Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Bruksela, dnia 17 października 2007 r.

Zanieczyszczenie powietrza: Komisja podejmuje działania w odniesieniu do stężeń dwutlenku siarki i pyłu PM10 w państwach członkowskich

Komisja Europejska podejmuje działania w odniesieniu do szkodliwego poziomu zanieczyszczenia powietrza w państwach członkowskich UE. Komisja wszczęła postępowania w sprawie naruszenia przepisów przeciwko Francji, Włochom, Hiszpanii, Słowenii i Wielkiej Brytanii w związku z przekroczeniem unijnych limitów stężeń dwutlenku siarki (SO2) – substancji zanieczyszczającej powietrze produkowanej przez instalacje przemysłowe, mogącej powodować schorzenia układu oddechowego i potęgować choroby układu krążenia. Komisja zwraca się również do 23 państw członkowskich o przedłożenie informacji na temat środków podejmowanych przez nie w celu zmniejszenia poziomu pyłu PM10 i spełnienia norm unijnych. Duże cząstki pyłu emitowane przez przemysł i pojazdy mogą powodować astmę, schorzenia układu krążenia, nowotwór płuc i przedwczesną śmierć. W około 70 % miast europejskich mających 250 000 lub więcej mieszkańców odnotowano przekroczenie stężenia dopuszczalnego PM10 przynajmniej na części ich obszaru. Unijne limity stężeń dwutlenku siarki, PM10 i innych substancji zanieczyszczających ustalono w dyrektywie z 1999 r[1].

Stavros Dimas, komisarz ds. środowiska, stwierdził: „Dzięki prawodawstwu unijnemu dwutlenek siarki nie zatruwa już naszych jezior i nie zabija naszych drzew, ale w niektórych dziedzinach nadal istnieje zagrożenie dla zdrowia wynikające z nadmiernych stężeń. Państwa członkowskie muszą dostosować poziomy stężeń do norm unijnych w celu należytej ochrony obywateli. Pył PM10 stanowi jeszcze większe zagrożenie dla zdrowia i jest problemem o znacznie większym zakresie, dlatego musimy upewnić się, że państwa członkowskie podejmują poważne środki w celu zapobieżenia dalszym przekroczeniom.”

Naruszenie przepisów w odniesieniu do limitów dwutlenku siarki

Godzinne i dzienne limity[2] stężeń SO2 weszły w życie dnia 1 stycznia 2005 r. Pięć państw członkowskich, wobec których toczy się postępowanie, zgłosiło przekroczenie w 2005 r. stężeń dopuszczalnych na swoim terytorium.

Przekroczenie stężenia dopuszczalnego SO2 ma zazwyczaj miejsce wokół instalacji przemysłowych. Dzienne stężenie było najczęściej przekraczane w Słowenii, zaś Francja, Włochy i Hiszpania zgłosiły stężenia godzinne przekraczające 1000 μg/m3 – czyli prawie trzykrotnie więcej, niż wynosi limit unijny. Powyższe państwa członkowskie zgłosiły przekroczenie dopuszczalnych poziomów w kilku miejscach, zaś w Wielkiej Brytanii przekroczenie nastąpiło jeden raz.

Działania w odniesieniu do PM10

Dzienne i roczne limity[3] stężeń PM10 obowiązują od dnia 1 stycznia 2005 r. Jednak we wniosku w sprawie zmiany dyrektywy ramowej na temat jakości powietrza[4] (IP/05/1170) Komisja zaproponowała przedłużenie okresu, w jakim państwa członkowskie muszą spełnić normy dotyczące PM10 w odniesieniu do miejsc, gdzie jest to szczególnie trudne, i gdzie podjęto już wszystkie dostępne środki. Ważną zmianą w dyrektywie jest wprowadzenie norm w odniesieniu do drobnych cząstek znanych jako PM2,5, które są bardziej niebezpieczne, ponieważ wnikają głębiej do płuc.

