Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Bryssel den 10 oktober 2007

Ett hav av möjligheter: Kommissionen föreslår integrerad havspolitik för EU

Kommissionen antog idag ett meddelande som skildrar dess vision av en integrerad havspolitik för EU och innehåller en detaljerad handlingsplan som stakar ut ett ambitiöst arbetsprogram för de kommande åren. Vetenskapliga upptäckter, enorm teknisk utveckling, globalisering, klimatförändringar och havsföroreningar håller i snabb takt på att ändra EU:s förhållande till haven och oceanerna med alla de möjligheter och utmaningar som detta innebär. En integrerad havspolitik kommer att göra det möjligt för unionen att ta sig an dessa utmaningar. Förslaget bygger på ett omfattande offentligt samråd som avslutades i juni i år och är resultatet av arbetet i en styrgrupp bestående av tio kommissionärer med Joe Borg som ordförande. Meddelandet och handlingsplanen åtföljs av en rapport avseende resultaten av samrådet som visade att finns ett starkt stöd för kommissionens initiativ bland de berörda parterna.

– Jag är övertygad om att en stor del av vår framtid ligger i oceanernas outnyttjade potential. Vårt förslag till en integrerad havspolitik har utformats för att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbarhet. Det har formulerats för att främja våra gemensamma europeiska intressen och för att ta vara på alla de möjligheter som oceanerna erbjuder samtidigt som vi agerar på ett hållbart sätt. Förslaget är en väsentlig del av vår strategi för att modernisera EU och förbereda unionen för den globaliserade världen, sa kommissionens ordförande, José Manuel Barroso, initiativtagare till den nya havspolitiken.

– De berörda parterna har presenterat sina synpunkter som vi har lyssnat på. Det här är ett avgörande första steg för Europas oceaner och hav och vårt gemensamma mål är att utnyttja den potentialen och ta oss an de utmaningar som ett maritimt EU innebär. Härigenom kan vi på bästa sätt utnyttja våra maritima tillgångar och unionen ta sig an några av de största utmaningar som den står inför, sa Joe Borg, kommissionens ledamot med ansvar för fiske och havsfrågor.

De olika havsrelaterade åtgärderna och strategierna har hittills i stort sett genomförts per sektor. En integrerad havspolitik kommer att förändra det sätt på vilket politiken utformas och besluten fattas i de maritima sektorerna – samtidigt som subsidiaritetsprincipen beaktas fullt ut. Berörda myndigheter kommer att kunna analysera samspelet mellan de sektorer och politiska områden som berörs och ta hänsyn till dem på alla nivåer för att kunna utforma gemensamma verktyg i syfte att utnyttja synergier och undvika konflikter.

Den nya politiken kommer att bygga på EU:s styrka inom ramen för marin forskning, teknik och innovation. Den kommer att förankras i Lissabon-agendan för fler och bättre jobb och tillväxt och i EU:s övergripande åtagande att se till att den ekonomiska utvecklingen inte sker på bekostnad av den miljömässigt hållbara utvecklingen.

I meddelandet och den åtföljande handlingsplanen anges flera konkreta åtgärder som ska vidtas under den nuvarande kommissionens mandatperiod. Åtgärderna, som anges nedan, omfattar ett brett spektrum av frågor, allt från sjötransporter, sjöfartstjänsternas konkurrenskraft, sysselsättning, forskning, fiske och skyddet av den marina miljön.

  • Ett europeiskt område för sjötransporter utan hinder
  • En europeisk strategi för havsforskning
  • Nationella integrerade havsstrategier som utvecklas av medlemsstaterna
  • Ett europeiskt nätverk för övervakning av havet
  • En färdplan för fysisk planering i kust- och havsområden per medlemsstat
  • Undanröjande av piratfiske och destruktiv bottentrålning i fria havet
  • Ett europeiskt nätverk av havskluster
  • En översyn över EU:s undantag från arbetsrätten för sjöfarts- och fiskesektorerna
  • Ett europeiskt nätverk för havsobservation och -data
  • En strategi för att mildra klimatförändringarnas inverkan på kustområden

Genomförandet av handlingsplanen har redan påbörjats – idag presenterade kommissionsledamot Vladimír Spidla en översyn över EU:s undantag från arbetsrätten i de maritima sektorerna och kommissionsledamot Andris Piebalgs offentliggjorde en rapport om kopplingarna mellan EU:s energipolitik och den nya integrerade havspolitiken.

För att den integrerade havspolitiken ska bli en framgång krävs fortsatt engagemang och stöd från alla aktörer och berörda parter. Kommission kommer att fortsätta att samarbeta med berörda parter och myndigheter på europeisk, nationell och regional nivå för att förverkliga sin vision.

Under de kommande veckorna kommer ytterligare initiativ att lanseras när det gäller hamnar, fiske och skyddet av den marina miljön.
Hela paketet liksom ytterligare information om maritima frågor finns på

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Se även

MEMO/07/403.


Side Bar