Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Briselē 2007. gada 17. oktobrī

Gaisa piesārņojums: Komisija veic pasākumus saistībā ar sēra dioksīda un makrodaļiņu PM10 līmeni dalībvalstīs

Eiropas Komisija veic pasākumus saistībā ar kaitīgu gaisa piesārņojuma līmeni Eiropas Savienības dalībvalstīs. Eiropas Komisija ir uzsākusi pārkāpumu izmeklēšanas procedūru pret Franciju, Itāliju, Spāniju, Slovēniju un Apvienoto Karalisti par to, ka tās ir pārsniegušas ES robežvērtības sēra dioksīda koncentrācijai apkārtējā gaisā. Sēra dioksīds (SO2) ir gaisu piesārņojoša viela, kuru rada rūpnieciskas iekārtas un kas var izraisīt elpošanas traucējumus un saasināt sirds un asinsvadu slimības. Turklāt Komisija no 23 dalībvalstīm pieprasa informāciju par pasākumiem, kurus tās veic, lai samazinātu gaisa pārnēsātu makrodaļiņu (PM10) radītā piesārņojuma līmeni un tādējādi nodrošinātu atbilstību ES standartiem. Šīs cietās daļiņas, kuras rada rūpniecība un transportlīdzekļi, var izraisīt astmu, sirds un asinsvadu slimības, plaušu vēzi un priekšlaicīgu nāvi. Apmēram 70 % Eiropas pilsētu, kurās dzīvo 250 000 vai vairāk iedzīvotāju, ir ziņojušas par makrodaļiņu PM10 līmeņa pārsniegšanu vismaz daļā no pilsētas teritorijas. ES robežvērtības sēra dioksīdam, makrodaļiņām PM10 un vairākām citām piesārņojošajām vielām noteica 1999. gadā ar attiecīgu direktīvu[1].

Par vides jautājumiem atbildīgais komisārs Stavros Dimas šajā sakarā teica: „Pateicoties ES tiesību aktiem, sēra dioksīds vairs neindē mūsu ezerus un neiznīcina mūsu kokus, bet pārmērīga tā koncentrācija dažos reģionos vēl joprojām apdraud veselību. Dalībvalstīm ir jāpielīdzina savi noteikumi ES standartiem, lai iedzīvotāji tiktu pienācīgi aizsargāti. Makrodaļiņas PM10 rada vēl lielākus draudus veselībai un ir uzskatāmas par daudz plašāku problēmu; šā iemesla dēļ mums ir jāzina, vai dalībvalstis veic nopietnus pasākumus, lai nepieļautu robežvērtību turpmāku pārsniegšanu.”

Sēra dioksīda koncentrācijas robežvērtību pārkāpumi

Sēra dioksīda piesārņojuma stundas un diennakts koncentrācijas robežvērtības[2] stājās spēkā 2005. gada 1. janvārī. Visas tās piecas dalībvalstis, pret kurām ir uzsākta pārkāpumu izmeklēšanas procedūra, paziņoja par robežvērtību pārsniegšanu savā teritorijā 2005. gada laikā.

Sēra dioksīda koncentrācijas robežvērtības parasti tiek pārsniegtas rūpnīcu apkaimē. Diennakts koncentrācijas robežvērtība visbiežāk tika pārsniegta Slovēnijā; Francija, Itālija un Spānija turklāt paziņoja par stundas koncentrāciju, kas pārsniedza 1000 μg/m3 – tas ir gandrīz trīs reizes vairāk nekā attiecīgā ES robežvērtība. Šīs dalībvalstis paziņoja par robežvērtību pārsniegšanu dažādās vietās savā teritorijā, savukārt Apvienotā Karaliste paziņoja par vienu robežvērtību pārsniegšanas gadījumu.

Pasākumi pret makrodaļiņām PM10

Saistošas diennakts un gada robežvērtības attiecībā uz makrodaļiņām PM10[3] ir spēkā kopš 2005. gada 1. janvāra. Ar savu priekšlikumu (IP/05/1170) pārskatīt ES pamatdirektīvu par apkārtējā gaisa kvalitāti[4] Komisija ir ierosinājusi piešķirt dalībvalstīm ierobežotus termiņa pagarinājumus, lai tās varētu nodrošināt atbilstību PM10 standartiem tajās vietās, kur šos standartus izpildīt ir īpaši sarežģīti un kur jau ir veikti visi iespējamie pasākumi. Būtisks jaunās direktīvas jauninājums ir standartu ieviešana attiecībā uz makrodaļiņām PM2,5, kuras rada lielākus draudus veselībai, jo tās dziļāk iekļūst plaušās.

