Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/158

Bruxelles, den 8. februar 2007

Forbrugere: Kommissionen gør en indsats for at øge tilliden til den digitale verden

I dag blev der lanceret et nyt og omfattende initiativ, som indebærer en grundig gennemgang af EU's vigtigste bestemmelser på forbrugerområdet – herunder bestemmelserne om garantier, tilbagebetalinger og fortrydelsesfrister – for at tilpasse dem til de udfordringer, der ligger i en digital verden i konstant forandring. Det skete, da Europa-Kommissionen vedtog sin grønbog om gennemgang af de gældende bestemmelser. Privatforbruget (husholdninger og nonprofitorganisationer) tegner sig sammenlagt for 58 % af EU's BNP. Forbrugernes tillid er helt afgørende for, hvordan og hvornår forbrugerne bruger deres penge inden for forskellige økonomiske sektorer. Alt tyder på, at forbrugerne endnu ikke føler sig tilstrækkeligt trygge ved den digitale online-verden til at udnytte alle dens muligheder. Kun en lille brøkdel – 6 % af EU's forbrugere – handler nu online på tværs af grænser. Ved hjælp af reaktionerne på grønbogen sigter Kommissionen mod at øge forbrugernes tillid til EU's indre marked med et samlet sæt letforståelige bestemmelser, som giver forbrugerne mulighed for at kende deres rettigheder, træffe fornuftige valg og sikre tilstrækkelig beskyttelse, hvis det går galt. Entydige retsforskrifter vil også tilskynde aktører, navnlig små og mellemstore virksomheder, til at overskride nationale grænser og benytte sig af mulighederne for at integrere sig på detailmarkedet. Grønbogen opfordrer til kommentarer og indeholder 28 konkrete forslag (spændende over 8 direktiver) til nye initiativer.

"Der er et akut behov for at skride til handling, verden ændrer sig så hurtigt, og Europa risikerer at sakke bagud", sagde Meglena Kuneva, den nye EU-kommissær for forbrugerbeskyttelse, på sin første pressekonference i Bruxelles. "Vi har brug for en gennemgribende revision af forbrugerlovgivningen. I øjeblikket får forbrugerne ikke en rimelig behandling online, og komplicerede bestemmelser blokerer for den næste generation af kvikke forretningsidéer. Vi bliver nødt til at finde nye løsninger på nye udfordringer. Spørgsmålet er, om vi har råd til at have 27 mini online-markeder i Europa, som forhindrer forbrugerne i at vælge og få adgang til forskellige muligheder og konkurrencedygtige priser. Vi bliver nødt til at give forbrugerne tillid til e-handel, sådan at det bliver et troværdigt marked. Spillereglerne er ændret, og nu er det op til forbrugerpolitikken at svare igen."

Den nuværende situation

Det har for nylig vist sig, at de europæiske forbrugercentre hvert år modtager hundredvis af klager over online-handel på tværs af grænser – og, at der navnlig er problemer med manglende levering, forsinket levering, fortrydelsesfrister, returnering af varer og tilbagebetaling.

Indsatsområder

De gældende bestemmelser har tjent forbrugerne godt, men de har udviklet sig over 15-20 år. Der findes i realiteten en broget samling forskellige nationale bestemmelser, og EU's grundlæggende standarder er alt efter de enkelte lande suppleret op i forskelligt omfang. Der findes også en række helt nye udfordringer i online-verdenen, som der ikke gøres noget effektivt ved. Forbrugerne får derfor ikke en rimelig behandling, og erhvervslivet konfronteres med et virvar af komplicerede bestemmelser.

Grønbogen indebærer høring om eventuel indsats på 28 områder, herunder:

  • Udbygning af begrebet levering i forbindelse med indkøb på tværs af grænser (det område, hvor der er flest klager fra online-forbrugere) med bedre forbrugerbeskyttelse og større indsigt i forbrugernes rettigheder ved forsinket, ingen eller delvis levering.
  • Tydeliggørelse og forenkling af bestemmelserne om returnering af varer – de gældende standarder i EU omfatter alt fra advisering af sælger pr. e-mail til forpligtelse til at anvende anbefalet brev.
  • Fastsættelse af fælles bestemmelser om ret til og omkostninger ved at returnere varer – de gældende bestemmelser omfatter alt fra omkostningsfrit og til forbrugeren afholder alle omkostninger ved returnering af varerne.
  • Forenkling med fælles bestemmelser om forbrugernes klagemuligheder. Prisnedsættelse eller ophævelse af aftalen kan kun komme på tale, hvis det er umuligt eller urimeligt at reparere eller erstatte varen. Det er vanskeligt for en forbruger, og navnlig på afstand, at vurdere en sælgers påstand om, at det ville være urimeligt at anvende en bestemt klagemulighed. I grønbogen lægges der op til et system, hvor forbrugerne har frit valg mellem forskellige klagemuligheder.
  • Tydeliggørelse, med brug af fælles EU-standarder, af bestemmelser om fortrydelsesfrister – forbrugerens ret til at returnere varer inden for en given frist, hvis forbrugeren ombestemmer sig og beslutter, at vedkommende alligevel ikke ønsker varen.
  • Og der er nye udfordringer, som skal tages op. Bør gældende garantier og rettigheder, som omfatter varer, udvides til at omfatte visse tjenester – en forbruger, som køber en cd i en forretning har en garanti, hvis den ikke virker, men en forbruger, som downloader musik fra internettet, har ikke en sådan beskyttelse. Bestemmelserne bør også tydeliggøres for at fjerne usikkerheden omkring undtagelsen for "brugte genstande, som sælges på en offentlig auktion" i det gældende direktiv om forbrugerkøb.

Hvad bliver det næste skridt?

Høringen om grønbogen om gennemgang af forbrugerlovgivningen vil tage 3 måneder. I den periode vil kommissæren for forbrugerbeskyttelse "tage på turné" med høringen. Kommissæren vil høre en række berørte parter – kvindegrupper, ældre forbrugere, forbrugerorganisationer, små og mellemstore virksomheder, medlemmer af Europa-Parlamentet, medlemsstaternes regeringer og større detailhandlere. Derefter vil der blive fremsat forslag til specifikke initiativer – regulative eller andre – til at afhjælpe de eksisterende problemer og mangler.

Jf. MEMO/07/48 for nærmere oplysninger om EU-forbrugernes grundlæggende rettigheder og de mest almindelige klager.


Side Bar