Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Brüssel, 8. veebruar 2007

Tarbijakaitse: Komisjon tahab suurendada tarbijate usaldust digitaalsesse maailma

Euroopa Komisjoni rohelise raamatu vastuvõtmisega, milles vaadatakse läbi olemasolevad eeskirjad, juhatati täna sisse uus laialatuslik algatus ELi tarbijakaitse-eeskirjade põhjalikuks läbivaatamiseks – sealhulgas seoses tagatiste, hüvitiste, taganemisaegadega –, et kohaldada need kiiresti areneva digitaalse maailma väljakutsetele. Tarbijakulutused (majapidamised ja mittetulundusorganisatsioonid) moodustavad 58% ELi SKTst. Tarbijausaldus on peamine faktor, mis määrab, kuidas ja millal tarbijad oma raha erinevates majandussekotrites kulutavad. Kõik tõendid näitavad, et tarbijad ei tunne end digitaalses ja Interneti-maailmas veel piisavalt kindalt, et selle võimalusi täielikult ära kasutada. Ainult väga väike hulk ELi tarbijatest ( 6%) sooritab Internetis piiriüleseid oste. Võttes arvesse tagasisidet rohelisele raamatule, tahab komisjon suurendada tarbijate usaldust ELi ühtsesse turgu ühtsete ja lihtsate eeskirjadega, et tarbijad tunneksid oma õigusi, saaksid teha arukaid valikuid ja et neil oleks piisav kaitse probleemide korral. Selged õiguslikud eeskirjad innustavad ka ettevõtjaid, eelkõige VKEsid, otsima uusi turge, kasutades ära jaemüügituru integratsiooni võimalusi. Roheline raamat sisaldab 28 konkreetset ettepanekut (kaheksa direktiivi kohta) võimalike uute meetmete kohta ning selles kutsutakse üles arvamust avaldama.

"Meetmeid on hädasti vaja. Maailm muutub kiiresti ja Euroopal on oht maha jääda", ütles ELi tarbijakaitse uus volinik Meglena Kuneva oma esimesel pressikonverentsil Brüsselis. "Me peame tarbijakaitse-eeskirjad põhjalikult läbi vaatama. Praegu ei ole tarbijatel õiglasi tingimusi Internetist ostmisel ja keerulised eeskirjad ei lase järgmisel generatsioonil luua suurejoonelisi äriiideid. Peame leidma uutele probleemidele uued lahendused. Küsimus on, kas saame endale lubada 27 pisikest on-line-turgu Euroopas ja vaadata mööda tarbijate valikuvõimalustest ja hinnakonkurentsist. Pame tarbijatesse süstima uut usaldust e-kaubanduse vastu, et see muutuks usaldusväärseks. Mängureeglid on muutunud ja tarbijapoliitikal on aeg sellele vastata."

Praegune olukord

Viimased tõendid näitavad, et Internetis tehtud piiriüleste ostude kohta esitatakse Euroopa tarbijakeskustele iga aasta arvukalt kaebusi. Peamisteks probleemideks on kauba tarnimata jätmine, tarne hilinemine, taganemisaeg, kaupade tagastamine ja hüvitamised.

Tegevusvaldkonnad

Kehtivad eeskirjad on tarbijaid hästi teeninud, kuid need töötati välja üle 15-20 aasta tagasi. Lisaks sellele on need segu erinevatest riiklikest eeskirjadest ning ELi põhistandarditest, mida erinevates riikides rakendatakse erinevas ulatuses. Samuti on seoses e-kaubandusega kerkinud esile mitmeid uusi probleeme, millega pole piisavalt tõhusalt tegeletud, mistõttu tarbijatel ei ole õiglasi tingimusi ja ettevõtjatel tuleb ekselda keerukate eeskirjade rägastikus.

Rohelises raamatus nähakse ette võimalik tegevus 28 valdkonnas, sealhulgas:

  • Edendada arusaama piiriülesest kaubandusest (suurim tarbijakaebuste esitamise valdkond internetikaubanduses), et tugevdada tarbijate kaitset ja selgitada neile nende õigusi seoses tarne hilinemise, tarnimata jätmise ja osalise tarnimisega.
  • Lihtsustada ja muuta selgemaks kaupade tagastamist käsitlevad eeskirjad – praegu ELis kehtivad standardid erinevad üksteisest oluliselt, varieerudes õigusest teavitada müüjat e-maili teel kuni tähitud kirja saatmise kohustuseni.
  • Kehtestada ühtsed eeskirjad kaupade tagastamise õiguse ja tagastuskulude kohta – praegu kehtivad korraldused varieeruvad kauba tasuta tagastamisest kuni selleni, et kõik tagastuskulud kannab tarbija.
  • Lihtsustada ühiste eeskirjade abil tarbijale kättesaadavaid õiguskaitsevahendeid. Praegu on hinnaalandus või lepingu lõpetamine võimalik ainult siis, kui parandamine või asendamine on võimatu või mõttetu. Tarbijal on eelkõige just distantsilt keeruline hinnata, kas müüja väide, et teatud laadi heastamine on mõttetu, on õige. Rohelises raamatus kaalutakse sellise süsteemi sisseviimist, kus tarbija võiks heastamise viisi ise valida.
  • Selgemad ja ühtsed ELi standardid taganemisaja kohta, s.o tarbija õigus saata midagi tagasi teatud ajavahemiku jooksul, kui ta tahab oma ostust loobuda.
  • Samuti tuleb tegeleda veel teiste uute probleemidega. Kas toodetega seotud garantiisid ja õigusi tuleks laiendada ka teatavatele teenustele? Näiteks poest CD-plaadi ostnud tarbijal on garantii, juhul kui plaat ei mängi. Muusikat Internetist alla laadival tarbijal sellist garantiid ei ole. Samuti tuleks muuta selgemaks eeskirju, et kõrvaldada ebakindlus "avalikel oksjonitel müüdud kasutatud toodete" väljajätmise suhtes praegusest müügidirektiivist.

Mis saab edasi?

Arutelud tarbijaõigustiku läbivaatamist käsitleva rohelise raamatu raames kestavad kolm kuud. Selle aja jooksul kuulab tarbijakaitsevolinik ära ettepanekud. Ta kohtub suure hulga erinevate sidusrühmadega – naisühingute, eakamate tarbijate, tarbijaorganisatsioonide, VKEde, Euroopa Parlamendi liikmete, liikmesriikide valitsuste ja suuremate jaemüüjatega. Pärast seda tehakse ettepanekud konkreetsete regulatiivsete või muude meetmete kohta, et lahendada olemasolevad probleemid ja kitsaskohad.

Täpsema teabe saamiseks ELi peamiste tarbijaõiguste ja sagedamate kaebuste kohta vaata MEMO/07/48


Side Bar