Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Brussel, 18 oktober 2007

Goederenvervoer in Europa: de Commissie neemt nieuwe initiatieven om efficiëntie en duurzaamheid te verbeteren

De Europese Commissie heeft vandaag een reeks initiatieven genomen om het goederenvervoer in de Unie efficiënter en duurzamer te maken. Dit pakket nieuwe maatregelen bevat een actieplan inzake logistiek, een voorstel voor een spoorwegnetwerk met voorrang voor goederenvervoer, een mededeling over het havenbeleid en twee documenten over respectievelijk een Europese ruimte voor maritiem vervoer zonder grenzen en snelwegen op zee. De Commissie heeft al deze maatregelen tegelijk vastgesteld omdat er nauwe banden bestaan tussen logistiek en de verschillende vervoerswijzen. Het gemeenschappelijk doel van deze initiatieven is innoverende technologieën en praktijken op het gebied van infrastructuur aan te moedigen, de vervoersmiddelen verder te ontwikkelen, het goederenbeheer te verbeteren, de totstandbrenging van goederenvervoersketens te vergemakkelijken, de administratieve procedures te vereenvoudigen en de kwaliteit in de volledige logistiekketen te versterken.

"Europa heeft behoefte aan goed presterende en geïntegreerde alternatieve vervoerswijzen die milieuvriendelijk zijn en tegemoet komen aan de behoeften van de gebruikers. De maatregelen die ik vandaag heb gepresenteerd zullen het vervoer per spoor, over zee en over de binnenwateren aantrekkelijker en concurrerender maken met het oog op comodaliteit", verklaarde Jacques Barrot, vice-voorzitter van de Commissie en commissaris voor vervoer. "De integratie van deze vervoerswijzen in efficiënte logistiekketens is onontbeerlijk om het vervoer op lange termijn te ontwikkelen zonder aan economische efficiëntie in te boeten".

Het actieplan inzake logistiek, waarin een dertigtal maatregelen worden voorgesteld om het goederenvervoer in de Europese Unie efficiënter en duurzamer te maken en tegelijk de kosten, de vervoerstijd en het energieverbruik te doen dalen, is gebaseerd op de resultaten van een grootschalige raadpleging die sinds 2006 wordt gehouden. Het actieplan heeft ook tot doel de stroom van informatie die gepaard gaat met het fysieke vervoer van goederen te verbeteren, de administratieve procedures te vereenvoudigen, de bekwaamheid en aantrekkelijkheid van de logistieksector te vergroten en diensten van goede kwaliteit te stimuleren. Voorts wordt in het actieplan ook opgeroepen om innoverende oplossingen te zoeken voor logistiekproblemen in de stad en om het langeafstandsvervoer geconcentreerd te laten verlopen via "groene corridors"[1].

De Commissie blijft ook het maritieme vervoer bevorderen omdat deze vervoerswijze uit het oogpunt van energieverbruik het meest efficiënt is en ook het minste broeikasgassen uitstoot. Om het maritieme vervoer in de Unie aantrekkelijker te maken, moeten de administratieve procedures worden vereenvoudigd. Uit de documenten over de Europese ruimte voor maritiem vervoer zonder grenzen en de snelwegen op zee[2] blijkt dat vooruitgang geboekt is bij de voorbereiding van deze twee initiatieven en dat de belanghebbenden verzocht zijn hun mening hierover te geven. De mededeling inzake het Europees havenbeleid heeft tot doel een efficiënt Europees havenbeleid op te stellen, dat tegemoet komt aan de actuele en toekomstige vervoersbehoeften. Deze mededeling bevat een actieplan waarmee de Commissie de Europese havens zal helpen bepaalde uitdagingen aan te gaan, zoals de toenemende vraag naar vervoer, de technologische veranderingen en de noodzaak om de emissies te beperken.

Om het spoorwegvervoer in staat te stellen te concurreren met het steeds efficiëntere wegvervoer is de Commissie voornemens een Europees spoorwegnetwerk met voorrang voor goederenvervoer uit te bouwen, zodat de dienstverlening kan worden verbeterd voor wat de vervoerstijd, betrouwbaarheid en capaciteit betreft. De nieuwe initiatieven die de Commissie voorstelt om dit betrouwbaarder en efficiënter Europees spoorwegnet met voorrang voor goederenvervoer tot stand te brengen, vormen een aanvulling op eerder genomen maatregelen zoals de installatie van ERTMS[3] op prioritaire assen of de uitvoering van belangrijke infrastructuurwerken in het trans-Europese vervoersnetwerk.

Goederenvervoer is van cruciaal belang voor het concurrentievermogen van de Europese economie en voor de levenskwaliteit van de EU-burgers. De toename van het goederenvervoer wordt geraamd op 50% voor de periode 2000-2020. De grootste uitdagingen voor het goederenvervoer in de komende jaren situeren zich op het vlak van efficiëntie, kwaliteit en duurzaamheid. Het goederenvervoer moet passende oplossingen vinden voor de problemen op het gebied van congestie, klimaatverandering (een derde van de vervoersgerelateerde CO2-emissies komt voor rekening van het goederenvervoer[4]), energievoorziening en beveiliging. De nieuwe informatie- en communicatietechnologieën en de invloed van het Europese goederenvervoer op de mondiale markt zullen in de toekomst echter ook belangrijke kansen scheppen.
Voor meer informatie over het goederenvervoer in Europa:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Groene corridors maken gebruik van een combinatie van verschillende vervoerswijzen om een geïntegreerde en milieuvriendelijke dienstverlening van deur tot deur tot stand te brengen, die bovendien efficiënt omgaat met energie en bijdraagt tot de levenskwaliteit van de Europese burgers.

[2] Op deze grote maritieme assen tussen lidstaten van de Europese Unie worden geregelde diensten van hoge kwaliteit aangeboden die, in combinatie met andere vervoerswijzen, bepaalde perifere Europese gebieden gemakkelijker en sneller bereikbaar maken en het mogelijk maken natuurlijke obstakels, zoals de Alpen of de Pyreneeën te omzeilen. De snelwegen op zee spelen een belangrijke rol in de herstructurering van het langeafstandsgoederenvervoer in Europa en dragen bij tot de verbetering van de duurzaamheid van dit vervoer.

[3] Het doel van het Europees beheersysteem voor spoorvervoer (European Rail Traffic Management System, ERTMS) is de versnippering van de systemen voor beheer van het spoorwegverkeer in Europa een halt toe te roepen en vlot en veilig spoorwegverkeer te garanderen.

[4] Het vervoer veroorzaakt een kwart van de totale CO2-emissies.


Side Bar