Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Brüssel, 18. oktoober 2007

Kaubavedu Euroopas: komisjoni uued algatused tõhususe ja jätkusuutlikkuse suurendamiseks

Euroopa komisjon kiitis täna heaks mitmed algatused, mille eesmärk on suurendada Euroopa Liidu kaubaveo tõhusust ja jätkusuutlikust. Kõnealune uus meetmetepakett hõlmab ettepanekuid logistika, raudteekaubaveo võrgustiku ja Euroopa sadamate valdkonnas ning kahte dokumenti, milles ühes käsitletakse piirideta Euroopa meretranspordiruumi ja teises merekiirteid. Kõnealuste eri meetmete samaaegne vastuvõtmine on tugev signaal, mis osutab logistika ja eri transpordiliikide tugevatele seostele. Algatuste ühine eesmärk on edendada infrastruktuuri puhul uuenduslikke tehnoloogiaid ja käsitlusi, arendada transpordivahendeid, parandada kaubavedude haldamist, hõlbustada kaubaveoahelate rajamist, lihtsustada haldusmenetlusi ning tugevdada kogu logistikaahela kvaliteeti.

„Euroopa vajab tõhusaid alternatiivseid transpordivõimalusi, mis oleksid keskkonnasõbralikud ja vastaksid kasutajate vajadustele. Täna esitatud meetmete abil muudetakse raudtee-, mere- ja siseveetransport atraktiivsemaks ning konkurentsivõimelisemaks, mis omakorda soodustaks kombineeritud transpordi kasutamist,” sõnas komisjoni asepresident ja transpordivolinik Jacques Barrot. „Kõnealuste transpordiliikide kaasamine hästitoimivatesse logistikaahelatesse on hädavajalik, et tagada kaubaveo majanduslik tõhusus ja transpordi pikaajaline areng.”

Alates 2006. aasta suvest toimunud laiapõhjalise arutelu tulemusel koostatud logistika tegevuskava hõlmab ligi kolmekümmet meedet, mille eesmärk on suurendada kaubaveo tõhusust ja jätkusuutlikkust Euroopa Liidus, vähendades samal ajal kulusid ning säästes aega ja energiat. Tegevuskavaga kavatsetakse parandada kaubaveoga kaasnevat infovoogu, lihtsustada haldusmenetlusi, suurendada logistikasektori pädevust ja atraktiivsust ning soodustada kvaliteetsete teenuste osutamist. Lisaks püütakse uuendada linnakeskkonna logistikat ja koondada pikamaatransport „keskkonnasõbralikesse transpordikoridoridesse”.[1]

Komisjon jätkab meretranspordi soodustamist, kuna see on kõige energiasäästlikum ja kasvuhoonegaaside heitkoguste osas kõige keskkonnasõbralikum transpordiliik. Euroopa Liidu sisese meretranspordi atraktiivsemaks muutmiseks on hädavajalik lihtsustada haldusmenetlusi. Dokumentides piirideta Euroopa meretranspordiruumi ja merekiirteede[2] kohta kirjeldatakse edusamme kõnealuse kahe algatuse ettevalmistamisel ning kutsutakse kõiki üles oma arvamust avaldama. Euroopa sadamatepoliitika osas kavatsetakse lihtsustada tõhusa sadamatesüsteemi arendamist, mis suudaks rahuldada transpordi praegusi ja tulevasi vajadusi. Komisjon on koostanud tegevuskava, et aidata Euroopa sadamatel vastata sellistele väljakutsetele nagu suurenev transpordinõudlus, tehnoloogia areng ja vajadus vähendada heitkoguste hulka.

Kuna maanteetransport muutub järjest tõhusamaks, tuleb ka raudteetransporti muuta konkurentsivõimelisemaks. Komisjoni eesmärk on soodustada Euroopas sellise raudteevõrgustiku loomist, mis suudaks veoaja, usaldusväärsuse ja veomahu osas pakkuda parimat veoteenuse kvaliteeti. Lisaks juba võetud meetmetele (nagu ERTMSi[3] rakendamine esmatähtsatel liinidel või üleeuroopalise transpordivõrgu olulise infrastruktuuri rajamine) esitab komisjon uued algatused, et luua kaubaveovõrgustik, mille kaudu pakutavad teenused oleksid usaldusväärsemad ja tõhusamad kui praegu.

Kaubavedu on Euroopa majanduse konkurentsivõime ja Euroopa Liidu kodanike elukvaliteedi tagamiseks oluline. Ajavahemikul 2000–2020 kasvab kaubaveo maht Euroopas hinnanguliselt 50%. Lähiaastatel tuleb kaubaveo valdkonnas vastata tõhususe, kvaliteedi ja jätkusuutlikkusega seotud väljakutsetele. Samuti tuleb leida asjakohased vastused liikluskoormusega, kliimamuutustega (kaubaveoga seotud heitkogused moodustavad kolmandiku transpordi põhjustatud süsinikdioksiidi heitkogusest)[4], energiavarustuse ja turvalisusega seotud probleemidele. Samas pakuvad uued info- ja sidetehnoloogiad ning Euroopa kaubaveo mõju maailmaturule olulisi võimalusi tulevikuks.
Lisateave kaubaveo kohta Euroopas on kättesaadav veebilehel:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Keskkonnasõbralike transpordikoridoride puhul kasutatakse kombineeritult eri transpordiliike, et pakkuda uksest-ukseni, integreeritud, keskkonnasõbralikku, eurooplaste elukvaliteeti arvestavat ja energiasäästlikku kaubaveoteenust.

[2] Kõnealused Euroopa Liidu liikmesriikide vahelised suured mereteed pakuvad kombineeritult muude transpordiliikidega kõrgekvaliteedilisi regulaarteenuseid, tagavad lühima ja kiireima ligipääsu Euroopa teatavatele äärealadele ning võimaldavad vältida looduslike takistusi nagu Alpid ja Püreneed. Merekiirteedel on oluline osa Euroopa pikamaakaubavedude ümberkorraldamisel ja selle jätkusuutlikkusel.

[3] Euroopa raudteeliikluse juhtimissüsteemi ERTMS (European Rail Traffic Management System) eesmärk on vähendada Euroopa raudteeliikluse kontrollsüsteemi killustatust ja arendada paindlikku ja kindlat raudteeliiklust.

[4] Neljandik süsinikdioksiidi koguheitmetest tuleneb transpordist.


Side Bar