Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE PT EL ET RO

IP/07/1530

Брюксел, 17 октомври 2007 г.

Регламентация на ЕС в областта на телекомуникациите: Комисията е разтревожена от липсата на връзка с номер 112 от България

В рамките на нов кръг процедури за нарушения на регламентацията в областта на телекомуникациите, Европейската комисия приветства приемането от България и Румъния на законодателството, необходимо за прилагането на общностната регламентация в областта на телекомуникациите, като прекрати шест дела за несъобщаване. Въпреки това, Комисията реши да пристъпи към процедура за нарушение по отношение на България за липсата на връзка с европейския номер за спешни случаи 112. Комисията също така реши да прекрати 4 процедури, както и да оттегли иск пред Съда на Европейските общности, вследствие на осъществения от различните държави-членки напредък.

„Приветствам факта, че Комисията можа да прекрати известен брой дела в рамките на този кръг процедури във връзка с нарушения. Въпреки това, ние ще продължим да наблюдаваме отблизо прилагането в държавите-членки и да следим текущите дела, тъй като наличието на съгласуван правен климат в Европа, особено преди реформирането на регламентацията в областта на телекомуникациите, е от изключително значение. Внимателно наблюдаваме също така България и Румъния, за да сме сигурни, че двете държави-членки съблюдават напълно рамката“ – каза европейският комисар по далекосъобщенията Вивиан Рединг.

Новото дело на Комисията срещу България е поради невъзможността на връзка с единния европейски номер за спешни случаи 112. От друга страна, Комисията прекрати всичките пет съответни дела срещу България за липса на съобщаване, вследствие нотификацията относно новото национално законодателство. Последното дело за липса на съобщаване срещу Румъния би могло също да бъде прекратено при нотификация на ново национално законодателство, с което се приключват мерките по транспонирането на Директивата за универсалната услуга.

Комисията прекрати делото срещу Естония във връзка с пазарните анализи, след като получи нотификация за всички 18 пазари. Делото срещу Кипър също се прекратява, тъй като всички пазари са нотифицирани, с изключение на пазара във връзка с международния роуминг, който, поради влизането в сила на регламента, не е вече актуален.

Информация за местоположението на звънящия на номер 112 е понастоящем достъпна в Гърция и Португалия. Следователно, делото срещу Гърция беше прекратено, а искът срещу Португалия пред Съда на Европейските общности беше оттеглен.

Също така, Комисията е в процес на прекратяване на делото срещу Обединеното кралство във връзка с телефонните услуги, тъй като вече е възможно и абонатите на мобилни телефони да бъдат включени в подробен указател.

Подробен преглед на състоянието на процедурите за нарушение е достъпен на електронната страница на ГД „Информационно общество и медии“, посветена на влизането в сила и прилагането на законодателството, на следния адрес: (http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/index_en.htm)

Вж. също MEMO/07/414


Side Bar