Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE IT PT EL LT RO

IP/07/1532

V Bruseli 17. októbra 2007

Cestná doprava – uplatňovanie sociálnych predpisov: Komisia zasiela odôvodnené stanoviská 8 členským štátom

Európska komisia sa dnes rozhodla zaslať odôvodnené stanoviská - posledný krok pred podaním formálnej žaloby na Súdny dvor - Grécku, Taliansku, Lotyšsku, Luxembursku, Portugalsku, Rumunsku, Slovensku a Spojenému kráľovstvu za zanedbanie povinnosti oznámiť vnútroštátne opatrenie na transpozíciu smernice 2006/22/ES. Smernica stanovuje minimálne podmienky uplatňovania nových predpisov v odvetví cestnej dopravy, pokiaľ ide o časy jazdy a doby odpočinku[1] a zavedenie digitálneho tachografu[2]. Tým, že neuplatnili túto dôležitú smernicu, nemajú dotknuté členské štáty potrebné právne nástroje na podporovanie spravodlivej hospodárskej súťaže v tomto odvetví a na zlepšenie bezpečnosti na cestách.

„Účinná a rýchla transpozícia tohto dôležitého harmonizačného balíka týkajúceho sa časov jazdy a dôb odpočinku pre vodičov je nevyhnutná pre riadne fungovanie vnútorného trhu, ako aj pre sociálne predpisy a bezpečnosť na cestách. Na súťaživom trhu, akým je cestná doprava, nemôžeme akceptovať rozdiely v implementácii zo strany členských štátov“ povedal podpredseda Komisie zodpovedný za dopravu, Jacques Barrot.

Smernica, ktorá mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov do 1. apríla 2007, bola prijatá Radou a Európskym parlamentom spolu s novými sociálnymi predpismi pre vodičov z povolania (pravidlá o časoch jazdy a dobách odpočinku) v takzvanom „sociálnom balíku cestnej dopravy“. Jeho cieľom je zabezpečiť správne a jednotné uplatňovanie sociálnych predpisov. Primerané presadzovanie predpisov dlho považované za slabinu je obzvlášť dôležité v odvetví, ktoré sa vyznačuje nízkym ziskovým rozpätím, tvrdou konkurenciou a silným tlakom trhu.

Smernica stanovuje jasné pravidlá kontroly hodín odpracovaných vodičmi z povolania (s postupným zvyšovaním počtu kontrol zo súčasného 1 % zo všetkých odpracovaných dní na 3 % v roku 2010 a s minimálne šiestimi spoločnými kontrolnými operáciami organizovanými medzi členskými štátmi). Podporuje mechanizmus spolupráce medzi orgánmi členských štátov, ktoré majú na starosti presadzovanie predpisov v oblasti cestnej dopravy (menovanie styčného orgánu so Spoločenstvom, spoločné vzdelávacie programy, poskytovanie štandardného vybavenia pre kontroly), vyžaduje od členských štátov zriadenie elektronického systému výmeny informácií a zavádza systémy hodnotenia rizikovosti.


[1] Ako je stanovené v nariadení (ES) 561/2006.

[2] Nariadenie (EHP) 3821/85.


Side Bar