Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

V Bruseli 17. októbra 2007

Znečistenie ovzdušia: Komisia koná vo veci koncentrácie oxidu siričitého a PM10 v členských štátoch

Európska komisia koná vo veci škodlivej úrovne znečistenia ovzdušia v členských štátoch EÚ. Začala konanie o porušení proti Francúzsku, Taliansku, Španielsku, Slovinsku a Spojenému kráľovstvu kvôli prekročeniu limitov EÚ na koncentráciu oxidu siričitého (SO2) a znečisťujúcich látok z priemyselných zariadení, ktoré môžu spôsobiť respiračné problémy alebo zhoršiť kardiovaskulárne ochorenie. Komisia tiež požiadala 23 členských štátov, aby jej poskytli informácie o opatreniach, ktoré prijali s cieľom znížiť koncentráciu častíc vo vzduchu, nazývaných PM10, na úroveň požadovanú normami EÚ. Tieto hrubozrnné častice vznikajúce v priemysle a doprave môžu spôsobiť astmu, kardiovaskulárne problémy, rakovinu pľúc a predčasnú smrť. Okolo 70 % európskych miest s 250 000 a viac obyvateľmi vykázalo prekročenie limitov PM10 minimálne na časti svojho územia. Limity EÚ pre oxid siričitý, PM10 a viacero iných znečisťujúcich látok boli dohodnuté v smernici z roku 1999[1].

Stavros Dimas, komisár pre životné prostredie, povedal: „Vďaka právnym predpisom EÚ už oxid siričitý neotravuje naše jazerá a nezabíja naše stromy, ale v niektorých oblastiach nadmerné koncentrácie stále predstavujú riziko pre zdravie. Aby boli občania riadne chránení, musia členské štáty znížiť koncentrácie pod normy EÚ. PM10 predstavuje ešte väčšie zdravotné riziko a je oveľa rozšírenejším problémom, takže musíme vedieť, že členské štáty prijali skutočné opatrenia na zabránenie ďalším prekročeniam.“

Porušenia limitov pre oxid siričitý

Hodinové a denné limity[2] pre koncentráciu SO2 nadobudli platnosť 1. januára 2005. Všetkých päť členských štátov, proti ktorým sa vedú konania o porušení, vykázalo prekročenie hodnôt na svojom území v roku 2005.

K prekročeniu SO2 zvyčajne dochádza okolo priemyselných zariadení. Denná limitná hodnota bola zväčša prekračovaná v Slovinsku, zatiaľ čo Francúzsko, Taliansko a Španielsko uviedli hodinové koncentrácie prekračujúce 1000 μg/m3 – úroveň takmer trikrát väčšiu, ako je limit EÚ. Tieto členské štáty uviedli prekročenie na viacerých miestach, zatiaľ čo Spojené kráľovstvo deklarovalo iba jedno prekročenie.

Konanie vo veci PM10

Záväzné denné a ročné limitné hodnoty[3] pre PM10 sú platné od 1. januára 2005. Avšak vo svojom návrhu na revíziu rámcovej smernice EÚ o kvalite okolitého ovzdušia[4] (IP/05/1170) Komisia navrhla udeliť členským štátom časovo obmedzené predĺženie lehoty na splnenie noriem pre PM10 na miestach, kde je to osobitne náročné a už boli prijaté všetky dostupné opatrenia. Významnou inováciou v novej smernici je zavedenie noriem pre jemné častice, nazývané PM2,5, ktoré sú nebezpečnejšie, pretože prenikajú hlbšie do pľúc.

Keďže o tejto novej smernici prebiehajú diskusie v Rade a v Európskom parlamente, Komisia sa nazdáva, že začať konanie o porušení kvôli prekročeniu limitov PM10 by v súčasnosti nebolo vhodné. Týmto 23 členským štátom, ktoré uviedli prekročenie hodnôt PM10 v roku 2005, preto poslala žiadosti o informácie. V listoch sa od členských štátov požaduje, aby poskytli informácie o opatreniach, ktoré podnikajú na odstránenie alebo zníženie prekročení. Tieto informácie umožnia Komisii lepšie zhodnotiť rozsah problému a pripraviť odpoveď.

Listy neboli poslané Írsku, ktoré neuviedlo žiadne prekročenie; Luxembursku, ktoré neposkytlo žiadnu správu (kvôli tomu sa začalo konanie o porušení); a Bulharsku a Rumunsku, ktoré musia podávať správy až od roku 2007.

Právny postup

Podľa článku 226 zmluvy má Komisia právomoc podniknúť právne kroky proti členskému štátu, ktorý si neplní svoje záväzky.

Ak Komisia dospeje k názoru, že môže ísť o také porušenie právnych predpisov EÚ, ktoré odôvodňuje začatie konania o porušení, zašle dotknutému členskému štátu „formálne oznámenie“ (prvé písomné upozornenie), v ktorom ho požiada, aby v stanovenej lehote, a to spravidla do dvoch mesiacov, predložil svoje pripomienky.

Na základe odpovede príslušného členského štátu alebo skutočnosti, že členský štát svoju odpoveď nepredložil, sa Komisia môže rozhodnúť zaslať členskému štátu „odôvodnené stanovisko“ (konečné písomné upozornenie). V tomto upozornení Komisia jasne a s konečnou platnosťou uvádza dôvody, na základe ktorých dospela k záveru, že došlo k porušeniu právnych predpisov EÚ a vyzýva členský štát, aby v stanovenej lehote, spravidla do dvoch mesiacov, zabezpečil súlad s daným predpisom.

Ak členský štát nevyhovie odôvodnenému stanovisku, Komisia sa môže rozhodnúť, že predmetný prípad predloží na Súdny dvor. V prípade, že Súdny dvor dospeje k názoru, že došlo k porušeniu zmluvy, je členský štát, ktorý porušil daný právny predpis, povinný prijať opatrenia potrebné na zabezpečenie súladu.

Podľa článku 228 zmluvy má Komisia právomoc podniknúť právne kroky proti členskému štátu, ktorý nevyhovel predchádzajúcemu rozsudku európskeho Súdneho dvora. Okrem toho môže Komisia podľa tohto článku požiadať Súdny dvor, aby uložil príslušnému členskému štátu peňažnú pokutu.

Rozhodnutia európskeho Súdneho dvora sa nachádzajú na:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Smernica 1999/30/ES o limitných hodnotách oxidu siričitého, oxidu dusičitého a oxidov dusíka, tuhých znečisťujúcich látok a olova v okolitom ovzduší.

[2] Hodinová limitná hodnota pre oxid siričitý: 350 g/m3 sa neprekročí viac ako 24-krát za kalendárny rok. Denná limitná hodnota: 125 g/m3 sa neprekročí viac ako 3-krát za kalendárny rok.

[3] 24-hodinová limitná hodnota pre PM10: 50 g/m3 sa neprekročí viac ako 35-krát za rok. Ročná limitná hodnota 40 g/m3.

[4] Smernica 96/62/ES o posudzovaní a riadení kvality okolitého ovzdušia.


Side Bar