Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Bryssel 8. helmikuuta 2007

Komissio haluaa parantaa kuluttajien luottamusta digitaaliseen kaupankäyntiin

Digitaalinen ympäristö muuttuu sellaista vauhtia, että EU:n keskeiset kuluttajansuojasäännöt – jotka koskevat esim. takuita, korvauksia ja harkinta-aikoja – on saatettava sen tasalle. Euroopan komissio ajaa nyt sääntöihin perustavanlaatuisia muutoksia juuri hyväksymällään keskustelunavauksella, nykysäännöstön tarkistamista käsittelevällä vihreällä kirjalla.

Kuluttajat (kotitaloudet ja voittoa tavoittelemattomat organisaatiot) käyttävät rahaa yhteensä 58 prosenttia EU:n bruttokansantuotteesta. Kuluttajien tuntema luottamus määrä pitkälti sen, miten ja milloin he käyttävät rahaa talouden eri sektoreilla. Kuluttajat eivät selvästikään vielä tunne olevansa niin ”kotonaan” digitaalisessa verkkomaailmassa että hyödyntäisivät sen koko potentiaalia. Online-ostoksia toisesta maasta tekee ani harva – vain kuusi prosenttia EU:n kuluttajista.Vihreästä kirjasta saamansa palautteen avulla komissio haluaa parantaa kuluttajien luottamusta EU:n yhtenäismarkkinoihin. Siihen tarvitaan yhtenäiset ja yksinkertaiset säännöt, joiden ansiosta kuluttajat tuntevat oikeutensa, voivat tehdä perusteltuja valintoja ja saada asianmukaisen suojan, jos jokin menee pieleen. Kun säännökset ovat selkeitä, myös elinkeinoelämä ja etenkin pk-yritykset uskaltautuvat helpommin kotimaansa ulkopuolelle hyödyntämään vähittäiskaupan markkinoiden yhdentymisen etuja.

Vihreässä kirjassa pyydetään kommentteja yli 28 konkreettiseen toimenpide-ehdotukseen yhteensä kahdeksan direktiivin sääntelemältä alalta.

”Nyt tarvitaan kiireellisiä toimia”, vaati Meglena Kuneva pitäessään Brysselissä ensimmäistä lehdistötilaisuuttaan EU:n uutena kuluttajansuojakomissaarina. ”Maailma muuttuu vauhdilla ja Eurooppa on vaarassa jäädä jälkijunaan.” Kuluttajansuojasäännöstöä on Kunevan mukaan tarkistettava perin juurin. Verkkokauppa ei nykyään ole kuluttajien kannalta ongelmatonta, ja monimutkaiset säännöt ovat uusien kekseliäiden liikeideoiden tiellä. ”Uusiin haasteisiin on löydettävä uudet ratkaisut. Nyt on kysyttävä, onko meillä varaa viedä kuluttajilta mahdollisuus hyödyntää laajempaa valikoimaa ja hintakilpailua sillä, että kaikilla 27 EU-maalla on omat erilliset online-markkinansa. Kuluttajat on saatava luottamaan sähköiseen kaupankäyntiin aivan uudella tavalla, jotta he pitäisivät sitä turvallisena tapana tehdä ostoksia. Pelin säännöt ovat muuttuneet, ja nyt on aika saattaa kuluttajansuojasäännöt niiden tasalle.”

Nykytilanne

EU-kuluttajaneuvontakeskuksiin tulee vuosittain satoja valituksia valtakunnanrajojen yli tehtävistä online-kaupoista. Erityisiä ongelmia aiheuttavat ostosten jääminen toimittamatta, viivästyneet toimitukset, harkinta-ajat, tavaroiden palauttaminen ja korvausten saaminen.

