i Europa och inskränka konsumenternas urval, möjligheter och priskonkurrens. Vi måste odla ett nytt konsumentförtroende för e-handeln så att den blir en marknad man kan lita på. Spelreglerna har ändrats, och det är dags för konsumentpolitiken att rätta sig efter det."

Nuläget

Hundratals klagomål om handel i andra medlemsstater kommer in till de europeiska konsumentcentren varje år. De vanligaste problemen är utebliven leverans, sen leverans, ångervecka, returer och återbetalning.

Åtgärder

De befintliga reglerna har fungerat bra för konsumenterna, men de har utvecklats de senaste 15–20 åren. Det finns ett lapptäcke av olika nationella regler, med EU:s krav i grunden och påbyggnader i olika nivåer i olika länder. Dessutom har handeln på Internet en rad helt nya problem som inte har lösts effektivt, så konsumenterna får inte en rättvis chans och näringsidkarna måste hantera en labyrint av krångliga regler.

I grönboken skisseras åtgärder på 28 områden, bland annat:

  • Ändring av begreppet leverans vid gränsöverskridande handel (det vanligaste klagomålet från konsumenter som handlar på nätet) så att konsumentskyddet stärks och konsumenterna får tydligare rättigheter vid sen, utebliven eller partiell leverans.
  • Tydligare och enklare regler om retur av varor – de nuvarande reglerna i EU är väldigt olika, med allt från att säljaren kan underrättas med e-post till att säljaren måste underrättas med rekommenderat brev.
  • Gemensamma regler om rätten och kostnaderna för att returnera varor – för närvarande kan detta vara allt från att det är kostnadsfritt till att konsumenten betalar alla kostnader för returen.
  • Enklare gemensamma regler för gottgörelse av konsumenten. För närvarande kan priset sättas ned eller avtalet hävas endast om det vore omöjligt eller orimligt att reparera eller ersätta varan. Det är svårt för konsumenten, särskilt vid distanshandel, att avgöra om säljarens påstående att en viss form av gottgörelse skulle vara orimlig stämmer. I grönboken föreslås ett system där konsumenterna fritt får välja typ av gottgörelse.
  • Tydligare och EU-omfattande krav på ångerrätt, dvs. rätten att skicka tillbaka något inom en viss tid om man har ångrat sig och inte vill ha varan.
  • Dessutom måste nya problem lösas, Ska de nuvarande garantierna och rättigheterna som omfattar varor också omfatta tjänster? Exempelvis garanteras en konsument som köper en cd i en butik att cd:n fungerar, men det skyddet har man inte om man laddar ned musik från nätet. Reglerna bör också förtydligas för att räta ut frågetecknen kring undantaget för "begagnade varor som säljs på offentlig auktion" i det nuvarande försäljningsdirektivet.

Vad händer nu?

Samrådet kring grönboken kommer att vara i tre månader. Under den tiden kommer konsumentkommissionären att ge sig ut på turné med samrådet. Hon kommer att möta en rad berörda parter, t.ex. kvinnogrupper, äldre konsumenter, konsumentorganisationer, små och medelstora företag, ledamöter av Europaparlamentet, medlemsstaternas regeringar och detaljhandeln. Förslag till särskilda initiativ, både lagstiftning och andra initiativ, för att råda bot på de befintliga problemen kommer då att läggas fram.

Se MEMO/07/48 för mer uppgifter om grundläggande konsumenträttigheter i EU och de vanligaste klagomålen.


Side Bar