Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Bruxelles, den 18. oktober 2007

Godstransport i Europa:
Effektivitet og bæredygtighed
er målet for nye initiativer fra Kommissionen

Europa-Kommissionen godkendte i dag en serie initiativer, der skal gøre varetransporten i EU mere effektiv og bæredygtig. De nye tiltag handler om styrkelse af logistikken, om et jernbanenet, hvor godstrafik har fortrinsret, og om europæiske havne, og omfatter desuden to dokumenter om hhv. et europæisk søtransportområde uden barrierer og "motorveje til søs". Den samtidige vedtagelse af disse foranstaltninger sender et kraftigt signal om den snævre forbindelse mellem logistik og de forskellige transportformer. Det fælles formål med disse initiativer er at fremme nyskabende teknologier og fremgangsmåder på infrastrukturområdet, at udvikle transportmidlerne og forbedre ledelsen af godstrafikken, at gøre det lettere at opbygge varetransportkæder, at forenkle de administrative procedurer og at højne kvaliteten i hele logistikkæden.

"Europa har behov for ydedygtige, integrerede alternativer, der på én gang skåner miljøet og opfylder brugernes behov. Derfor har jeg i dag fremlagt et sæt foranstaltninger, der vil gøre det mere attraktivt at sende sit gods med jernbane eller med skib til søs eller på indre vandveje, for i et samordnet transportsystem bliver disse transportformer mere konkurrencedygtige", siger Jacques Barrot, næstformand for Kommissionen med ansvar for transportpolitikken. "Kun ved at integrere disse transportformer i ydedygtige logistikkæder kan man forene økonomisk effektivitet med langsigtet udvikling i transportbranchen".

Siden sommeren 2006 har der været holdt en bred høring om en handlingsplan for logistik. På det grundlag er der udarbejdet omkring tredive foranstaltninger, der skal gøre godstransporten mere effektiv og bæredygtig i EU og samtidig nedbringe omkostningerne ved at spare tid og energi. Handlingsplanen sigter mod at forbedre de informationsstrømme, der ledsager den fysiske transport af varerne, forenkle de administrative procedurer, styrke logistiksektorens kompetence og attraktivitet og højne ydelsernes kvalitet. Desuden slås der til lyd for innovation af logistikken i byområder og for, at fjerntransport koncentreres i "grønne transportkorridorer"[1].

Kommissionen bliver ved med at understøtte søtransport, for det er stadig den mest energieffektive transportform og den mest miljøskånsomme, hvad angår udledning af drivhusgasser. Hvis søtransporten skal gøres mere tiltrækkende, er det en uomgængelig forudsætning, at de administrative procedurer inden for EU forenkles. Dokumenterne om et europæisk søtransportområde uden barrierer og om motorveje til søs[2] redegør for, hvilke fremskridt der er gjort med disse to initiativer, og opfordrer alle berørte parter til at fremsætte deres synspunkter. Meddelelsen om europæisk havnepolitik sigter mod at lette udviklingen af et effektivt havnesystem i Europa, som kan opfylde nuværende og kommende transportbehov. I den opstilles der en handlingsplan for Kommissionens indsats for at hjælpe europæiske havne over for udfordringer som den stigende efterspørgsel på transport, de teknologiske forandringer og nødvendigheden af at reducere emissionerne.

Overfor en stadig mere effektiv vejtransport må jernbanetransporten nødvendigvis også øge sin konkurrenceevne. Kommissionens mål er, at fremme opbygningen af et europæisk jernbanenet, der giver godstrafikken mulighed for at yde bedre service, hvad angår transporttid, pålidelighed og kapacitet. Som supplement til de foranstaltninger, der allerede er sat i værk (f.eks. udbygningen af ERTMS[3] langs de strækninger, der er fastlagt som de vigtigste, eller gennemførelsen af store infrastrukturprojekter i det europæiske transportnet), stiller Kommissionen forslag om nye initiativer, der skal munde ud i etableringen af et europæisk banenet, hvor godstrafikken har fortrinsret og derfor kan yde bedre og mere pålidelige præstationer end i dag.

Godstransporten har afgørende betydning for den europæiske økonomis konkurrenceevne og for livskvaliteten i EU. Det anslås, at varetransporten i Europa vil stige med 50 % mellem 2000 og 2020. Godstransporten har problemer med effektivitet, kvalitet og bæredygtighed, som må løses i de kommende år. Der skal således findes passende svar på problemerne med trængsel, klimaændringer (godstransporten står for en tredjedel af de CO2-emissioner, der skyldes transporten[4]), energiforsyning og sikkerhed. På den anden side rummer de nye informations- og kommunikationsteknologier og den europæiske godstransports påvirkning af det globale marked store fremtidsmuligheder.
Mere viden om godstransport i Europa kan fås her:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] I grønne transportkorridorer kombineres forskellige transportformer i en integreret dør til dør-ydelse, som er skånsom overfor miljøet, respekterer borgernes livskvalitet og udnytter energien effektivt.

[2] På disse maritime hovedakser mellem medlemsstater i EU sørger regelmæssig færgefart for forbindelser af høj kvalitet, der i kombination med andre transportformer giver kortere og hurtigere adgang til nogle af udkantsområderne i Europa og fører uden om naturlige hindringer som Alperne og Pyrenæerne. De søgående motorveje har stor betydning for omstruktureringen af godstransporten over lange afstande i Europa og for forbedringen af dens bæredygtighed.

[3] Det europæiske system for styring af jernbanetrafikken, ERTMS (European Rail Traffic Management System), skal afhjælpe en fragmenteret situation med mange trafikstyringssystemer for jernbanerne i Europa og medvirke til, at togtrafikken kan afvikles mere flydende og sikkert.

[4] Transporten står for en fjerdedel af de samlede CO2-emissioner.


Side Bar