Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1537

V Bruselu dne 17. října 2007

Znečištění ovzduší: Komise přijímá opatření ohledně hodnot oxidu siřičitého a PM10 v členských státech

Evropská Komise přijímá opatření ohledně škodlivých hodnot znečištění ovzduší v členských státech EU. Kvůli překročení mezních hodnot koncentrace oxidu siřičitého (SO2) v ovzduší zahájila řízení pro porušení povinnosti s Francií, Itálií, Španělskem, Slovinskem a Spojeným královstvím. Oxid siřičitý (SO2) je znečišťující látka z průmyslových zařízení, která může způsobit dýchací potíže a zhoršit kardiovaskulární choroby. Komise rovněž žádá 23 členských států, aby poskytly informace o opatřeních přijímaných za účelem snížení množství částic označovaných jako PM10 v ovzduší na hodnoty stanovené normami EU. Tyto hrubé částice, které mají původ v průmyslové výrobě a dopravě, mohou vyvolat astma, kardiovaskulární potíže, rakovinu plic a předčasná úmrtí. Přibližně 70 % evropských měst s 250 000 nebo více obyvateli zaznamenalo překročení limitů PM10 alespoň na části svého území. Mezní hodnoty EU pro oxid siřičitý, PM10 a některé další znečišťující látky byly dohodnuty v rámci směrnice z roku 1999[1].

Stavros Dimas, komisař pro životní prostředí, prohlásil: „Díky právním předpisům EU již oxid siřičitý nezpůsobuje otravy našich vod a nezabíjí naše stromy, ale v některých oblastech nadměrné koncentrace nadále představují zdravotní riziko. Členské státy musí přizpůsobit hodnoty normám EU, aby občané byli náležitě chráněni. PM10 představuje dokonce ještě větší zdravotní riziko a je mnohem závažnějším problémem. Proto je třeba se dozvědět, zda členské státy přijímají přísná opatření, aby zabránily dalšímu překračování limitů.“

Překročení limitů oxidu siřičitého

Hodinové a denní mezní hodnoty koncentrace[2] SO2 vstoupily v platnost 1. ledna 2005. Všech pět členských států, s nimiž probíhá řízení pro porušení povinnosti, oznámilo překročení hodnot na svém území během roku 2005.

K překročení hodnot SO2 běžně dochází v okolí průmyslových zařízení. Denní mezní hodnoty byly nejčastěji překračovány ve Slovinsku, zatímco Francie, Itálie a Španělsko rovněž hlásily hodinové koncentrace překračující 1 000 μg/m3, tj. hodnoty téměř třikrát vyšší než limit EU. Tyto členské státy hlásily překročení na více místech, zatímco Spojené království nahlásilo pouze jedno překročení.

Opatření v souvislosti s PM10

Závazné denní a roční mezní hodnoty[3] pro PM10 vstoupily v platnost počínaje 1. lednem 2005. Ve svém návrhu na revizi rámcové směrnice EU o kvalitě vnějšího ovzduší[4] (IP/05/1170) však Komise pro členské státy navrhla časově omezené prodloužení lhůty ke splnění normy pro PM10 v místech, kde je to obzvláště složité a kde již byla přijata veškerá dostupná opatření. Významným přínosem nové směrnice je zavedení norem pro jemné částice, známé jako PM2,5, které jsou ještě nebezpečnější, protože pronikají hlouběji do plic.

Vzhledem k diskusím o nové směrnici probíhajícím v současné době v Radě a Evropském parlamentu nepovažuje Komise nyní za vhodné přijmout opatření pro porušení povinnosti týkající se překročení hodnot PM10. Zaslala proto těm 23 členským státům, které za rok 2005 hlásily překročení hodnot PM10, žádost o poskytnutí informací. V těchto dopisech členské státy žádá o poskytnutí informací o opatřeních přijímaných s cílem zamezit překračování limitů anebo docílit jejich snížení. Tyto informace umožní Komisi lépe posoudit rozsah problému a reagovat na něj.

Dopisy nebyly zaslány Irsku, které nehlásilo žádné překročení, Lucembursku, které neposkytlo žádnou zprávu (v uvedené věci proto bylo zahájeno řízení pro porušení povinnosti), a Bulharsku a Rumunsku, u nichž se podávání zpráv požaduje teprve počínaje rokem 2007.

Právní řízení

Článek 226 Smlouvy umožňuje Komisi zahájit právní řízení proti členskému státu, který neplní své povinnosti.

Má-li Komise za to, že se může jednat o porušení práva Společenství, které opravňuje k řízení pro porušení práva, zašle dotčenému členskému státu „úřední oznámení“(první písemné varování), v němž jej požádá, aby v dané lhůtě, obvykle dvou měsíců, poskytl své vyjádření.

Na základě odpovědi, nebo pokud od dotčeného členského státu neobdrží odpověď, může Komise rozhodnout o vydání „odůvodněného stanoviska“ (posledního písemného varování) členskému státu. Toto jasně a s konečnou platností stanoví důvody, proč má Komise za to, že došlo k porušení práva EU, a vyzve členský stát k dosažení souladu během dané lhůty, obvykle dvou měsíců.

Pokud členský stát nevyhoví požadavkům odůvodněného stanoviska, Komise může rozhodnout o předložení věci Soudnímu dvoru. Pokud Soudní dvůr shledá, že byla porušena Smlouva, je tento stát povinen přijmout nezbytná opatření k zajištění souladu.

Článek 228 Smlouvy umožňuje Komisi zahájit řízení proti členskému státu, který nevyhověl předchozímu rozsudku Evropského soudního dvora. Tento článek Komisi rovněž umožňuje, aby požádala Soudní dvůr o uložení pokuty dotčenému členskému státu.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora lze nalézt na stránce:

http://curia.europa.eu/en/content/juris/index.htm


[1] Směrnice 1999/30/ES o mezních hodnotách pro oxid siřičitý, oxid dusičitý a oxidy dusíku, částice a olovo ve vnějším ovzduší.

[2] Hodinové limity pro oxid siřičitý ve výši 350 g/m3 nesmějí být překročeny více než 24krát za kalendářní rok. Denní limitní hodnoty ve výši 125 g/m3 nesmějí být překročeny více než třikrát za kalendářní rok.

[3] 24hodinové limitní hodnoty PM10 ve výši 50 g/m3 nesmějí být překročeny více než 35krát za kalendářní rok. Roční limitní hodnota činí 40 g/m3.

[4] Směrnice 96/60/ES o posuzování a řízení kvality vnějšího ovzduší.


Side Bar