Navigation path

Left navigation

Additional tools

Other available languages: EN FR DE SV PT EL ET HU LV MT SK SL

IP/07/1526

Brussel, 17 oktober 2007

De Commissie treedt op tegen lidstaten die nalaten hun actieplan voor energie-efficiëntie in te dienen

De Europese Commissie heeft vandaag inbreukprocedures ingeleid tegen België, Estland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Letland, Luxemburg, Malta, Portugal, Slowakije, Slovenië en Zweden omdat bedoelde landen hebben nagelaten om uiterlijk op 30 juni 2007 hun actieplan voor energie-efficiëntie in te dienen als vereist krachtens de richtlijn van 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten[1]. Bedoelde actieplannen moeten de uitwerking zijn van de nationale strategieën om tegen 2016 een energiebesparing van 9% te behalen en moeten aangeven hoe de lidstaten zullen voldoen aan een aantal andere bepalingen van de richtlijn .

"De nationale actieplannen voor energie-efficiëntie geven uitdrukking aan het streven van de lidstaten om de schoonste, goedkoopste en veiligste energiebronnen te gebruiken, namelijk de energie die we besparen. Het ontgoochelt me ten zeerste te zien dat 12 lidstaten hun actieplan nog steeds niet hebben ingediend", aldus Commissielid Piebalgs.

Het doel van deze richtlijn is de energie-efficiëntie bij eindgebruik in de lidstaten op de meest kosteneffectieve wijze te verbeteren. Een goede toepassing van de richtlijn moet de voorwaarden scheppen voor de ontwikkeling en stimulering van een markt voor energiediensten en voor het aanbieden van andere maatregelen ter verbetering van de energie-efficiëntie aan eindverbruikers. Daardoor zal ook een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de veiligheid van de energievoorziening, het concurrentievermogen en de duurzame ontwikkeling.

Hoewel de Commissie uit bepaalde aanwijzingen kan concluderen dat verscheidene lidstaten goed gevorderd zijn bij de uitwerking van hun nationale actieplannen voor energie-efficiëntie, is zij door het feit dat bedoelde plannen niet vóór 30 juni ter kennis zijn gebracht ertoe verplicht juridisch actie te ondernemen.

De Europese Unie is geplaatst voor ongekende energie-uitdagingen ten gevolge van de klimaatverandering, toenemende afhankelijkheid van invoer en zorgen betreffende de wereldwijde beschikbaarheid van fossiele brandstoffen. Naar raming ligt het energieverbruik van de Unie ongeveer 20% hoger dan wat op economische gronden kan worden verantwoord. In maart 2007 hebben de Europese staatshoofden het belang onderstreept van de doelstelling van het energie-efficiëntieplan van de Commissie om tegen 2020 tot 20% energie te besparen.


[1] Richtlijn 2006/32/EG van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2006 betreffende energie-efficiëntie bij het eindgebruik en energiediensten en houdende intrekking van Richtlijn 93/76/EEG van de Raad, Publicatieblad L 114 van 27.4.2006, blz. 64.


Side Bar