Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Bryssel, 17. lokakuuta 2007

Ilmansaasteet: Komissio ryhtyy toimenpiteisiin jäsenvaltioiden rikkidioksidi- ja PM10-tasojen johdosta

Euroopan komissio ryhtyy toimenpiteisiin, koska ilman epäpuhtaustasot ovat joissakin jäsenvaltioissa haitallisen korkeita. Se on käynnistänyt rikkomismenettelyn Ranskaa, Italiaa, Espanjaa, Sloveniaa ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa vastaan, koska ne ovat ylittäneet EU:n asettamat raja-arvot ilmakehän rikkidioksidipitoisuuksien (SO2) osalta. Teollisuuslaitosten aiheuttamat rikkidioksidipäästöt voivat aiheuttaa hengityselinongelmia ja pahentaa sydän- ja verisuonisairauksia. Komissio pyytää myös
23 jäsenvaltiolta lisätietoja toimenpiteistä, joita ne toteuttavat
PM10-hiukkaspäästötasojen vähentämiseksi ja EU:n vaatimusten täyttämiseksi. Teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat karkeat hiukkaspäästöt voivat aiheuttaa astmaa, sydän- ja verisuoniongelmia, keuhkosyöpää ja ennenaikaisia kuolemia. Noin 70 prosentissa Euroopan yli 250 000 asukkaan kaupungeista on raportoitu raja-arvot ylittäviä PM10-päästöjä ainakin tietyillä alueilla. Rikkidioksidia, PM10-hiukkasia ja useita muita epäpuhtauksia koskevat raja-arvot vahvistettiin vuonna 1999 annetussa direktiivissä[1].

Ympäristöasioista vastaava komission jäsen Stavros Dimas totesi: ”EU:n lainsäädännön ansioista rikkidioksidi ei enää myrkytä järviämme ja tapa puitamme. Joillakin alueilla ihmisten terveys kuitenkin vaarantuu edelleen liiallisten pitoisuuksien johdosta. Jäsenvaltioiden on rikkidioksiditasojen osalta noudatettava EU:n vaatimuksia, jotta kansalaisia suojellaan asianmukaisesti. PM10-hiukkaset ovat jopa suurempi vaara ihmisten terveydelle ja paljon laajempi ongelma. Meidän on oltava varmoja, että jäsenvaltiot suhtautuvat asiaan vakavasti ja toteuttavat toimenpiteitä, jotta raja-arvoja ei enää jatkossa ylitettäisi.”

Rikkidioksidipäästöjen raja-arvoja koskevat rikkomismenettelyt

Rikkidioksidipitoisuuksia koskevat tunti- ja vuorokausiraja-arvot[2] tulivat voimaan
1. tammikuuta 2005. Mainituissa viidessä jäsenvaltiossa ylitettiin nämä raja-arvot vuonna 2005.

Rikkidioksidipäästöjen raja-arvot ylittyvät tavallisesti teollisuuslaitosten läheisyydessä. Vuorokausiraja-arvo ylitettiin useimmin Sloveniassa. Ranskassa, Italiassa ja Espanjassa raportoitiin myös tuntipitoisuuksia, jotka ylittivät 1 000 μg/m3 . Nämä pitoisuudet ovat lähes kolme kertaa suuremmat kuin EU:n raja-arvot. Näissä kolmessa jäsenvaltiossa raja-arvot ylitettiin useissa paikoissa, Yhdistynyt kuningaskunta ilmoitti yhden ylityksen.

PM10-hiukkaspäästöjä koskevat toimet

PM10-hiukkaspäästöjä koskevat sitovat vuorokausi- ja vuosiraja-arvot[3] tulivat voimaan 1. tammikuuta 2005. Ilmanlaatua koskevan EU:n puitedirektiivin uudistamista koskevassa ehdotuksessaan[4] (IP/05/1170) komissio kuitenkin esittää, että määräaikoja PM10-hiukkasia koskevien vaatimusten täyttämiselle jatkettaisiin rajoitetusti alueilla, joissa tilanne on erityisen vaikea ja joissa kaikki käytettävissä olevat toimenpiteet on jo toteutettu. Uudessa direktiivissä on tärkeä uudistus, sillä siinä vahvistetaan raja-arvot pienhiukkasille (PM2.5), jotka ovat karkeita hiukkasia vaarallisempia, koska ne pääsevät hengityksen mukana syvemmälle keuhkoihin.

