Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Bryssel, 18. lokakuuta 2007

Komissiolta uusia aloitteita tavaraliikenteen tehostamiseksi ja sen ympäristövaikutusten vähentämiseksi Euroopassa

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt joukon aloitteita, joilla pyritään tehostamaan tavaraliikennettä ja vähentämään sen ympäristövaikutuksia Euroopan unionissa. Uuteen toimenpidepakettiin on koottu logistiikkaa, rautateiden tavaraliikenneverkkoa ja Euroopan satamia koskevat ehdotukset sekä yhteistä eurooppalaista meriliikennealuetta ja merten moottoriteitä koskevat asiakirjat. Näiden aloitteiden julkistaminen yhdessä on voimakas signaali logistiikan ja eri liikennemuotojen välisestä tiiviistä yhteydestä. Aloitteiden yhteisenä tavoitteena on edistää innovatiivisia teknologioita ja käytäntöjä infrastruktuurin alalla, kehittää liikennemuotoja, parantaa tavaraliikenteen hallintaa, helpottaa tavaraliikenneketjujen rakentamista, yksinkertaistaa hallinnollisia menettelyjä ja parantaa koko logistiikkaketjun laatua.

"Euroopan liikenne tarvitsee toimivia, integroituja vaihtoehtoja, jotka sekä säästävät ympäristöä että vastaavat käyttäjien tarpeisiin. Tänään esitellyt toimenpiteet tekevät rautateistä, merenkulusta ja sisävesiliikenteestä nykyistä houkuttelevampia ja liikennemuotojen yhteiskäytössä kilpailukykyisempiä" totesi Jacques Barrot, liikenneasioista vastaava komission varapuheenjohtaja. "Näiden liikennemuotojen integrointi suorituskykyisiin logistiikkaketjuihin on välttämätön edellytys liikenteen taloudellisen tehokkuuden ja pitkän aikavälin kehityksen yhteensovittamiselle."

Kesästä 2006 alkaen järjestetyn laajan kuulemisen tulosten perusteella logistiikan toimintasuunnitelmassa esitetään kolmisenkymmentä toimenpidettä tavaraliikenteen tehostamiseksi ja sen ympäristövaikutusten vähentämiseksi Euroopan unionissa samalla kustannuksia alentaen ja aikaa ja energiaa säästäen. Toimintasuunnitelmalla pyritään parantamaan kuljetettavan tavaran mukana kulkevaa tietovirtaa, yksinkertaistamaan hallinnollisia menettelyjä, vahvistamaan pätevyyttä logistiikkasektorilla ja alan houkuttelevuutta sekä kannustamaan laadukkaisiin palveluihin. Lisäksi siinä kannustetaan logistiikan innovaatioihin kaupunkiympäristössä ja pitkän matkan tavaraliikenteen keskittämiseen ympäristöä säästäville liikennekäytäville. [1]

Meriliikennettä komissio edistää edelleen, koska tämä liikennemuoto on edelleen energiatehokkain ja kasvihuonekaasupäästöjen suhteen ympäristöystävällisin. Merenkulun hallintomenettelyjen yksinkertaistaminen EU:n sisäisessä liikenteessä on välttämätöntä tämän liikennemuodon houkuttelevuuden lisäämiseksi. Yhteistä eurooppalaista meriliikennealuetta ja merten moottoriteitä[2] koskevissa asiakirjoissa esitetään näissä kahdessa aloitteessa saavutettu edistys ja pyydetään asianosaisia antamaan niistä lausuntonsa. Euroopan satamapolitiikkaa käsittelevällä tiedonannolla pyritään helpottamaan sellaisen tehokkaan satamajärjestelmän kehittämistä Euroopassa, jolla vastataan nykyisiin ja tuleviin liikennetarpeisiin. Siinä myös esitetään komission toimintasuunnitelma, jolla autetaan Euroopan satamia vastaamaan liikenteen kysynnän kasvun, teknologisten muutosten ja päästövähennysvaatimusten tuomiin haasteisiin.

Maaliikenteen tehostuessa jatkuvasti rautateidenkin on parannettava kilpailukykyään. Komission tavoitteena on perustaa eurooppalainen tavaraliikenteen rautatieverkko, jolla rautatiet voisivat tarjota matka-aikojen, luotettavuuden ja kapasiteetin suhteen laadukkaampia palveluja. Komissio täydentää toimenpiteitä, joihin on jo ryhdytty (kuten ERTMS-järjestelmän[3] käyttöönotto ensisijaisiksi yksilöidyillä pääreiteillä ja Euroopan laajuisen liikenneverkon tärkeiden infrastruktuurien rakentaminen) ehdottamalla uusia aloitteita tavaraliikenteelle suunnatun rautatieverkon luomiseksi. Tällaisella verkolla tavaraliikenne sujuisi nykyistä luotettavammin ja tehokkaammin.

Tavaraliikenne on Euroopan talouden kilpailukyvyn ja unionin kansalaisten elämänlaadun kannalta tärkeä. Sen volyymin arvioidaan kasvavan Euroopassa 50 prosenttia ajanjaksolla 2000–2020. Tulevina vuosina tavaraliikenteen on vastattava tehokkuutta, laatua ja kestävyyttä koskeviin haasteisiin. Alan on myös löydettävä ratkaisut ruuhkautumiseen, ilmastonmuutokseen (noin kolmannes liikenteen hiilidioksidipäästöistä aiheutuu tavaraliikenteestä[4]), energiahuoltoon ja turvallisuuteen liittyviin ongelmiin. Samanaikaisesti uusi tieto- ja viestintäteknologia ja tavaraliikenteen vaikutus maailmanmarkkinoihin tarjoaa uusia mahdollisuuksia.
Tavaraliikennettä Euroopassa koskevia lisätietoja on saatavilla Internet-osoitteessa:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Ympäristöä säästävissä liikennekäytävissä käytetään eri liikennemuotoja ja niiden yhdistelmiä tavaraliikenteen ovelta-ovelle-kuljetuspalvelujen luomiseksi energiatehokkaasti siten, että ympäristölle ja kansalaisille koituu mahdollisimman vähän haittavaikutuksia.

[2] Näillä EU:n jäsenvaltioiden välisillä tärkeillä meriliikenteen väylillä harjoitetaan laadukasta ja säännöllistä reittiliikennettä, jotka muihin liikennemuotoihin yhdistettyinä takaavat lyhyemmän ja nopeamman yhteyden tietyille syrjäisille alueille Euroopassa ja joiden avulla voidaan välttää luonnonesteiden kuten Alppien tai Pyreneiden ylitys. Merten moottoritiet ovat tärkeässä asemassa järjestettäessä uudelleen Euroopan pitkän matkan tavaraliikennettä ja parannettaessa sen kestävyyttä.

[3] Euroopan rautatieliikenteen hallintajärjestelmällä (European Rail Traffic Management System, ERTMS) pyritään poistamaan Euroopan rautateiden liikenteenhallintajärjestelmien pirstaleisuutta ja kehittämään rautatieliikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta.

[4] Liikenteen hiilidioksidipäästöjen osuus on neljännes kaikista hiilidioksidipäästöistä.


Side Bar