Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE NL SV PT EL ET HU LV MT SL

IP/07/1526

V Bruseli 17. októbra 2007

Komisia podniká právne kroky proti členským štátom za nepredloženie akčného plánu energetickej účinnosti

Európska komisia dnes začala konania pre porušenie právnych predpisov proti Belgicku, Estónsku, Francúzsku, Grécku, Lotyšsku, Luxembursku, Maďarsku, Malte, Portugalsku, Slovensku, Slovinsku a Švédsku za neoznámenie národného akčného plánu energetickej účinnosti do 30. júna 2007, ako požaduje smernica o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách[1] z roku 2006. Akčné plány by mali predstavovať národné stratégie na dosiahnutie 9-percentnej cieľovej úspory energie do konca roka 2016, ako aj plnenie mnohých ďalších ustanovení smernice členskými štátmi.

„Národné akčné plány energetickej účinnosti vyjadrujú záväzok členských štátov využívať najčistejšiu, najlacnejšiu a najbezpečnejšiu z energií – energiu, ktorú nevyužívame. Som veľmi sklamaný, keď vidím, že 12 členských štátov ešte neoznámilo svoj plán“, povedal komisár Piebalgs.

Cieľom smernice sú nákladovo efektívne vylepšenia energetickej účinnosti konečného využitia energie v členských štátoch. Správna implementácia smernice by mala vytvoriť podmienky potrebné na rozvoj a podporu trhu s energetickými službami a na poskytovanie iných opatrení energetickej účinnosti koncovým užívateľom. Významne prispeje aj k bezpečnosti pri zásobovaní energiou, konkurencieschopnosti a udržateľnému rozvoju.

Hoci Komisia má signály, že niektoré členské štáty urobili pokroky pri navrhovaní národného akčného plánu energetickej účinnosti, nedodržanie konečného termínu, ktorým bol 30. jún, núti Komisiu, aby podnikla právne kroky.

Európska únia čelí bezprecedentným energetickým výzvam vyplývajúcim zo zmeny klímy, zvýšenej závislosti od dovozu a obáv z úrovne zásob celosvetových fosílnych palív. Z odhadov vidieť, že spotreba energie v Únii je približne o 20 % vyššia, ako možno zdôvodniť na základe ekonomiky. V marci 2007 hlavy európskych štátov zdôraznili význam 20-percentnej cieľovej úspory energie do roku 2020 v súlade s akčným plánom energetickej účinnosti Komisie.


[1] Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/32/ES z 5. apríla 2006 o energetickej účinnosti konečného využitia energie a energetických službách, Úradný vestník EÚ L 114, 27.4.2006, s. 64 – 84.


Side Bar