Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Bryssel den 18 oktober 2007

Godstransporter i Europa: Kommissionens nya initiativ för bättre effektivitet och hållbarhet

Europeiska kommissionen antog i dag en rad initiativ för att göra godstransporterna i unionen mer effektiva och hållbara. I detta åtgärdspaket ingår förslag om logistik, om ett järnvägsnät för främst godstransporter och om europeiska hamnar. Här ingår också två dokument om det gemensammma europeiska sjöfartsområdet respektive om höghastighetsleder till sjöss. Att dessa olika åtgärder antas samtidigt är en tydlig markering av de nära banden mellan logistik och olika transportsätt. Det gemensamma syftet för dessa initiativ är att främja förnyelsen av teknik och praxis inom infrastrukturen, utveckla transportsätten, förbättra godstrafiken och främja införandet av transportkedjor. Det handlar också om att förenkla de administrativa förfarandena och öka kvaliteten i hela den logistiska kedjan.

”Europa har behov av alternativa, integrerade och effektiva transportsätt, som både är miljövänliga och motsvarar användarnas krav.” Så säger Jacques Barrot, kommissionens vice ordförande med ansvar för transporter, och fortsätter: ”De åtgärder som jag presenterat i dag kommer också att göra järnvägs-, havs- och flodtransporterna mer attraktiva och konkurrenskraftiga om man ser till 'sammodalitet'. Dessa transportsätt måste integreras i de effektiva logistikkedjorna, om man ska kunna förena transportekonomin med transportutvecklingen på lång sikt.”

Sedan sommaren 2006 har ett brett samråd ägt rum, som utmynnat i en handlingsplan om logistik. I denna föreslås ett trettiotal åtgärder för att göra godstransporterna effektivare och hållbarare i EU, samtidigt som kostnaderna sänks genom tids- och energibesparingar. Handlingsplanen syftar till att förbättra informationsflödet i samband med fysiska transporter, förenkla de administrativa förfarandena, höja logistiksektorns kompetens och attraktivitet samt stimulera kvalitetstjänster.

Dessutom förespråkar den en förnyelse av logistiken i stadsmiljö och av långväga transporter på de så kallade ”gröna lederna”[1].

När det gäller sjötransporter fortsätter kommissionen att främja de transportsätt som är mest energisnåla respektive miljövänliga beträffande utsläppen av växthusgaser. Om detta transportsätt ska kunna bli mer attraktivt, måste de administrativa förfarandena för sjötransporter inom unionen förenklas. Dokumenten om det gemensammma europeiska sjöfartsområdet respektive höghastighetslederna[2] visar vilka framsteg som gjorts under förberedelsearbetet för dessa två initiativ och uppmanar alla berörda att lämna synpunkter. Meddelandet om den europeiska hamnpolitiken syftar till ett effektivt hamnsystem i Europa som motsvarar de nuvarande och framtida transportbehoven. Den innehåller en handlingsplan för kommissionen för att hjälpa de europeiska hamnarna med utmaningar som de ökade transportbehoven, tekniska förändringarna och kraven på minskade utsläpp.

Då vägtransporterna blir allt effektivare, måste också järnvägstransporterna bli mer konkurrenskraftiga. Kommissionen verkar för att det europeiska järnvägsnätets transporttjänster ska få högre kvalitet beträffande transporttid, pålitlighet och kapacitet. Kommissionen vill komplettera redan vidtagna åtgärder (som prioriterade delar av utvecklingen av ERTMS[3] eller byggandet av viktig infrastruktur för det transeuropeiska transportnätet). Den föreslår också nya initiativ för att få ett europeiskt godsnät med pålitligare och effektivare service än i dag.

Godstransporterna är viktiga för EU-ekonomins konkurrenskraft och för medborgarnas livskvalitet. I Europa beräknas godstransporternas volym öka med 50 % under perioden 2000–2020. Under de närmaste åren måste de klara utmaningar som effektivitet, kvalitet och hållbarhet. De måste därför finna adekvata svar på problem som trängseln i trafiken, energiförsörjningen, säkerheten och klimatförändringarna (de står för en tredjedel av CO2-utsläppen från transportsektorn[4]). Viktiga framtidsmöjligheter är samtidigt nyheterna på IT-området och de europeiska godstransporternas påverkan på världsmarknaden.
Mer information om godstransporterna i Europa finns på

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] På de gröna lederna kombineras olika transportsätt för godstransporter ”dörr-till-dörr” som är integrerade, miljövänliga, respekterar europeernas livskvalitet och är energisnåla.

[2] Dessa stora sjöleder mellan EU:s medlemsstater erbjuder hög och säker kvalitet. I kombination med andra transportsätt säkerställer de en snabbare och kortare väg till vissa av Europas randområden och gör det möjligt att undvika vissa naturliga hinder som Alperna och Pyrenéerna. Höghastighetslederna till sjöss spelar en viktig roll för omstruktureringen av den långväga godstrafiken i Europa och dess förbättrade hållbarhet.

[3] Det europeiska trafikledningssystemet för järnvägar, ERTMS (European Rail Traffic Management System), ska motverka den bristande koordinationen av trafikledningssystemen i Europa och utveckla en jämn och säker järnvägstrafik.

[4] Transportsektorns andel av CO2-utsläppen motsvarar en fjärdedel av de totala utsläppen.


Side Bar