Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

V Bruselu dne 18. října 2007

Nákladní doprava v Evropě: nové iniciativy Komise na zvýšení účinnosti a udržitelnosti

Evropská komise dnes přijala řadu iniciativ zaměřených na zlepšení účinnosti a udržitelnosti přepravy zboží v Unii. Tento nový balíček opatření obsahuje návrhy týkající se logistiky, železniční sítě se zaměřením na nákladní dopravu a evropských přístavů a dále dva dokumenty o evropském prostoru námořní dopravy a mořských dálnicích. Současné přijetí těchto různorodých opatření vysílá jasný signál, kterým se poukazuje na úzké propojení mezi logistikou a různými druhy dopravy. Společným cílem těchto iniciativ je podpořit novátorské technologie a postupy v infrastruktuře, rozvíjet dopravní prostředky, zkvalitnit řízení nákladní dopravy, ulehčit výstavbu sítí pro přepravu zboží, zjednodušit správní postupy a zvýšit kvalitu celého logistického řetězce.

„Evropa potřebuje pro dopravu výkonné a integrované alternativy, které jsou šetrné k životnímu prostředí a zároveň vyhovují potřebám uživatelů. Díky opatřením, která jsem dnes představil, se železnice, námořní a říční doprava stanou atraktivnějšími, konkurenceschopnějšími z hlediska kombinované dopravy,“ uvedl Jacques Barrot, místopředseda Komise pověřený dopravou. „Začlenění těchto druhů dopravy do výkonných logistických řetězců je pro harmonické sloučení ekonomické efektivity dopravy a jejího dlouhodobého vývoje nezbytné.“

Na základě výsledků rozsáhlé konzultace, která probíhala od léta 2006, je v akčním plánu pro logistiku navrženo kolem třiceti opatření ke zvýšení efektivnosti a udržitelnosti nákladní dopravy v Evropské unii a k současnému snížení nákladů, k úspoře času a energie. Cílem akčního plánu je zkvalitnit informační tok, který fyzickou dopravu zboží doprovází, zjednodušit správní postupy, posílit kompetence a přitažlivost odvětví logisticky a podporovat kvalitní služby. Kromě toho akční plán propaguje obnovu logistiky v městském prostředí a dálkovou dopravu soustředěnou v „zelených koridorech“[1].

Co se týká námořní dopravy, Komise nadále podporuje tento druh dopravy, který z energetického hlediska zůstává nejúčinnějším a nejšetrnějším k životnímu prostředí, pokud jde o emise plynů se skleníkovým efektem. Zjednodušení správních postupů v námořní dopravě v rámci Unie je nutné, aby se tento druh dopravy stal přitažlivějším. Dokumenty o evropském prostoru námořní dopravy bez bariér a o mořských dálnicích[2]poukazují na pokrok dosažený v přípravě těchto dvou iniciativ a vyzývají všechny zainteresované strany, aby vyjádřily své stanovisko. Sdělení o evropské přístavní politice má za cíl podporovat výstavbu účinnějšího systému přístavů v Evropě, který bude vyhovovat současným i budoucím potřebám dopravy. Obsahuje akční plán pro Komisi na pomoc evropským přístavům, které se potýkají s problémy, jako je zvyšování poptávky po dopravě, technologické změny a nutné snížení emisí.

Aby mohla čelit stále efektivnější silniční dopravě, musí se železniční doprava stát také konkurenceschopnější. Komise chce podporovat vytvoření evropské železniční sítě, v rámci které by mohla nákladní doprava poskytovat kvalitnější služby, pokud jde o dobu cestování, spolehlivost a kapacitu. Komise na doplnění opatření, která již byla přijata (jako zavedení ERTMS[3] na stanovených prioritních osách nebo výstavba významných infrastruktur transevropské dopravní sítě), navrhuje nové iniciativy se záměrem vystavět evropskou síť zaměřenou na nákladní dopravu, jejíž služby budou spolehlivější a výkonnější než v současnosti.

Nákladní doprava je zásadní pro konkurenceschopnost evropského hospodářství a kvalitu života obyvatel Unie. Odhaduje se, že za období 2000–2020 se objem přepravovaného zboží v Evropě zvýší o 50 %. V následujících letech bude muset nákladní doprava vyřešit otázky účinnosti, kvality a udržitelnosti. Bude nutné vhodně vyřešit problémy dopravního zatížení, klimatických změn (jedna třetina emisí CO2 pocházejících z dopravy připadá na nákladní dopravu[4]), zásobování energií a bezpečnosti. Nové informační a komunikační technologie a také vliv evropské nákladní dopravy na světovém trhu zároveň do budoucna nabízejí významné příležitosti.
Více informací o nákladní dopravě v Evropě naleznete na:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Zelené koridory využívají kombinaci různých druhů dopravy ve službách nákladní dopravy „ode dveří ke dveřím“, jež je integrovaná, šetrná k životnímu prostředí a kvalitě života Evropanů a energeticky účinná.

[2] Tyto velké mořské tahy mezi členskými státy Evropské unie poskytují velmi kvalitní pravidelnou dopravu, jež v kombinaci s dalšími druhy dopravy zabezpečuje kratší a rychlejší přístup k některým okrajovým regionům Evropy a umožňuje vyhnout se přírodním překážkám, např. Alpám a Pyrenejím. Mořské dálnice mají významnou úlohu při restrukturalizaci dálkové nákladní dopravy v Evropě a při zvyšování její udržitelnosti.

[3] Evropský systém řízení železniční dopravy (European Rail Traffic Management System, ERTMS) má za úkol vyřešit roztříštěnost kontrolních systémů železní dopravy v Evropě a přispět k rozvoji plynulé a bezpečné železniční dopravy.

[4] Podíl dopravy na emisích CO2 představuje čtvrtinu celkového objemu emisí.


Side Bar