Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Bρυξέλλες, 18 Οκτωβρίου 2007.

Εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη: οι νέες πρωτοβουλίες της Επιτροπής για μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα σειρά πρωτοβουλιών, με σκοπό να καταστεί αποτελεσματικότερη και βιωσιμότερη η μεταφορά εμπορευμάτων στην Ένωση. Αυτή η νέα δέσμη μέτρων συγκεντρώνει προτάσεις για την εφοδιαστική, τη δημιουργία σιδηροδρομικού δικτύου όπου την προτεραιότητα θα έχει η διακίνηση εμπορευμάτων και για τους ευρωπαϊκούς λιμένες, καθώς και δύο έγγραφα για τον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα και για τις θαλάσσιες αρτηρίες. Η ταυτόχρονη θέσπιση των διαφόρων αυτών μέτρων δίνει ισχυρό σήμα, το οποίο αποδεικνύει τους στενούς δεσμούς μεταξύ της εφοδιαστικής και των διαφόρων τρόπων μεταφοράς. Κοινός στόχος αυτών των πρωτοβουλιών είναι να προωθηθούν καινοτόμες τεχνολογίες και πρακτικές στις υποδομές, να αναπτυχθούν τα μέσα μεταφοράς, να βελτιωθεί η διαχείριση των φορτίων, να διευκολυνθεί η δημιουργία αλυσίδων μεταφοράς εμπορευμάτων, να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες και να ενισχυθεί η ποιότητα όλης της εφοδιαστικής αλυσίδας.

« Η Ευρώπη χρειάζεται εναλλακτικές λύσεις για αποδοτικές και ολοκληρωμένες μεταφορές, οι οποίες θα είναι φιλικές προς το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες των χρηστών. Τα μέτρα που πρότεινα σήμερα θα καταστήσουν λοιπόν τις σιδηροδρομικές, τις θαλάσσιες και τις εσωτερικές πλωτές μεταφορές πιο ελκυστικές και πιο ανταγωνιστικές μέσα στην προοπτική της συν-τροπικότητας », δήλωσε ο κ. Jacques Barrot, αντιπρόεδρος της Επιτροπής αρμόδιος σε θέματα μεταφορών. « Η ένταξη αυτών των τρόπων μεταφοράς σε αποδοτικές αλυσίδες εφοδιαστικής είναι απαραίτητη για να συγκεραστεί η οικονομική απόδοση των μεταφορών με τη μακροπρόθεσμη εξέλιξή τους ».

Με βάση τα αποτελέσματα της μακράς διαβούλευσης που άρχισε το 2006, στο σχέδιο δράσης για την εφοδιαστική προτείνονται τριάντα περίπου μέτρα με σκοπό να καταστούν οι εμπορευματικές μεταφορές πιο αποδοτικές και πιο βιώσιμες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόχρονα να μειωθεί το κόστος τους και να εξοικονομηθεί χρόνος και ενέργεια. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να βελτιωθεί η ροή πληροφοριών για αυτή καθαυτή τη μεταφορά των εμπορευμάτων, να απλουστευθούν οι διοικητικές διαδικασίες, να ενισχυθεί η επαγγελματική επάρκεια και η ελκυστικότητα του τομέα της εφοδιαστικής και να ενθαρρυνθεί η ποιοτική εξυπηρέτηση. Άλλωστε, το σχέδιο υποστηρίζει την καινοτομία της εφοδιαστικής σε αστικό περιβάλλον και των μεταφορών μεγάλων αποστάσεων σε « πράσινους διαδρόμους »[1].

Όσον αφορά τις θαλάσσιες μεταφορές, η Επιτροπή συνεχίζει να τις προωθεί, διότι εξακολουθούν να εξασφαλίζουν υψηλότερη ενεργειακή απόδοση και να είναι φιλικότατες προς το περιβάλλον από άποψη εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Η απλούστευση των διοικητικών διαδικασιών στις θαλάσσιες μεταφορές εντός της Ένωσης είναι απαραίτητη προκειμένου να καταστεί ελκυστικότερος αυτός ο τρόπος μεταφοράς. Τα έγγραφα που αφορούν τον ευρωπαϊκό χώρο θαλάσσιων μεταφορών χωρίς σύνορα και τις θαλάσσιες αρτηρίες[2] δείχνουν την πρόοδο στην προετοιμασία αυτών των δύο πρωτοβουλιών και καλούν όλους τους ενδιαφερόμενους να γνωμοδοτήσουν. Η ανακοίνωση για την ευρωπαϊκή λιμενική πολιτική σκοπό έχει να ευνοηθεί η ανάπτυξη ενός αποτελεσματικού λιμενικού συστήματος στην Ευρώπη, το οποίο θα ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες μεταφορών. Περιέχει σχέδιο ενεργειών από πλευράς της Επιτροπής, με τις οποίες θα βοηθηθούν οι ευρωπαϊκοί λιμένες να αντιμετωπίσουν προκλήσεις όπως η αύξηση της ζήτησης για μεταφορές, οι τεχνολογικές αλλαγές και η αναγκαιότητα μείωσης των εκπομπών.

