Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE

IP/07/1535

Bruxelles, den 17. oktober 2007

Elektroniske bompengesystemer i EU: Kommissionen indbringer Danmark for EF-Domstolen

Europa-Kommissionen besluttede i dag at retsforfølge Danmark på grund af manglende gennemførelse af EU-lovgivningen om bompengesystemer. Et direktiv fastsætter de betingelser, der skal opfyldes, for at de elektroniske bompengesystemer i EU kan fungere sammen (interoperabilitet). Direktivet gælder for elektronisk opkrævning af alle former for vejafgifter på de europæiske veje. Ifølge beslutningen om retsforfølgning har Danmark en frist på yderligere tre måneder til at sætte de love, der er nødvendige for at opfylde EU-reglerne, i kraft. Er der ikke vedtaget nogen tilfredsstillende lovforanstaltninger inden denne frist, vil Kommissionen indbringe sagen for EF-Domstolen.

Direktivet[1], som skulle have været gennemført senest den 20. november 2005, baner vejen for, at de elektroniske bompengesystemer kan fungere sammen, og stiller krav om, at alle nye systemer, der indføres fra den 1. januar 2007, skal benytte mindst én af de eksisterende teknologier.

I dag kan de forskellige bompengeteknologier, der benyttes i Europa, ikke fungere sammen. Dette betyder, at de transportvirksomheder, der har aktiviteter over hele Europa, skal indbygge forskelligt udstyr i deres biler alt efter, hvilket nationalt bompengesystem der benyttes. Med et fuldt funktionsdygtigt europæisk elektronisk bompengesystem vil man kunne køre over hele Europa med ét og samme indbyggede udstyr, som kan fungere sammen med alle de europæiske bompengesystemer.

Der blev rettet en begrundet udtalelse til Danmark i juli 2006, men Danmark har siden da ikke vedtaget de lovforanstaltninger, der er nødvendige for at opfylde EU-lovgivningen.


[1] Direktiv 2004/52/EF af 29. april 2004 om interoperabilitet mellem elektroniske bompengesystemer i Fællesskabet (EØS-relevant tekst, EUT L166 af 30.4.2004, s. 124).


Side Bar