Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Brüssel, 17. oktoober 2007

Õhusaaste: komisjon võtab meetmeid vääveldioksiidi ja PM10-osakeste taseme suhtes liikmesriikides

Euroopa Komisjon võtab meetmeid õhusaaste ohtlike tasemete suhtes ELi liikmesriikides. Komisjon on algatanud rikkumismenetlused Prantsusmaa, Itaalia, Hispaania, Sloveenia ja Ühendkuningriigi suhtes vääveldioksiidi sisalduse ELi piirtasemete ületamise eest välisõhus. Vääveldioksiid (SO2) on tööstusrajatistest pärinev õhusaasteaine, mis võib tekitada hingamishäireid ja süvendada südame-veresoonkonna haigusi. Samuti palub komisjon 23 liikmesriigil esitada teave meetmete kohta, mida nad rakendavad õhus levivate PM10-osakeste taseme vähendamiseks, et vastata ELi normidele. Neid tahkeid osakesi heidavad õhku tööstusrajatised ja mootorsõidukid ning need võivad põhjustada astmat, südame-veresoonkonna haigusi, kopsuvähki ja enneaegset surma. Vähemalt 250 000 elanikuga Euroopa linnadest on ligikaudu 70% teatanud PM10-osakeste piirväärtuste ületamisest mingil alal linna piires. Vääveldioksiidi, PM10-osakeste ja mitme teise saasteaine ELi piirväärtused on sätestatud 1999. aasta direktiivis.[1]

Keskkonnavolinik Stavros Dimas märkis: „Tänu ELi õigusaktidele ei mürgita vääveldioksiid enam meie järvesid ega tapa meie puid, kuid mõnes piirkonnas kujutab selle kõrge kontsentratsioon endast siiski veel terviseohtu. Liikmesriigid peavad kehtestama ELi normidele vastavad piirväärtused, et kodanike tervist paremini kaitsta. PM10-osakesed on tervisele veelgi ohtlikumad ja kujutavad endast palju ulatuslikumat probleemi, seepärast peame teadma, et liikmesriigid võtavad karme meetmeid piirväärtuste ületamise edasiseks vältimiseks.”

Vääveldioksiidi piirväärtuste ületamine

SO2 kontsentratsiooni ühe tunni ja 24 tunni keskmised piirväärtused[2] hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2005. Kõik viis liikmesriiki, kelle suhtes rikkumismenetlused algatati, teatasid piirväärtuste ületamisest oma territooriumil 2005. aastal.

SO2 piirväärtustest kõrgem kontsentratsioon esineb tavaliselt tööstusrajatiste ümbruses. 24 tunni keskmist piirväärtust ületati kõige rohkem Sloveenias, aga ka Prantsusmaa, Itaalia ja Hispaania teatasid ühe tunni keskmistest kontsentratsioonidest üle 1000 μg/m3 – selline tase ületab ELi normi peaaegu kolm korda. Nimetatud liikmesriigid teatasid piirväärtuste ületamisest mitmes kohas, samal ajal kui Ühendkuningriik teatas ühestainsast ületamisest.

PM10-osakesi käsitlevad meetmed

Siduvad 24 tunni ja kalendriaasta keskmised piirväärtused PM10-osakeste jaoks[3] hakkasid kehtima 1. jaanuaril 2005. ELi välisõhu kvaliteedi raamdirektiivi[4] läbivaatamise ettepanekus (IP/05/1170) on komisjon siiski pakkunud välja võimaluse anda liikmesriikidele pisut ajapikendust PM10-osakeste normidega vastavuse saavutamiseks piirkondades, kus see on eriti raske ja kus juba rakendatakse kõiki võimalikke meetmeid. Oluline uuendus uues direktiivis on normide kehtestamine tahkete peenosakeste (PM2,5-osakesed) kohta, mis on PM10-osakestest veel ohtlikumad, kuna tungivad sügavamale kopsu.

Kuna arutelu uue direktiivi üle jätkub nõukogus ja Euroopa Parlamendis, leiab komisjon, et praegu ei ole asjakohane algatada PM10-osakeste piirväärtuste ületamist käsitlevaid rikkumismenetlusi. Seepärast on komisjon saatnud teabenõuded kõigile 23 liikmesriigile, kes on teatanud PM10-osakeste normide ületamisest 2005. aastal. Liikmesriikidel palutakse esitada teave meetmete kohta, mida nad rakendavad piirväärtuste ületamise lõpetamiseks või vähendamiseks. Selle teabe abil saab komisjon paremini hinnata probleemi ulatust ja valmistada ette oma vastused

Teabenõudeid ei saadetud Iirimaale, kes ei teatanud ühestki piirväärtuste ületamise juhtumist, Luksemburgile, kes jättis aruande esitamata (selle kohta on algatatud rikkumismenetlus), ning Bulgaariale ja Rumeeniale, kes peavad hakkama aruandeid esitama alles 2007. aastast alates.

Juriidiline menetlus

Euroopa Ühenduse asutamislepingu artikli 226 kohaselt on komisjonil õigus võtta õiguslikke meetmeid kohustusi mittetäitva liikmesriigi suhtes.

Kui komisjon leiab, et on toimunud selline ELi õigusaktide rikkumine, mis nõuab rikkumismenetluse alustamist, saadab ta asjaomasele liikmesriigile ametliku kirja (esimene kirjalik hoiatus), milles palub teda esitada oma seisukoha kindlaksmääratud kuupäevaks, s.o tavaliselt kahe kuu jooksul.

Sõltuvalt sellest, kas ja kuidas asjaomane liikmesriik hoiatusele vastab, võib komisjon teha otsuse saata sellele liikmesriigile põhjendatud arvamus (lõplik kirjalik hoiatus). Selles esitab komisjon selgelt ja lõplikul kujul põhjused, mille alusel ta leiab, et ELi õigusakti on rikutud, ning kutsub liikmesriiki üles tagama selle õigusakti täitmise kindlaksmääratud tähtajaks, mis on tavaliselt kaks kuud.

Kui liikmesriik ei täida põhjendatud arvamuses esitatud nõudeid, võib komisjon otsustada asja Euroopa Kohtusse anda. Kui Euroopa Kohus leiab, et asutamislepingut on rikutud, peab seda rikkunud liikmesriik võtma vajalikud meetmed kõnealuste nõuete täitmiseks.

Asutamislepingu artikli 228 kohaselt võib komisjon alustada menetlust Euroopa Kohtu otsust mittetäitva liikmesriigi suhtes. Kõnealuse artikli kohaselt on komisjonil samuti õigus paluda Euroopa Kohtul määrata asjaomasele liikmesriigile rahatrahv.

Euroopa Kohtu otsused on kättesaadavad aadressil:

http://curia.eu.int/en/content/juris/index.htm


[1] Nõukogu direktiiv 1999/30/EÜ vääveldioksiidi, lämmastikdioksiidi ning lämmastikoksiidide, tahkete osakeste ja plii piirtasemete kohta välisõhus.

[2] Vääveldioksiidi ühe tunni piirväärtus on 350 g/m3, mida ei tohi ületada rohkem kui 24 korral kalendriaasta jooksul. Vääveldioksiidi 24 tunni piirväärtus on 125 g/m3, mida ei tohi ületada rohkem kui 3 korral kalendriaasta jooksul.

[3] PM10-osakeste 24 tunni piirväärtus on 50 g/m3, mida ei tohi ületada rohkem kui 35 korral kalendriaasta jooksul. Aasta piirväärtus on 40 g/m3.

[4] Direktiiv 96/62/EÜ välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise kohta


Side Bar