Jako że w Radzie i Parlamencie Europejskim trwają dyskusje na temat nowej dyrektywy, Komisja uważa, że wszczynanie postępowania w sprawie naruszenia przepisów w odniesieniu do przekroczenia stężeń PM10 byłoby w tej chwili niewłaściwe. Dlatego skierowała do 23 państw członkowskich, które zgłosiły przekroczenie w 2005 r. stężeń PM10, prośbę o przekazanie informacji. W wysłanych pismach państwa członkowskie są proszone o przekazanie informacji na temat środków podejmowanych w celu wyeliminowania lub zmniejszenia liczby przekroczeń. Informacje te zezwolą Komisji na lepszą ocenę zakresu problemu i na przygotowanie rozwiązań.

Pism nie wysłano do władz Irlandii, które nie zgłosiły przekroczonych wartości, władz Luksemburga, które nie przedłożyły sprawozdania (w tej sprawie toczy się postępowanie w sprawie naruszenia przepisów) oraz Bułgarii i Rumunii, które mają obowiązek składania sprawozdań dopiero od roku 2007.

Przebieg postępowania w sprawie naruszenia przepisów

Artykuł 226 Traktatu daje Komisji prawo do wszczęcia postępowania przeciwko państwu członkowskiemu, które nie przestrzega nałożonych na nie zobowiązań.

Jeżeli Komisja uzna, że mogło dojść do naruszenia prawa wspólnotowego, które uzasadnia wszczęcie postępowania w sprawie naruszenia przepisów, kieruje do danego państwa członkowskiego tzw. „wezwanie do usunięcia uchybienia” (pierwsze pisemne ostrzeżenie), w którym zwraca się o przedstawienie uwag w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.

W zależności od otrzymanych wyjaśnień bądź w przypadku braku odpowiedzi ze strony państwa członkowskiego, Komisja może skierować do tego państwa tzw. „uzasadnioną opinię” (ostatnie pisemne ostrzeżenie). W opinii tej w sposób jednoznaczny i ostateczny przedstawiane są przesłanki, na podstawie których Komisja formułuje zarzut naruszenia prawa wspólnotowego i państwo członkowskie wzywane jest do zastosowania się do zaleceń opinii w określonym terminie, wynoszącym zazwyczaj dwa miesiące.

Jeśli państwo członkowskie nie zastosuje się do zaleceń „uzasadnionej opinii”, Komisja może wnieść sprawę do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości stwierdzi, że nastąpiło naruszenie Traktatu, państwo członkowskie, które naruszyło przepisy, zobowiązane jest zastosować niezbędne środki w celu ich przestrzegania.

Artykuł 228 Traktatu daje Komisji prawo do podjęcia działań wobec państwa członkowskiego, które nie zastosowało się do wyroku Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Artykuł ten daje również Komisji prawo do wystąpienia do Trybunału z wnioskiem o nałożenie na państwo członkowskie kary pieniężnej.

Informacje na temat orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Dyrektywa 1999/30/WE odnosząca się do wartości dopuszczalnych dla dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenków azotu oraz pyłu i ołowiu w otaczającym powietrzu.

[2] Godzinne stężenie dopuszczalne dla dwutlenku siarki: 350 μg/m3, wartość ta może zostać przekroczona maksymalnie 24 razy w ciągu roku kalendarzowego. Dzienne stężenie dopuszczalne: 125 mg/m3, wartość ta może zostać przekroczona maksymalnie 3 razy w ciągu roku kalendarzowego.

[3] 24-godzinne stężenie dopuszczalne PM10: 50 mg/m3, wartość ta może zostać przekroczona maksymalnie 35 razy w ciągu roku. Roczne stężenie dopuszczalne: 40 μg/m3

[4] Dyrektywa 96/62/WE w sprawie oceny i zarządzania jakością otaczającego powietrza


Side Bar