Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Brusel 18. októbra 2007

Nákladná doprava v Európe: nové iniciatívy Komisie za vyššiu efektívnosť a udržateľnosť

Európska komisia dnes schválila súbor iniciatív zameraných na zlepšenie efektívnosti a udržateľnosti dopravy tovaru v Únii. V tomto novom balíku opatrení sú zoskupené návrhy týkajúce sa logistiky, železničnej siete s prednostným zameraním na nákladnú dopravu a európskych prístavov, ako aj dva dokumenty o európskom priestore námornej dopravy bez bariér a o morských diaľniciach. Súčasné prijatie týchto rozličných opatrení vysiela jasný signál, ktorým sa poukazuje na úzke prepojenie medzi logistikou a rôznymi druhmi dopravy. Spoločným cieľom týchto iniciatív je podporovať novátorské technológie a postupy v infraštruktúre, vyvíjať dopravné prostriedky, skvalitniť riadenie nákladnej dopravy, uľahčiť budovanie sietí na prepravu tovaru, zjednodušiť administratívne procedúry a zvýšiť kvalitu v celej logistickej sieti.

„Európa potrebuje pre dopravu výkonné a integrované alternatívy, ktoré budú šetrné voči životnému prostrediu a budú zodpovedať potrebám užívateľov. Vďaka opatreniam, ktoré som dnes predstavil, sa železnice a námorná a riečna doprava stanú atraktívnejšími, konkurencieschopnejšími z hľadiska kombinovanej dopravy,“ vyhlásil podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu Jacques Barrot. „Začlenenie týchto druhov dopravy do výkonných logistických sietí je nevyhnutné v záujme harmonického zlúčenia ekonomickej efektívnosti dopravy a jej dlhodobého vývoja.“

Na základe výsledkov rozsiahlej konzultácie, ktorá prebehla v lete 2006 sa v akčnom pláne o logistike navrhuje približne tridsať opatrení na zvýšenie efektívnosti a udržateľnosti nákladnej dopravy v Európskej únii a súčasné zníženie nákladov, šetrenie času a energie. Cieľom akčného plánu je skvalitniť informačný tok, ktorý fyzickú dopravu tovaru sprevádza, zjednodušiť administratívne postupy, rozšíriť kompetencie a zvýšiť príťažlivosť logistického sektora a napokon podporovať kvalitné služby. Okrem toho akčný plán propaguje obnovu logistiky v mestskom prostredí a diaľkovej dopravy sústredenej do „zelených koridorov“[1].

Čo sa týka námornej dopravy, Komisia naďalej podporuje tento druh dopravy, ktorý je z energetického hľadiska najefektívnejší a je najšetrnejší k životnému prostrediu, pokiaľ ide o emisie plynov so skleníkovým efektom. Zjednodušenie administratívnych postupov v oblasti námornej dopravy v rámci Únie je nevyhnutné na to, aby sa tento druh dopravy stal príťažlivejším. Dokumenty o európskom priestore námornej dopravy bez bariér a o morských diaľniciach[2] poukazujú na pokrok dosiahnutý v príprave týchto dvoch iniciatív a obsahujú výzvu zainteresovaným stranám, aby vyjadrili svoje stanovisko. Cieľom oznámenia o európskej politike prístavov je podporovať budovanie účinného systému prístavov v Európe, ktorý bude schopný uspokojiť súčasné aj budúce potreby v doprave. Obsahuje akčný plán pre Komisiu na pomoc európskym prístavom, ktoré čelia výzvam ako zvyšovanie dopytu v doprave, technologický vývoj a potreba znižovať emisie.

Vzhľadom na stále efektívnejšiu cestnú dopravu sa musí železničná doprava stať aj konkurencieschopnejšou. Komisia chce podporovať vytvorenie európskej železničnej siete, v rámci ktorej by mohla nákladná doprava poskytovať kvalitnejšie služby z hľadiska trvania cesty, spoľahlivosti a kapacity. Komisia na doplnenie opatrení, ktoré sa už prijali (ako rozmiestnenie ERTMS[3] na ťahoch, ktoré sú známe ako prioritné alebo konštrukcia významných infraštruktúr transeurópskej dopravnej siete), navrhuje nové iniciatívy so zámerom vybudovať európsku sieť zameranú na nákladnú dopravu, ktorej služby budú spoľahlivejšie a výkonnejšie ako v súčasnosti.

Nákladná doprava je pre konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva a kvalitu života obyvateľov Únie podstatná. Odhaduje sa, že v období 2000 až 2020 sa objem prepravovaného tovaru v Európe zvýši o 50 %. V nasledujúcich rokoch bude treba v sektore nákladnej dopravy vyriešiť otázky efektívnosti, kvality a udržateľnosti. Bude treba nájsť primerané riešenia problémov týkajúcich sa preťaženia ciest, klimatických zmien (jedna tretina emisií CO2 pochádzajúcich z dopravy pripadá na nákladnú dopravu[4]), zásobovania energiou a bezpečnosti. Na druhej strane nové informačné a komunikačné technológie, ako aj význam európskej nákladnej dopravy na svetovom trhu predstavujú veľkú šancu do budúcnosti.
Viac informácií o nákladnej doprave v Európe:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Zelené koridory využívajú kombináciu rôznych druhov dopravy v službách donáškovej nákladnej dopravy, ktorá je integrovaná, šetrná k životnému prostrediu a kvalite života Európanov a efektívna z energetického hľadiska.

[2] Tieto významné morské ťahy medzi členskými štátmi Európskej únie poskytujú veľmi kvalitné pravidelné služby, ktoré v kombinácii s inými druhmi dopravy zabezpečujú kratší a rýchlejší prístup k niektorým okrajovým regiónom Európy a umožňujú obísť prirodzené prekážky, akými sú napríklad Alpy a Pyreneje. Morské diaľnice majú významnú úlohu, pokiaľ ide o reštrukturalizáciu diaľkovej nákladnej dopravy v Európe a zlepšovanie jej udržateľnosti.

[3] Európsky systém riadenia železničnej dopravy (European Rail Traffic Management System, ERTMS) má za úlohu odbúrať roztrieštenosť kontrolných systémov železničnej dopravy v Európe a vytvoriť plynulú a bezpečnú železničnú dopravu.

[4] Podiel dopravy na emisiách CO2 predstavuje štvrtinu celkového objemu emisií.


Side Bar