Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE EL

IP/07/155

V Bruselu dne 7. února 2007

Komise připravuje legislativní rámec, jehož cílem je zajistit splnění cílů EU v oblasti snižování emisí CO2 z osobních automobilů

Evropská komise dnes navrhla novou komplexní strategii na snižování emisí oxidu uhličitého (CO2) z nových osobních automobilů a lehkých užitkových vozidel prodávaných v Evropské unii. Nová strategie je společně s revizí předpisů EU upravujících kvalitu paliva, která byla navržena minulý týden, důkazem odhodlání Komise zajistit, že EU splní své cíle v oblasti emisí skleníkových plynů, které si stanovila v rámci Kjótského protokolu, i další závazky. Díky strategii bude EU schopna dosáhnout již dlouho stanoveného cíle, kterým je průměrné snížení emisí CO2 do roku 2012 na 120 gramů na km[1], což oproti stávajícím úrovním představuje přibližně 25% snížení. Zlepšením účinnosti paliv revidovaná strategie řidičům přinese značné úspory paliva. Ve snaze podpořit automobilový průmysl k tomu, aby si místo velikosti a výkonu konkuroval v účinnosti paliva, Komise rovněž vyzývá výrobce, aby podepsali kodex EU o osvědčených postupech prodeje a reklamy v oblasti automobilů.

Předseda Evropské komise José Manuel Barroso k tomu uvedl: „Tato strategie představuje nejambicióznější přístup, jaký kdy byl k rozvoji ekonomiky s nízkými emisemi uhlíku na celosvětové úrovni zaujat, a je nutností, chceme-li zabránit změnám klimatu. Jedná se o hmatatelný důkaz vedoucího postavení EU v dané oblasti. Bude zapotřebí, aby se zapojila všechna odvětví, rovněž se však výrobcům automobilů v EU naskytnou obrovské příležitosti. Vyzývám evropský automobilový průmysl, aby si v zájmu spotřebitelů i pracovníků zachoval svou dlouhodobou konkurenceschopnost tím, že se udrží na špičce v oblasti inovací.“

Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas k tomu dodal: „Čistší, efektivnější a dostupná vozidla pomohou v EU snížit emise oxidu uhličitého, umožní nám, abychom dostáli kjótským cílům, abychom uspořili energii, a podpoří inovace. Bude třeba, aby všechny členské státy využily veškerých svých možností a zavedly nezbytná opatření, podporovaly nákup úsporných automobilů, pokud jde o spotřebu paliva, a vozidla s nižší účinností paliv znevýhodňovaly.“

Emise CO2 z osobních automobilů

Silniční doprava produkuje přibližně jednu pětinu emisí CO2 v EU a osobní automobily stojí za přibližně 12 % emisí. Přestože došlo v posledních letech k významnému pokroku v oblasti technologií vozidel, zejména pokud jde o účinnost paliv, jež se projevuje nižšími emisemi CO2, nestačilo to k tomu, aby byly neutralizovány následky růstu dopravní zátěže a velikosti vozidel. EU-25 sice v letech 1999 až 2004 snížila celkové emise skleníkových plynů o přibližně 5 %, avšak emise CO2 ze silniční dopravy se zvýšily o 26 %.

Podporování strategie EU

Stávající strategie EU pro snižování emisí CO2 z automobilů vychází z dobrovolných závazků ze strany automobilového průmyslu a ze spotřebitelských informací (označování vozidel) a fiskálních opatření na podporu nákupu vozidel s nižší spotřebou paliva. V rámci dobrovolných závazků evropští výrobci prohlásili, že sníží průměrné emise z nových automobilů na 140 g CO2/km do roku 2008, japonská a korejská výrobní odvětví tak učiní do roku 2009.

Strategie však představuje pouze částečný pokrok k cíli, jímž je dosažení úrovně 120g CO2/km do roku 2012; od roku 1995 do roku 2004 poklesly průměrné emise z nových automobilů v EU-15 ze 186 g CO2/km na 163g CO2/km.

Komise uzavřela přezkum strategie s tím, že dobrovolné závazky byly neúspěšné a že cíle 120 g nebude bez dalších opatření včas dosaženo.

Komise v rámci revidované strategie navrhuje následující hlavní opatření:

  • Do konce tohoto roku nebo nejpozději do poloviny roku 2008 Komise navrhne legislativní rámec pro snížení emisí CO2 z nových automobilů a lehkých užitkových vozidel. Tento rámec poskytne výrobnímu odvětví dostatek času na přípravu a právní jistotu.
  • Bude vyžadováno, aby průměrné emise z nových automobilů prodávaných v EU-27 poklesly do roku 2012 na úroveň 120 g CO2/km. Zlepšené technologie v automobilech budou muset snížit průměrné emise přinejmenším na 130 g/km a doplňující opatření a dalších 10 g/km, čímž se dosáhne celkového snížení emisí na 120 g/km. Tato doplňující opatření zahrnují zlepšení účinnosti těch dílů automobilů, které mají největší vliv na spotřebu paliva, např. pneumatiky a klimatizační systémy, a postupné snižování obsahu uhlíku v palivech, zejména intenzivnějším využíváním biopaliv. U těchto dílů budou zavedeny požadavky na účinnost.
  • U lehkých užitkových vozidel budou cíle, jichž má být u emisí vozového parku průměrně dosaženo, stanoveny na 175 g do 2012 a 160 g do 2015 ve srovnání s 201 g v roce 2002.
  • Bude podporován výzkum zaměřený na další snížení emisí z nových automobilů na průměrnou úroveň 95 g CO2/km do roku 2020.
  • Opatření na podněcování nákupu automobilů s nižší spotřebou paliva, a to zejména zlepšeným označováním a také snahou, aby členské státy, které vybírají daně za automobily, tyto daně založily na emisích CO2.
  • Kodex EU o osvědčených postupech prodeje a reklamy v oblasti automobilů na podporu udržitelnějších spotřebních návyků. Komise vyzývá výrobce automobilů, aby tuto strategii podepsali do poloviny roku 2007.

Další kroky

Návrh Komise na revidovanou strategii, obsažený ve sdělení[2], představuje jedno z prvních konkrétních opatření pro realizaci akčního plánu energetické účinnosti z roku 2006[3]. Rovněž přímo navazuje na sdělení o boji proti změně klimatu – o postupu do roku 2020 a v dalším období[4], které Komise předložila v rámci souboru opatření týkajících se energetiky a změny klimatu ze dne 10. ledna (viz IP/07/29).

Sdělení je určeno Evropskému parlamentu a Radě ministrů. Komise vyčká na jejich reakce a ty poté zohlední při provádění strategie. Než Komise navrhne legislativní rámec, bude návrh rámce podrobně konzultovat se zúčastněnými stranami a provede důkladné posouzení dopadu.

Viz také: Memo/07/46


[1] Tato hodnota odpovídá spotřebě 4,5 l/100 km u automobilů s dieselovým motorem a u automobilů s benzínovým motorem spotřebě 5 l/100 km.

[2] KOM(2007) 10 ze dne 24.1.2007 „Výsledky přezkumu strategie Společenství na snížení emisí CO2 z automobilů".

[3] KOM(2006)545 ze dne 19.10.2006.

[4] KOM(2007)2 ze dne 10.1.2007.


Side Bar