Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Bryssel den 17 oktober 2007

Luftföroreningar: Kommissionen vidtar åtgärder mot svaveldioxid och PM10 i medlemsstaterna

Europeiska kommissionen vidtar åtgärder mot de skadligt höga luftföroreningsnivåerna i EU:s medlemsstater. Överträdelseförfaranden har inletts mot Frankrike, Italien, Spanien, Slovenien och Storbritannien eftersom EU:s gränsvärden har överskridits för luftens halt av svaveldioxid (SO2), en luftförorening från industrianläggningar som kan orsaka luftvägsbesvär och försvåra hjärt- och kärlsjukdomar. Kommissionen uppmanar också 23 medlemsstater att inkomma med information om vilka åtgärder de vidtar för att minska halterna av luftburna partiklar PM10 för att uppfylla EU: s krav. Dessa större partiklar som släpps ut av industri och trafik kan orsaka astma, hjärt- och kärlproblem, lungcancer och förtida död. Omkring 70 % av Europas städer med över 250 000 invånare har rapporterat för höga PM10-halter i åtminstone delar av sina områden. I ett direktiv från 1999[1]. fastställs EU:s gränsvärden för svaveldioxid, PM10 och andra föroreningar.

–Tack vare EU-lagstiftningen förgiftar svaveldioxiden inte längre våra sjöar och skogar, men i vissa områden finns det alltför höga halter av ämnet, vilket innebär en hälsorisk. Medlemsstaterna måste följa EU:s gränsvärden så att medborgarna får ett fullgott skydd. PM10 är en ännu större hälsorisk och ett mer utbrett problem, så vi måste kunna vara säkra på att medlemsstaterna vidtar kraftfulla åtgärder för att förhindra att gränsvärdena överskrids i framtiden, säger Stavros Dimas, miljökommissionär.

Överskridande av gränsvärdena för svaveldioxid

Gränsvärden för tim- och dagskoncentrationer[2] av svaveldioxid trädde i kraft den 1 januari 2005. De fem medlemsstater som omfattas av överträdelseförfaranden har alla rapporterat att de har överskridit gränsvärdena under 2005.

För höga utsläpp av svaveldioxid konstateras vanligen runt industrianläggningar. Gränsvärdet per dag överskreds oftast i Slovenien, medan Frankrike, Italien och Spanien också rapporterade timkoncentrationer på över 1 000 μg/m3 – halter som är nästan tre gånger så höga som EU-gränsvärdet. De medlemsstaterna rapporterade överskridande på flera platser, men i Storbritannien var det bara fråga om en plats.

Åtgärder mot PM10

De bindande gränsvärdena per dag och år[3] för PM10 har gällt sedan den 1 januari 2005. I sitt förslag om översyn av EU:s ramdirektiv om luftkvalitet[4] (IP/05/1170) föreslår dock kommissionen att medlemsstaterna får förlängda tidsfrister för att uppfylla PM10-kraven i sådana områden där detta är särskilt komplicerat och alla tillgängliga åtgärder redan har vidtagits. En viktigt nytt element i det nya direktivet är gränsvärdena för fina partiklar, s.k. PM2,5, som är ännu farligare eftersom de tar sig längre ner i lungorna.

Eftersom diskussionerna om det nya direktivet pågår i rådet och Europaparlamentet anser kommissionen att det vore olämpligt att inleda överträdelseförfaranden rörande utsläpp av PM10 just nu. Man har därför från kommissionens sida uppmanat de 23 medlemsstater som har rapporterat för höga halter av PM10 för 2005 att inkomma med mer information om de åtgärder de vidtar för att stoppa eller minska överskridandet av gränsvärdena. Dessa uppgifter kommer att göra det möjligt för kommissionen att göra en bättre bedömning av problemets omfattning och utarbeta lösningar på problemet.

Ingen uppmaning har sänts till Irland, som inte rapporterat om några överskridanden av gränsvärdena, inte heller till Luxemburg, som inte har skickat någon rapport (vilket i sig är föremål för ett överträdelseförfarande) eller Bulgarien och Rumänien som inte behöver rapportera förrän 2007 och framåt.

Rättsprocess

Enligt artikel 226 i fördraget har kommissionen befogenhet att vidta rättsliga åtgärder mot en medlemsstat som inte uppfyller sina skyldigheter.

Om kommissionen anser att det har skett en överträdelse av EU-lagstiftningen som motiverar att ett överträdelseförfarande inleds skickar man först en formell underrättelse (en första skriftlig varning) till den berörda medlemsstaten, där den uppmanas att skicka in sina kommentarer senast en viss dag, vanligen inom två månader.

Mot bakgrund av medlemsstatens svar, eller uteblivna svar, kan kommissionen besluta om att skicka ett motiverat yttrande (en sista skriftlig varning) till medlemsstaten. Detta redogör tydligt och slutgiltigt för skälen till varför kommissionen anser att en överträdelse av EU-lagstiftningen har skett, och medlemsstaten anmodas att uppfylla sina skyldigheter inom en viss tid, vanligen två månader.

Om medlemsstaten inte följer kraven i det motiverade yttrandet kan kommissionen besluta att dra ärendet inför EG-domstolen. Om domstolen kommer fram till att medlemsstaten har brutit mot fördraget måste medlemsstaten i fråga vidta de åtgärder som krävs för att rätta till situationen.

Enligt artikel 228 i fördraget har kommissionen befogenhet att agera mot en medlemsstat som inte följer EG-domstolens dom. Enligt samma artikel har kommissionen möjlighet att be domstolen att förelägga den berörda medlemsstaten ett vite.

Domstolens domar återfinns på följande adress:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Direktiv 1999/30/EG om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, partiklar och bly i luften.

[2] Gränsvärde per timme för svaveldioxid: 350 μg/m3, får överskridas högst 24 gånger per kalenderår. Gränsvärde per dag: 125 μg/m3, får överskridas högst 3 gånger per kalenderår.

[3] Gränsvärde per 24-timmarsperiod för PM10: 50 μg/m3, får överskridas högst 35 gånger per år. Gränsvärde per år 40 μg/m3

[4] Direktiv 96/62/EG om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten.


Side Bar