Toimintaa kaipaavat alat

Nykysäännöstö on palvellut kuluttajia hyvin. Säännöt ovat kuitenkin kehittyneet 15–20 vuoden kuluessa, ja nyt säännöstö vaihtelee koko lailla eri maissa, kun maat ovat täydentäneet EU:n perusnormeja eritasoisin määräyksin. Sitä paitsi online-kauppaan liittyy aivan uudenlaisia kysymyksiä, joihin ei ole vastattu tehokkaasti. Kuluttajat eivät saa oikeudenmukaista kohtelua ja yrityksillä on edessään monimutkaisten sääntöjen viidakko.

Vihreässä kirjassa pyydetään kommentteja mahdollisista toimista 28 eri alalla. Seuraavassa niistä joitakin:

  • Vankistetaan rajatylittävien ostosten toimittamisen käsitettä (aihe, josta kuluttajat tekevät eniten online-kauppaan liittyviä valituksia) parantamalla kuluttajansuojaa ja selkeyttämällä kuluttajien oikeuksia, kun ostokset toimitetaan myöhässä tai osittain taikka jätetään kokonaan toimittamatta.
  • Selkeytetään ja yksinkertaistetaan ostosten palauttamiseen sovellettavia sääntöjä. EU:ssa sovelletaan hyvinkin erilaisia sääntöjä: joskus riittää sähköpostitse tehtävä ilmoitus myyjälle, toisinaan taas ilmoitus on lähetettävä kirjattuna kirjeenä.
  • Vahvistetaan yhteiset säännöt tavaroiden palauttamisoikeudelle ja kustannuksille. Palautus voi nykyään olla maksutonta, mutta voipa kuluttaja joutua kantamaan kustannukset kokonaankin.
  • Yksinkertaistetaan yhteisillä säännöillä kuluttajien käytettävissä olevia muutoksenhakukeinoja. Nykyään hintaa voi vaatia alennettavaksi tai sopimusta purettavaksi vain silloin, kun tuotteen korjaaminen tai korvaaminen uudella on mahdotonta tai kohtuutonta. Kuluttajan on vaikea varsinkin etäkaupan yhteydessä arvioida, onko jokin korvaustapa todella kohtuuton, kuten myyjä väittää. Vihreässä kirjassa harkitaan järjestelyä, jonka mukaan kuluttaja voisi vapaasti valita korvaustavan.
  • Vahvistetaan yhteiset EU:n laajuiset normit, joilla selkeytetään harkinta-aikaan sovellettavia sääntöjä. Harkinta-ajalla tarkoitetaan aikaa, jonka kuluessa kuluttajalla on oikeus palauttaa tuote, jos hän tulee toisiin ajatuksiin eikä haluakaan sitä.
  • Lisäksi on reagoitava uusiin haasteisiin. Pitäisikö nykyiset tuotteisiin sovellettavat takuut ja oikeudet ulottaa koskemaan myös tiettyjä palveluja? Esimerkiksi kaupasta ostetulla cd-levyllä on takuu sen varalta, että se on viallinen, mutta Internetistä ladatulla musiikkikappaleella ei. Sääntöjä selkeyttämällä olisi myös poistettava se epävarmuus, joka liittyy julkisissa huutokaupoissa myytävien käytettyjen tavaroiden jättämiseen kulutustavaroiden myyntiä koskevan direktiivin ulkopuolelle.

Mitä seuraavaksi?

Kuluttajansuojaa koskevan yhteisön säännöstön tarkistamisesta annetulla vihreällä kirjalla käynnistetty kuuleminen kestää kolme kuukautta. Sillä välin kuluttaja-asioiden komissaari vie kuulemisen kentälle ja tapaa useita eri sidosryhmiä: naisasiaryhmiä, iäkkäitä kuluttajia, kuluttajajärjestöjä, pk-yritysten edustajia, Euroopan parlamentin jäseniä sekä jäsenvaltioiden hallinnon ja suurimpien vähittäiskauppiaitten edustajia. Kuulemiskierroksen jälkeen ehdotetaan konkreettisia toimia – lainsäädäntöä ja muita – joilla korjataan havaittuja ongelmia ja puutteita.

EU:n keskeisistä kuluttajien oikeuksista ja yleisimmistä valituksenaiheista ks. MEMO/07/48


Side Bar