Koska uusi direktiivi on tällä hetkellä käsittelyssä neuvostossa ja Euroopan parlamentissa, komissio katsoo, ettei tällä hetkellä ole asianmukaista käynnistää rikkomismenettelyjä PM10-päästöjen raja-arvojen ylitysten osalta. Komissio pyytääkin näin ollen lisätietoja niiltä 23 jäsenvaltiolta, jotka ovat raportoineet PM10-päästöjen raja-arvojen ylityksistä vuonna 2005. Kirjeissä pyydetään jäsenvaltioita toimittamaan tietoja toimenpiteistä, joita ne toteuttavat lopettaakseen raja-arvojen ylitykset tai vähentääkseen niitä. Näiden tietojen perusteella komissio voi arvioida paremmin ongelman laajuutta ja valmistella sen ratkaisemista.

Tietopyyntökirjettä ei ole lähetetty Irlantiin, joka ei raportoinut ylityksiä,Luxemburgiin, joka ei lainkaan toimittanut raporttia (tätä koskeva rikkomismenettely on käynnistetty),eikä Bulgariaan ja Romaniaan, joiden on raportoitava päästöistä vasta vuodesta 2007 alkaen.

Oikeudellinen menettely

Perustamissopimuksen 226 artiklan mukaisesti komissiolla on valtuudet aloittaa oikeustoimet sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei täytä velvoitteitaan.

Jos komissio katsoo, että EU:n oikeutta on rikottu tavalla, joka edellyttää rikkomisesta johtuvan menettelyn aloittamista, se lähettää kyseiselle jäsenvaltiolle virallisen ilmoituksen (ensimmäisen kirjallisen varoituksen), jossa jäsenvaltiota pyydetään antamaan asiassa vastineensa tietyn ajan kuluessa, joka yleensä on kaksi kuukautta.

Asianomaisen jäsenvaltion vastineen perusteella tai vastineen puuttuessa komissio voi päättää lähettää jäsenvaltiolle perustellun lausunnon (viimeisen kirjallisen varoituksen). Siinä esitetään selkeästi ja tarkasti syyt, joiden vuoksi komissio katsoo, että EU:n oikeutta on rikottu, ja kehotetaan jäsenvaltiota korjaamaan puutteet tietyn ajan kuluessa, joka yleensä on kaksi kuukautta.

Jos jäsenvaltio ei noudata perusteltua lausuntoa, komissio voi viedä asian yhteisöjen tuomioistuimeen. Jos tuomioistuin toteaa, että perustamissopimuksen määräyksiä on rikottu, määräyksiä rikkonutta jäsenvaltiota vaaditaan toteuttamaan määräysten täyttämiseksi tarvittavat toimenpiteet.

Perustamissopimuksen 228 artiklan nojalla komissiolla on valtuudet ryhtyä oikeustoimiin sellaista jäsenvaltiota vastaan, joka ei ole noudattanut Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen aiempaa tuomiota. Kyseisen artiklan mukaan komissio voi myös pyytää tuomioistuinta määräämään kyseiselle jäsenvaltiolle sakkomaksun.

Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen tuomioita on osoitteessa:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Neuvoston direktiivi 1999/30/EY ilmassa olevien rikkidioksidin, typpioksidin ja typen oksidien, hiukkasten ja lyijyn pitoisuuksien raja-arvoista.

[2] Rikkidioksidin tuntiraja-arvo: 350 μg/m3, saa ylittyä enintään 24 kertaa kalenterivuoden aikana. Rikkidioksidin vuorokausiraja-arvo: 125 μg/m3, saa ylittyä enintään 3 kertaa kalenterivuoden aikana.

[3] PM10-hiukkasten vuorokausiraja-arvo: 50 μg/m3, saa ylittyä enintään 35 kertaa kalenterivuoden aikana. Vuosiraja-arvo 40 μg/m3.

[4] Neuvoston direktiivi 96/62/EY ilmanlaadun arvioinnista ja hallinnasta.


Side Bar