Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1550

Брюксел, 18 октомври 2007 г.

Превоз на товари в Европа: новите инициативи на Комисията за по-голяма ефективност и устойчивост

Европейската комисия прие днес серия от инициативи, чиято цел е да се постигне по-голяма ефективност и устойчивост при превоза на стоки в Съюза. Този нов пакет от мерки обхваща предложения по отношение на логистиката, на железопътна мрежа с предимство за превозване на товари и на европейските пристанища, както и два документа във връзка с европейското пространство на морски транспорт без ограничения и с морските магистрали. Едновременното приемане на тези мерки с различна насоченост е ясен сигнал да се обърне внимание върху тесните връзки, които съществуват между логистиката и различните начини на транспорт. Общата цел на тези инициативи е насърчаване на свързаните с инфраструктурата технологии и новаторски практики, развитие на средствата за транспорт, подобряване на управлението на товарите, подпомагане при изграждането на вериги за товарен превоз, опростяване на административните процедури, както и подобряване на качеството по цялата верига на логистиката.

„На Европа ѝ трябват алтернативи за ефективни, интегрирани видове транспорт, които не само да бъдат екологично чисти, но в същото време и да отговарят на нуждите на потребителите. Мерките, които представих днес, ще направят железопътния, морския и воден превоз по-привлекателен, по-конкурентоспособен с оглед на взаимната обвързаност“, заяви Жак Баро, заместник-председател на Комисията, който отговаря за транспорта. „Интегрирането на тези видове транспорт в логистични вериги с висока ефективност е неизбежно за постигането на икономическа ефективност и развитието на транспорта в дългосрочна перспектива.“

Въз основа на резултатите от започналото през лятото на 2006 година широко допитване планът за действие за логистиката предлага около 30 на брой мерки за постигане на по-ефективно и по-устойчиво превозване на товари в Европейския съюз, като се намаляват разходите и се спестява време и енергия. Планът за действие има за цел да подобри притока на информация, свързан с физическия транспорт на стоки и товари, да опрости административните процедури, да засили компетентността и привлекателността на сектора на логистиката и да насърчи предлагането на качествени услуги. Освен това той препоръчва обновяването на логистиката в градска среда и концентрирането на транспорта на дълги разстояния в „зелени коридори“[1].

Що се отнася до морския транспорт, Комисията продължава да насърчава този начин на превоз, който се оказва най-ефективен от енергийна гледна точка и най-екологично чист в контекста на емисиите на парникови газове. Необходимо е опростяване на административните процедури за морския транспорт в рамките на Съюза, за да може този вид превоз да стане по-атрактивен. Документите, които се отнасят до европейското пространство на морски транспорт без ограничения и до морските магистрали[2] показват напредъка в подготовката на тези две инициативи и приканват всички заинтересовани страни да предоставят становището си. Съобщението във връзка с европейската пристанищна политика има за цел да улесни изграждането на ефективна пристанищна система в Европа, която ще бъде в състояние да отговори на настоящите и бъдещи нужди на транспорта. Тя представлява план за действие на Комисията за подпомагане на европейските пристанища при преодоляването на такива предизвикателства като засилващото се търсене на транспортни услуги, технологичното развитие и необходимостта от намаляване на емисиите.

На фона на постоянното повишаване на ефективността на пътния транспорт железопътният транспорт трябва също да стане по-конкурентоспособен. Целта на Комисията е да насърчи изграждането на европейска железопътна мрежа, в рамките на която товарният превоз би могъл да предложи по-качествени услуги по отношение на времетраене, сигурност и капацитет. В допълнение на вече взетите мерки ( като напр. въвеждането на ERTMS[3] по трасетата с приоритетно значение или изграждането на важни инфраструктури в трансевропейска транспортна мрежа) Комисията предлага нови инициативи за създаване на европейска мрежа в сектора на товарния превоз, която да предоставя по-сигурни услуги с по-голяма ефективност от тези в настоящия момент.

Превозът на товари е от основно значение за конкурентоспособността на европейската икономика и за стандарта на живот на гражданите на Съюза. Обемът на превоза на стоки в Европа ще нарасне според предвижданията с 50 % за периода от 2000 до 2020 година. През следващите години товарният превоз ще трябва да се справи с такива предизвикателства като ефективност, качество и устойчивост. Следователно той трябва да намери правилни решения на проблемите, свързани с претоварването на движението, климатичните изменения (една трета от емисиите на CO2, които се отделят при транспорта[4], се дължат на товарният превоз), снабдяването с енергия и с безопасността. В същото време новите информационни и съобщителни технологии, както и отражението на европейския товарен транспорт върху пазара в глобален мащаб, предлагат значителни възможности за в бъдеще.
За подробности, свързани с товарния превоз в Европа:

http://ec.europa.eu/transport/logistics/index_en.htm
Info Clip:

http://ec.europa.eu/avservices/annonce/template_en.cfm?prodid=2468


[1] Зелените коридори използват комбинация от различни видове транспорт, за да се извърши интегриран, екологосъобразен превоз „от врата до врата”, съобразен с качеството на живот на европейските граждани и ефективен от енергийна гледна точка.

[2] Тези големи морски трасета между държавите-членки на Европейския съюз предлагат редовни висококачествени услуги, които, в комбинация с други начини на превоз, осигуряват по-бърз достъп чрез по-къси разстояния до някои периферни райони на Европа и позволяват да се избегнат такива естествени бариери като Алпите и Пиренеите. Морските магистрали играят важна роля за преструктурирането на товарния превоз на дълги разстояния в Европа и за неговата по-голяма устойчивост.

[3] Европейската система за управление на железопътното движение, ERTMS (European Rail Traffic Management System) има за цел да обедини фрагментарното функциониране на отделните системи за контрол на железопътното движение в Европа и да изгради система на безопасно и безпрепятствено придвижване по релси.

[4] На транспорта се пада една четвърт от общото количество на отделяните газове CO2.


Side Bar