Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Briuselis, 2007 m. spalio 17 d.

Oro tarša. Komisija imasi veiksmų dėl sieros dioksido ir KD10 kiekio valstybėse narėse

Europos Komisija imasi veiksmų dėl sveikatai pavojingo oro taršos lygio ES valstybėse narėse. Ji pradėjo pažeidimų nagrinėjimo procedūras prieš Prancūziją, Italiją, Ispaniją, Slovėniją ir JK, nes jose viršijama ES leistina sieros dioksido (SO2) – pramonės įrenginių išmetamo teršalo, galinčio sukelti kvėpavimo sutrikimų ir pabloginti sergančiųjų širdies bei kraujagyslių ligomis būklę, – koncentracija ore. Be to, Komisija prašo 23 valstybių narių pateikti informaciją apie priemones, kurių jos imasi, kad būtų sumažintas ore esančių kietųjų dalelių (KD10) kiekis ir neviršytų ES standartų. Šios stambiosios dalelės, kurias į orą išmeta pramonės įrenginiai ir transporto priemonės, gali sukelti astmą, kraujagyslių ir širdies ligas, plaučių vėžį ir būti pirmalaikės mirties priežastis. Pranešta, kad leistina KD10 koncentracija viršijama maždaug 70 % Europos miestų (bent tam tikrose jų dalyse), kuriuose gyvena 250 000 ar daugiau gyventojų. Sieros dioksido, KD10 ir keleto kitų teršalų ES ribinės vertės nustatytos 1999 m. direktyvoje[1].

Už aplinkos apsaugą atsakingas Europos Komisijos narys Stavros Dimas teigė: „Įgyvendinus ES teisės aktus, sieros dioksidas nebeteršia mūsų ežerų ir nebekenkia medžiams, tačiau tam tikrose teritorijose per didelė jo koncentracija vis dar kelia grėsmę žmonių sveikatai. Valstybės narės privalo užtikrinti, kad sieros dioksido kiekis atitiktų ES standartus ir taip būtų tinkamai apsaugoti piliečiai. KD10 dar pavojingesnės sveikatai ir yra kur kas didesnė problema, taigi turime žinoti, jog valstybės narės imasi tinkamų priemonių, kad leistina koncentracija nebebūtų viršijama.“

Sieros dioksido ribinių verčių pažeidimai

SO2 koncentracijos valandos ir dienos ribinės vertės[2] pradėtos taikyti 2005 m. sausio 1 d. Penkios valstybės narės pranešė, kad jų teritorijose 2005 m. buvo viršytos nustatytos ribinės vertės, todėl pradėtos visų šių valstybių pažeidimų nagrinėjimo procedūros.

Leistina SO2 koncentracija paprastai viršijama netoli pramonės įrenginių esančiose teritorijose. Dienos ribinė vertė dažniausiai viršyta Slovėnijoje, o Prancūzijoje, Italijoje ir Ispanijoje SO2 valandos koncentracija viršijo 1000 μg/m3, t. y. buvo beveik tris kartus didesnė už ES leistiną normą. Šios valstybės narės pranešė, kad ribinės vertės viršijamos keliose vietovėse, o JK – tik vienoje.

Veiksmai, kurių imtasi dėl KD10

Privalomos dienos ir metinės KD10 ribinės vertės[3] taikomos nuo 2005 m. sausio 1 d. Tačiau Komisija pasiūlė persvarstyti ES pagrindų direktyvą dėl aplinkos oro kokybės[4] (IP/05/1170) ir atidėti valstybėms narėms nustatytą KD10 standartų taikymo terminą tais atvejais, jei tam tikrose vietovėse reikalavimus ypač sunku įvykdyti, nors imtasi visų įmanomų priemonių. Svarbi naujovė – siūlymas naujojoje direktyvoje nustatyti smulkiųjų dalelių (vadinamųjų KD2,5) standartus. Šios dalelės dar pavojingesnės, nes giliau prasiskverbia į plaučius.

Kadangi dėl naujosios direktyvos vis dar diskutuojama Taryboje ir Europos Parlamente, Komisija mano, kad pažeidimų nagrinėjimo procedūros dėl KD10 ribinės vertės viršijimo šiuo metu pradėti nederėtų. Todėl Komisija 23 valstybėms narėms, pranešusioms, kad 2005 m. viršijo KD10 ribines vertes, išsiuntė reikalavimus pateikti daugiau informacijos. Raštuose iš valstybių narių reikalaujama informuoti apie priemones, kurių jos imasi, kad ribinės vertės nebūtų viršijamos arba būtų viršijamos mažiau. Gavusi šią informaciją Komisija galės geriau įvertinti problemos mastą ir parengti atsakomąsias priemones.

Raštai neišsiųsti Airijai, kuri nepranešė viršijusi ribines vertes, Liuksemburgui, kuris nepateikė jokios ataskaitos (dėl to pradėta pažeidimo nagrinėjimo procedūra), ir Bulgarijai bei Rumunijai, kurioms privaloma teikti ataskaitas tik nuo 2007 m.

Teisinis procesas

Sutarties 226 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai imtis teisinių veiksmų prieš įsipareigojimų nevykdančią valstybę narę.

Jeigu Komisija mano, kad galėjo būti pažeisti ES teisės aktai ir dėl to galima pradėti pažeidimų nagrinėjimo procedūrą, ji išsiunčia įsipareigojimų nevykdančiai valstybei narei oficialų pranešimą (pirmą raštišką įspėjimą), kuriame reikalaujama iki nurodytos datos (paprastai per du mėnesius) pateikti pastabas.

Gavusi valstybės narės atsakymą arba jo negavusi Komisija gali nuspręsti pateikti valstybei narei pagrįstą nuomonę (paskutinį raštišką įspėjimą). Šioje pagrįstoje nuomonėje aiškiai nurodomos priežastys, kodėl Komisija mano, kad pažeidžiami ES teisės aktai, ir valstybė narė raginama per nustatytą laikotarpį (paprastai du mėnesius) imtis priemonių padėčiai ištaisyti.

Jeigu valstybė narė neatsižvelgia į pagrįstą nuomonę, Komisija gali nuspręsti kreiptis į Teisingumo Teismą. Jei Teisingumo Teismas nustato, kad Sutartis pažeista, pažeidimą padariusi valstybė narė privalo imtis priemonių padėčiai ištaisyti.

Sutarties 228 straipsniu Komisijai suteikiami įgaliojimai imtis veiksmų prieš valstybę narę, neįvykdžiusią Europos Teisingumo Teismo sprendimo. Šiame straipsnyje taip pat nustatyta, kad Komisija gali prašyti Teismą skirti pažeidimą padariusiai valstybei narei piniginę baudą.

Europos Teisingumo Teismo sprendimus galima rasti tinklalapyje

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Direktyva 1999/30/EB dėl sieros dioksido, azoto dioksido, azoto oksidų, kietųjų dalelių ir švino ribinių verčių aplinkos ore.

[2] Sieros dioksido valandos ribinė vertė – 350 μg/m3, jos negalima viršyti daugiau nei 24 kartus per kalendorinius metus. Dienos ribinė vertė – 125 μg/m3, jos negalima viršyti daugiau nei 3 kartus per kalendorinius metus.

[3] 24 valandų KD10 ribinė vertė – 50 μg/m3, jos negalima viršyti daugiau nei 35 kartus per metus. Metinė ribinė vertė – 40 μg/m3.

[4] Direktyva 96/62/EB dėl aplinkos oro kokybės vertinimo ir valdymo.


Side Bar