Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL PT EL ET HU LV MT SK SL

IP/07/1526

Bryssel den 17 oktober 2007

Kommissionen vidtar rättsliga åtgärder mot medlemsstater som inte lämnat in någon handlingsplan för energieffektivitet

EU-kommissionen har i dag inlett överträdelseförfaranden mot Belgien, Estland, Frankrike, Grekland, Ungern, Lettland, Luxemburg, Malta, Portugal, Slovakien, Slovenien och Sverige. Anledningen är att dessa länder inte inkommit med någon nationell handlingsplan för energieffektivitet senast den 30 juni 2007, trots att detta är ett krav enligt direktivet om slutanvändning av energi och om energitjänster från 2006[1]. Medlemsstaternas handlingsplaner ska innehålla nationella strategier för hur man tänker uppnå målet att minska energiförbrukningen med nio procent före utgången av 2016. De ska också visa hur medlemsstaterna uppfyller ett antal andra krav i direktivet.

”Medlemsstaternas handlingsplaner för energieffektivitet visar deras engagemang för den renaste, billigaste och säkraste formen av energi, nämligen den energi som vi inte använder", säger EU-kommissionären Andris Piebalgs. ”Jag är mycket besviken över att tolv medlemsstater fortfarande inte har anmält några handlingsplaner”.

Direktivets syfte är att på ett kostnadseffektivt sätt effektivisera slutanvändningen av energi i medlemsstaterna. Om direktivet genomförs som tänkt skapas rätt förutsättningar för utvecklingen och främjandet av en marknad för energitjänster och för andra energieffektivsåtgärder riktade till slutkunderna. Detta kommer även att förbättra försörjningstryggheten och konkurrenskraften och bidra till en hållbar utveckling.

Kommissionen har fått indikationer på att flera medlemsstater har kommit långt med utarbetandet av sina nationella handlingsplaner för energieffektivitet. Dessa länder har dock inte hållit tidsgränsen, som satts till den 30 juni, och därför är kommissionen tvungen att vidta rättsliga åtgärder.

EU står inför en energiutmaning utan tidigare motstycke på grund av klimatförändringar, ökat importberoende och problem med den globala tillgången till fossila bränslen. Olika beräkningar visar att EU:s energiförbrukning är omkring 20 procent högre än vad som kan motiveras av ekonomiska skäl. I mars 2007 underströk EU:s statschefer att man måste uppnå målet att minska energiförbrukningen med 20 procent fram till 2020 i enlighet med kommissionens handlingsplan för energieffektivitet.


[1] Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 93/76/EEG, EUT L 114, 27.4.2006, s.64–84.


Side Bar