Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

Bruxelles, den 17. oktober 2007

Luftforurening: Kommissionen griber ind mod forurening med svovldioxid og PM10 i medlemsstaterne

Europa-Kommissionen griber nu ind over for luftforurening, der har nået skadelige højder i nogle EU-medlemsstater. Den har indledt overtrædelsesprocedurer mod Frankrig, Italien, Spanien, Slovenien og Det Forenede Kongerige for overskridelse af EU's grænseværdier for koncentrationen i luften af svovldioxid (SO2). SO2-forureningen kommer fra industrianlæg, og den kan være årsag til åndedrætsbesvær og forværre hjerte-kar-sygdomme. Desuden anmoder Kommissionen 23 medlemsstater om at fremlægge oplysninger om, hvilke foranstaltninger de sætter i værk for at reducere forureningen med luftbårne partikler, PM10, således at de kan leve op til EU's normer. Disse store partikler, der udsendes af industrianlæg og af trafikken, kan forårsage astma, hjerte-kar-sygdomme, lungekræft og for tidlige dødsfald. Cirka 70 % af de byer i Europa, der har over 250.000 indbyggere, har indberettet, at grænseværdierne for PM10 er blevet overskredet i mindst en del af deres område. EU's grænseværdier for svovldioxid, PM10 og flere andre forurenende stoffer er vedtaget i et direktiv fra 1999[1].

Miljøkommissær Stavros Dimas siger: "Vi kan takke EU-lovgivningen for, at svovldioxid ikke længere forgifter vores søer og slå vores skove ihjel, men på nogle områder er alt for store koncentrationer stadig en trussel mod helbredet. Medlemsstaterne må bringe sig på linje med EU's normer, således at borgerne kan nyde behørig beskyttelse. PM10 indebærer en endnu større sundhedsrisiko og er et langt mere udbredt problem, så vi er nødt til at være sikre på, at medlemsstaterne gør en alvorlig indsats for at hindre fremtidige overskridelser."

Overskridelser af grænseværdierne for svovldioxid

Den 1. januar 2005 trådte der time- og døgngrænseværdier[2] i kraft for SO2-koncentrationer. De fem medlemsstater, som der indledes overtrædelsesprocedurer imod, har alle indberettet overskridelser på deres område i 2005.

Overskridelser af svovldioxidværdierne optræder normalt omkring industrianlæg. Døgngrænseværdien blev hyppigst overskredet i Slovenien, mens Frankrig, Italien og Spanien også har rapporteret om timekoncentrationer på mere end 1000 μg/m3 - det er næsten tre gange EU's grænseværdi. Disse medlemsstater har indberettet overskridelser på flere steder, mens Det Forenede Kongerige har opgivet en enkelt overskridelse.

Indgreb over for PM10

Der har været bindende døgn- og årsgrænseværdier[3] for PM10 i kraft siden 1. januar 2005. Kommissionen har dog i et forslag til ændring af EU's rammedirektiv om luftkvalitet[4] (IP/05/1170) foreslået, at medlemsstaterne får en begrænset forlængelse af fristen til at opfylde normerne for PM10 de steder, der byder på særlige vanskeligheder, og når der er truffet alle de foranstaltninger, som kan træffes. En vigtig nyhed i det nye direktiv er indførelsen af normer for fine partikler, PM2,5, som er endnu farligere, fordi de trænger længere ned i lungerne.

Da det nye direktiv for tiden drøftes med Rådet og Europa-Parlamentet, mener Kommissionen ikke, der bør skrides ind med overtrædelsesprocedurer i anledning af PM10-overskridelserne på nuværende tidspunkt. Den har derfor udbedt sig oplysninger fra de 23 medlemsstater, som har rapporteret om overskridelser af PM10-værdierne i 2005. I brevene anmodes medlemsstaterne om at fortælle, hvilke skridt de har taget for at eliminere eller reducere overskridelserne. Disse oplysninger vil give Kommissionen bedre muligheder for at vurdere omfanget af problemet og tage stilling til, hvordan det kan løses.

Der er ikke sendt breve til Irland, som ikke har rapporteret om overskridelser, Luxembourg, som ikke har indsendt nogen beretning (dét er der til gengæld indledt overtrædelsesprocedure for), og heller ikke til Bulgarien og Rumænien, som først skal indsende beretninger fra 2007 og fremefter.

Retlig procedure

Traktatens artikel 226 giver Kommissionen beføjelse til at indlede retlige skridt mod en medlemsstat, der ikke opfylder sine forpligtelser.

Hvis Kommissionen mener, at EU-retten kan være blevet overtrådt på en måde, der berettiger til åbning af en overtrædelsesprocedure, sender den en såkaldt åbningsskrivelse (første skriftlige advarsel) til den pågældende medlemsstat med anmodning om, at den fremsætter sine bemærkninger inden en nærmere bestemt dato, sædvanligvis to måneder.

På baggrund af svarets indhold, eller hvis medlemsstaten ikke svarer, kan Kommissionen beslutte sig til at sende medlemsstaten en såkaldt begrundet udtalelse (sidste skriftlige advarsel). Her redegøres der klart og endegyldigt for de forhold, Kommissionen lægger til grund for sin opfattelse af, at der foreligger en overtrædelse af EU-retten, og medlemsstaten opfordres til inden en bestemt frist, sædvanligvis to måneder, at bringe forholdene i orden.

Hvis medlemsstaten ikke efterlever den begrundede udtalelse, kan Kommissionen beslutte at indbringe sagen for Domstolen. Finder domstolen, at traktaten er overtrådt, forlanger den, at den overtrædende medlemsstat træffer de nødvendige foranstaltninger for at bringe forholdene i orden.

Traktatens artikel 228 giver Kommissionen beføjelse til at gribe ind overfor en medlemsstat, der ikke efterlever en tidligere dom fra EF-Domstolen. Efter denne artikel kan Kommissionen også anmode Domstolen om at idømme den pågældende medlemsstat en bøde.
EF-Domstolens domme kan ses her:

http://curia.europa.eu/da/content/juris/index.htm


[1] Direktiv 1999/30/EF om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og nitrogenoxider, partikler og bly i luften.

[2] Timegrænseværdi for svovldioxid: 350 g/m3, som ikke må overskrides mere end 24 gange hvert kalenderår. Døgngrænseværdi: 125 g/m3, som ikke må overskrides mere end 3 gange hvert kalenderår.

[3] Døgngrænseværdi for PM10: 50 g/m3, som ikke må overskrides mere end 35 gange om året. Årsgrænseværdi 40 g/m3.

[4] Direktiv 96/62/EF om vurdering og styring af luftkvalitet.


Side Bar