Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

V Bruslju, 18. oktobra 2007

Prevoz blaga v Evropi: nove pobude Komisije za večjo učinkovitost in trajnost

Evropska komisija je danes sprejela vrsto pobud za zagotovitev večje učinkovitosti in trajnosti prevoza blaga v Uniji. Ta novi paket ukrepov vsebuje predloge v zvezi z logistiko, železniškim omrežjem, namenjenim predvsem za prevoz blaga, in evropskimi pristanišči ter dva dokumenta o evropskem prostoru za pomorski promet brez ovir in o pomorskih avtocestah. Istočasno sprejetje teh različnih ukrepov jasno kaže na tesno povezavo med logistiko in različnimi načini prevoza. Skupni cilj teh pobud je spodbujanje inovativnih tehnologij in postopkov na področju infrastrukture, nadaljnji razvoj prevoznih sredstev, izboljšanje upravljanja prevoza blaga, zagotavljanje lažje vzpostavitve prevoznih verig za blago, poenostavitev upravnih postopkov ter povečanje kakovosti v celotni logistični verigi.

„Evropa potrebuje zmogljive in celostne alternativne načine prevoza, ki so okolju prijazni in ustrezajo potrebam uporabnikov. Ukrepi, ki sem jih danes predstavil, bodo z vidika somodalnosti pripomogli k večji privlačnosti in konkurenčnosti železniškega ter pomorskega in rečnega prevoza“ je dejal Jacques Barrot, podpredsednik Komisije, odgovoren za promet. „Vključitev teh načinov prevoza v zmogljive logistične verige je nujna za uskladitev gospodarske učinkovitosti prevoza z njegovim dolgoročnim razvojem“.

Na podlagi rezultatov obsežnega posvetovanja, ki se je začelo poleti leta 2006, akcijski načrt za logistiko predlaga približno trideset ukrepov za zagotovitev večje učinkovitosti in trajnosti prevoza blaga v Evropski uniji s hkratnim znižanjem stroškov in prihrankom časa in energije. Namen akcijskega načrta je izboljšati pretok informacij v zvezi s fizičnim prevozom blaga, poenostaviti upravne postopke, razširiti pristojnosti in okrepiti privlačnost logističnega sektorja ter spodbujati kakovostne storitve. Poleg tega spodbuja inovacije na področju logistike v urbanem okolju in osredotočenost prevoza na dolge razdalje na „zelene koridorje“[1].

Komisija še naprej spodbuja pomorski promet, saj ta način prevoza ostaja najučinkovitejši z energetskega vidika in je najbolj okolju prijazen z vidika emisij toplogrednih plinov. Za zagotovitev večje privlačnosti tega načina prevoza je nujna poenostavitev upravnih postopkov za pomorski promet znotraj Unije. Dokumenta o evropskem prostoru za pomorski promet brez ovir in o pomorskih avtocestah[2] prikazujeta napredek pri oblikovanju teh dveh pobud in pozivata vse zainteresirane strani, da izrazijo svoje mnenje. Namen sporočila o evropski pristaniški politiki je zagotoviti lažji razvoj učinkovitega pristaniškega sistema v Evropi, ki bo ustrezal potrebam trenutnega in prihodnjega prometa. V sporočilu je oblikovan akcijski načrt za Komisijo, ki naj bi evropskim pristaniščem pomagal pri soočanju z izzivi, kot so povečanje povpraševanja po prevozu, tehnološke spremembe in potreba po zmanjšanju emisij.

Glede na vedno večjo učinkovitost cestnega prometa mora železniški promet prav tako postati konkurenčnejši. Cilj Komisije je spodbujati vzpostavitev evropskega železniškega omrežja, pri katerem bi prevoz blaga lahko nudil večjo kakovost storitev z vidika časa vožnje, zanesljivosti in zmogljivosti. Poleg že sprejetih ukrepov (kot na primer uvedba ERTMS[3] na oseh, opredeljenih kot prednostnih, in izgradnja pomembnih infrastruktur vseevropskega prometnega omrežja) Komisija predlaga nove pobude za razvoj evropskega omrežja, usmerjenega v prevoz blaga, znotraj katerega bodo storitve zanesljivejše in zmogljivejše kot danes.

Prevoz blaga je nujen za konkurenčnost evropskega gospodarstva in kakovost življenja državljanov Unije. Ocenjuje se, da se bo obseg prevoza blaga v Evropi v obdobju od 2000 do 2020 povečal za 50 %. V prihodnjih letih se mora prevoz blaga soočiti z izzivi v zvezi z učinkovitostjo, kakovostjo in trajnostjo. Zato mora najti ustrezne rešitve za probleme preobremenjenosti, podnebnih sprememb (prevoz blaga je odgovoren za eno tretjino emisij CO2 iz prometa[4]), oskrbe z energijo in varnosti. Nove informacijske in komunikacijske tehnologije ter vpliv evropskega prevoza blaga na svetovni trg prav tako nudijo pomembne možnosti za prihodnost.
Več informacij o prevozu blaga v Evropi je na voljo na spletni strani:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm.
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Pri zelenih koridorjih se uporablja kombinacija različnih načinov prevoza, da se zagotovi celosten in okolju prijazen prevoz blaga od vrat do vrat, ki je poleg tega učinkovit z energetskega vidika in prispeva h kakovosti življenja Evropejcev.

[2] Na teh najpomembnejših pomorskih oseh med državami članicami Evropske unije se zagotavljajo stalne visokokakovostne storitve, ki v kombinaciji z drugimi načini prevoza omogočajo krajši in hitrejši dostop do nekaterih oddaljenih evropskih regij, poleg tega pa se lahko izogne naravnim oviram, kot so Alpe in Pireneji. Pomorske avtoceste imajo pomembno vlogo pri prestrukturiranju prevoza blaga na dolge razdalje v Evropi in povečanju njegove trajnosti.

[3] Cilj Evropskega sistema za vodenje železniškega prometa (ERTMS – European Rail Traffic Management System) je odpraviti razdrobljenost sistemov za nadzor železniškega prometa v Evropi in vzpostaviti tekoč in varen železniški promet.

[4] Delež emisij CO2 iz prometa predstavlja eno četrtino vseh emisij.


Side Bar