Tā kā Padome un Eiropas Parlaments pašlaik apspriežas par jauno direktīvu, Komisija uzskata, ka nebūtu pareizi tagad uzsākt pārkāpumu izmeklēšanas procedūru saistībā ar makrodaļiņu PM10 robežvērtību pārsniegšanu. Komisija tādēļ nosūtīja informācijas pieprasījumus tām 23 dalībvalstīm, kas paziņojušas par makrodaļiņu PM10 robežvērtību pārsniegšanu 2005. gada laikā. Ar šīm vēstulēm dalībvalstis tiek lūgtas sniegt informāciju par pasākumiem, kurus tās veic, lai novērstu vai samazinātu robežvērtību pārsniegšanu. Šī informācija Komisijai ļaus labāk novērtēt problēmas mērogu un sagatavot atbildes pasākumus tās novēršanai.

Vēstules netika nosūtītas Īrijai, jo tā nav ziņojusi par robežvērtību pārsniegšanu, Luksemburgai, kas nav iesniegusi nevienu ziņojumu (šajā sakarā ir uzsākta pārkāpuma izmeklēšanas lieta), kā arī Bulgārijai un Rumānijai, kurām jāziņo tikai sākot ar 2007. gadu.

Tiesvedība

Ar Līguma 226. pantu Komisija ir pilnvarota uzsākt tiesvedību pret dalībvalsti, ja tā nepilda savas saistības.

Ja Komisija uzskata, ka ir noticis ES tiesību aktu pārkāpums, kas ir pamats pārkāpuma izmeklēšanas procedūras uzsākšanai, tā attiecīgajai dalībvalstij nosūta oficiālu paziņojuma vēstuli (pirmais rakstiskais brīdinājums), kurā pieprasa dalībvalstij iesniegt apsvērumus noteiktā termiņā, parasti divu mēnešu laikā.

Ņemot vērā attiecīgās dalībvalsts atbildi vai tās nesniegšanu, Komisija var nolemt nosūtīt dalībvalstij argumentētu atzinumu (galīgais rakstiskais brīdinājums). Tajā skaidri un noteikti izklāsta iemeslus, kāpēc Komisija uzskata, ka ir noticis ES tiesību aktu pārkāpums, un dalībvalsts tiek aicināta nodrošināt atbilstību noteiktā laika posmā, parasti divu mēnešu laikā.

Ja dalībvalsts neievēro argumentētajā atzinumā noteiktās prasības, Komisija var nolemt iesniegt lietu izskatīšanai Eiropas Kopienu Tiesā. Ja Eiropas Kopienu Tiesa atzīst, ka ir noticis Līguma pārkāpums, pārkāpējai dalībvalstij pieprasa veikt atbilstības nodrošināšanai nepieciešamos pasākumus.

Ar Līguma 228. pantu Komisija ir pilnvarota veikt pasākumus pret dalībvalsti, kura neievēro Eiropas Kopienu Tiesas iepriekšēju spriedumu. Turklāt saskaņā ar šo pantu Komisija var prasīt, lai Tiesa attiecīgajai dalībvalstij piemēro naudas sodu.

Eiropas Kopienu Tiesas spriedumus skatīt:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Padomes Direktīva 1999/30/EK par robežvērtību noteikšanu sēra dioksīda, slāpekļa dioksīda un slāpekļa oksīdu, makrodaļiņu un svina koncentrācijai apkārtējā gaisā.

[2] Sēra dioksīda piesārņojuma stundas robežvērtība: 350 g/m3, ko kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt vairāk kā 24 reizes. Diennakts robežvērtība: 125 g/m3, ko kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt vairāk kā 3 reizes.

[3] 24 stundu robežvērtība attiecībā uz PM10: 50 g/m3, ko kalendāra gada laikā nedrīkst pārsniegt vairāk kā 35 reizes. Gada robežvērtība sasniedz 40 g/m3.

[4] Padomes Direktīva 96/62/EK par apkārtējā gaisa kvalitātes novērtēšanu un pārvaldību.


Side Bar