Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Bruksela, dnia 18 października 2007 r.

Transport towarowy w Europie: nowe inicjatywy Komisji na rzecz poprawy skuteczności i zrównoważonego rozwoju

Komisja Europejska przyjęła dziś szereg inicjatyw mających na celu zwiększenie skuteczności i zrównoważonego rozwoju transportu towarowego w Europie. Ten nowy pakiet środków obejmuje wnioski dotyczące logistyki, sieci kolejowej ukierunkowanej na przewóz towarów oraz portów europejskich, jak również dwa dokumenty na temat europejskiej przestrzeni transportu morskiego bez barier i autostrad morskich. Jednoczesne przyjęcie tych różnych środków jest zdecydowanym sygnałem świadczącym o ścisłym związku logistyki i różnych rodzajów transportu. Wspólnym celem tych inicjatyw jest promowanie innowacyjnych technologii i praktyk w zakresie infrastruktury, rozwój środków transportu, poprawa zarządzania transportem towarów, ułatwianie tworzenia łańcuchów transportu towarowego, uproszczenie procedur administracyjnych oraz wzmocnienie jakości w całym łańcuchu logistycznym.

„Europa potrzebuje skutecznych, zintegrowanych wariantów alternatywnych transportu, które byłyby jednocześnie przyjazne dla środowiska naturalnego i odpowiadałyby potrzebom użytkowników. Środki, które dziś przedstawiłem, zwiększą atrakcyjność i konkurencyjność kolei oraz transportu morskiego i wodnego transportu śródlądowego w perspektywie współmodalności” – oświadczył Jacques Barrot, wiceprzewodniczący Komisji odpowiedzialny za transport. „Zintegrowanie tych rodzajów transportu ze skutecznymi łańcuchami logistycznymi jest niezbędne w celu pogodzenia opłacalności transportu z jego rozwojem w perspektywie długoterminowej.”

Na podstawie wyników szeroko zakrojonych konsultacji prowadzonych od lata 2006 r. w Planie działania dotyczącym logistyki zaproponowano około trzydziestu środków mających na celu zwiększenie skuteczności i zrównoważonego rozwoju transportu towarowego w Unii Europejskiej, przy jednoczesnym zmniejszeniu kosztów i oszczędności czasu i energii. Plan działania ma na celu poprawę przepływu informacji, który towarzyszy fizycznemu transportowi towarów, uproszczenie procedur administracyjnych, zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności sektora logistyki oraz wspieranie usług wysokiej jakości. Ponadto zaleca się w nim innowacyjność logistyki w środowisku miejskim oraz skupienie transportu dalekiego zasięgu w „zielonych korytarzach”[1].

W odniesieniu do transportu morskiego Komisja kontynuuje promowanie tego rodzaju transportu, który jest najbardziej energooszczędny i przyjazny dla środowiska naturalnego pod względem emisji gazów cieplarnianych. Uproszczenie procedur administracyjnych w odniesieniu do transportu morskiego wewnątrz Unii jest niezbędne dla zwiększenia atrakcyjności tego rodzaju transportu. Dokumenty dotyczące europejskiej przestrzeni transportu morskiego bez barier oraz autostrad morskich[2] wykazują postęp w przygotowaniu obu inicjatyw i zachęcają zainteresowanych do wyrażenia swojej opinii. Komunikat dotyczący europejskiej polityki rozwoju portów ma na celu ułatwienie rozwoju wydajnego systemu portów w Europie, który będzie w stanie zaspokoić obecne i przyszłe potrzeby transportowe. Sporządzono w nim plan działania dla Komisji w celu ułatwienia portom europejskim sprostania takim wyzwaniom jak wzrost popytu na transport, zmiany technologiczne i konieczność ograniczenia emisji.

Wobec stale zwiększanej skuteczności transportu drogowego również transport kolejowy musi stać się bardziej konkurencyjny. Celem Komisji jest promowanie stworzenia europejskiej sieci kolejowej, w ramach której transport towarowy mógłby oferować usługi lepszej jakości pod względem tras, niezawodności i wydajności. W uzupełnieniu podjętych już działań (jak wprowadzanie ERTMS[3] na osiach uznanych za priorytetowe czy budowa ważnej infrastruktury transeuropejskiej sieci transportowej) Komisja proponuje nowe inicjatywy w celu stworzenia europejskiej sieci ukierunkowanej na transport towarowy, w ramach której usługi będą bardziej niezawodne i wydajne niż obecnie.

Transport towarowy ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności gospodarki europejskiej i jakości życia obywateli Unii. Wzrost wielkości transportu towarowego w Europie szacuje się na 50 % w latach 2000-2020. W nadchodzących latach transport towarowy musi sprostać takim wyzwaniom jak skuteczność, jakość i zrównoważony rozwój. W związku z tym musi znaleźć właściwe rozwiązania problemu zatorów, zmian klimatycznych (transport towarowy odpowiada za jedna trzecią emisji CO2 spowodowanej przewozami[4]), zaopatrzenia w energię i bezpieczeństwa. Jednocześnie nowe technologie informacyjne i komunikacyjne oraz wpływ europejskiego transportu towarowego na rynek światowy stwarzają istotne możliwości na przyszłość.
Bardziej szczegółowe informacje dotyczące transportu towarowego w Europie znajdują się na stronie:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Zielone korytarze wykorzystują transport kombinowany w zintegrowanych usługach przewozowych „od drzwi do drzwi”, przyjaznych dla środowiska naturalnego i jakości życia Europejczyków oraz energooszczędnych.

[2] Te główne osie morskie pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej oferują regularne usługi wysokiej jakości, które – w połączeniu z innymi rodzajami transportu – gwarantują krótszy i szybszy dostęp do niektórych oddalonych regionów Europy oraz umożliwiają uniknięcie przeszkód naturalnych, takich jak Alpy i Pireneje. Autostrady morskie odgrywają ważną rolę w restrukturyzacji transportu towarowego dalekiego zasięgu w Europie i w poprawie jego trwałości.

[3] Europejski system zarządzania ruchem kolejowym, ERTMS (European Rail Traffic Management System), ma na celu zapobieżenie rozdrobnieniu systemów kontroli ruchu kolejowego w Europie oraz rozwój płynnego i niezawodnego ruchu kolejowego.

[4] Udział transportu w emisji CO2 stanowi jedną czwartą całkowitej emisji.


Side Bar