Δεδομένου ότι η αποτελεσματικότητα των οδικών μεταφορών βελτιώνεται συνεχώς, οι σιδηροδρομικές μεταφορές πρέπει να καταστούν και αυτές πιο ανταγωνιστικές. Στόχος της Επιτροπής είναι να προωθηθεί η δημιουργία ενός ευρωπαϊκού σιδηροδρομικού δικτύου, στο οποίο η μεταφορά εμπορευμάτων θα μπορούσε να προσφέρει καλύτερη ποιότητα εξυπηρέτησης από άποψη διάρκειας της διαδρομής, αξιοπιστίας και μεταφορικής ικανότητας. Συμπληρώνοντας τα μέτρα που ήδη έχουν ληφθεί (όπως η εγκατάσταση του συστήματος ERTMS[3] στους άξονες που έχουν χαρακτηρισθεί άξονες προτεραιότητας ή η κατασκευή μεγάλων υποδομών του διευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών), η Επιτροπή προτείνει νέες πρωτοβουλίες για τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού δικτύου κυρίως για τη μεταφορά εμπορευμάτων, στο οποίο η εξυπηρέτηση θα είναι πιο αξιόπιστη και αποδοτική σε σύγκριση με σήμερα.

Η μεταφορά εμπορευμάτων έχει ουσιαστική σημασία για την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας και για την ποιότητα ζωής των πολιτών της Ένωσης. Η αύξηση του όγκου των μεταφερόμενων εμπορευμάτων στην Ευρώπη υπολογίζεται ότι θα φθάσει το 50% κατά την περίοδο από το 2000 έως το 2020. Τα επόμενα χρόνια, οι εμπορευματικές μεταφορές πρέπει να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις της απόδοσης, της ποιότητας και της βιωσιμότητας. Έτσι, πρέπει να βρεθούν κατάλληλες λύσεις στα προβλήματα της συμφόρησης, της κλιματικής αλλαγής (οι εμπορευματικές μεταφορές ευθύνονται για το ένα τρίτο των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές[4]), του ενεργειακού εφοδιασμού και της ασφάλειας. Ταυτόχρονα, οι νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, καθώς και η επίδραση των ευρωπαϊκών εμπορευματικών μεταφορών στην παγκόσμια αγορά, προσφέρουν μεγάλες ευκαιρίες για το μέλλον.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις εμπορευματικές μεταφορές στην Ευρώπη:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Στους πράσινους διαδρόμους χρησιμοποιούνται διάφοροι συνδυαζόμενοι τρόποι μεταφοράς για ένα ολοκληρωμένο εμπορευματικό δρομολόγιο από πόρτα σε πόρτα, το οποίο σέβεται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής των Ευρωπαίων και είναι αποδοτικό από άποψη κατανάλωσης ενέργειας.

[2] Αυτοί οι μεγάλοι θαλάσσιοι άξονες μεταξύ των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσφέρουν τακτικά δρομολόγια υψηλής ποιότητας, τα οποία σε συνδυασμό με άλλους τρόπους μεταφοράς εγγυώνται συντομότερη και ταχύτερη πρόσβαση σε ορισμένες περιοχές της ευρωπαϊκής περιφέρειας και επιτρέπουν να αποφεύγονται φυσικά εμπόδια όπως οι Άλπεις και τα Πυρηναία. Οι θαλάσσιες αρτηρίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην αναδιάρθρωση των εμπορευματικών μεταφορών μεγάλων αποστάσεων στην Ευρώπη και στη βελτίωση της βιωσιμότητάς τους.

[3] Το ERTMS, το ευρωπαϊκό σύστημα διαχείρισης της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας, (European Rail Traffic Management System), σκοπό έχει να τερματισθεί ο κατακερματισμός των συστημάτων ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας στην Ευρώπη και να εξασφαλισθεί ρέουσα και ασφαλής σιδηροδρομική κυκλοφορία.

[4] Το μερίδιο των μεταφορών στις εκπομπές CO2 αντιπροσωπεύει το ένα τρίτο των συνολικών εκπομπών.


Side Bar