Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Brusel 10. októbra 2007

More možností: Komisia navrhuje integrovanú námornú politiku pre EÚ

Dnes Komisia schválila oznámenie, v ktorom načrtáva svoju koncepciu integrovanej námornej politiky pre EÚ spolu s podrobným akčným plánom, ktorým sa určuje ambiciózny pracovný program na nadchádzajúce roky. Vedecké objavy, rýchle napredovanie technického rozvoja, globalizácia, zmena klímy a znečisťovanie morí rýchlo menia vzťah Európy k moriam a oceánom, a s tým sa spája mnoho možností i problémov. Vďaka integrovanej námornej politike bude Únia schopná ráznejšie riešiť problémy, ktoré ju čakajú. Návrh vychádza z rozsiahlej verejnej konzultácie, ktorá sa skončila v júni 2007, a je výsledkom práce riadiacej skupiny 10 komisárov, ktorej predsedal Joe Borg. K oznámeniu a akčnému plánu je pripojená aj správa o výsledkoch konzultácie, z ktorej vyplynulo, že zúčastnené strany výrazne podporili iniciatívu Komisie.

Predseda Komisie José Manuel Barroso, z ktorého iniciatívy sa začala nová koncepcia námornej politiky, sa vyjadril takto: „Som presvedčený, že naša budúcnosť z veľkej časti závisí od nevyužitého potenciálu oceánov. Naším návrhom integrovanej námornej politiky sme sledovali cieľ rastu, zamestnanosti a udržateľnosti. Vypracovali sme ho so zámerom podporiť naše spoločné európske záujmy, ako aj využiť udržateľným spôsobom všetky možnosti, ktoré nám oceány ponúkajú. Táto koncepcia je zásadnou súčasťou našej stratégie modernizácie Európy a jej prípravy na globalizovaný svet.“

Komisár pre rybné hospodárstvo a námorné záležitosti Joe Borg dodal: „Zúčastnené strany vyjadrili svoj názor a my sme ho vypočuli. Pre európske oceány a moria je to dôležitý prvý krok. Naším spoločným cieľom je, aby Európa plne rozvinula svoj potenciál v námornej oblasti a dokázala riešiť súvisiace problémy. Takto budeme môcť optimálne využiť naše morské zdroje a pomôcť Európe prekonať niektoré najväčšie ťažkosti.“

Doposiaľ sa rôzne aktivity a politiky v oblasti morí spravovali prevažne v rámci sektorov. Pomocou integrovanej námornej politiky dôjde k zmene tvorby politiky a prijímania rozhodnutí v námorných sektoroch, a to v úplnej zhode s princípom subsidiarity. Vďaka tomu budú môcť príslušné orgány vykonať analýzu interakcií medzi rôznymi sektormi a oblasťami politiky a brať ich do úvahy na každej úrovni, aby sa vyvinuli spoločné nástroje využívania synergie a zabránilo sa konfliktom.

Nová politika bude vychádzať zo silných stránok, ktoré má Európa v oblasti výskumu morí, technológií a inovácií. Bude založená na Lisabonskej agende pre väčší počet lepších pracovných miest a rast, ako aj na celkovom záväzku EÚ zabezpečiť, aby hospodársky vývoj nenarúšal udržateľnosť životného prostredia.

V oznámení a pripojenom akčnom pláne sú uvedené konkrétne opatrenia, ktoré sa majú prijať počas mandátu súčasnej Komisie. Tieto opatrenia sa týkajú širokého spektra otázok od námornej dopravy po konkurencieschopnosť námorných podnikov, zamestnanosť, vedecký výskum, rybné hospodárstvo a ochranu morského prostredia. Ide napríklad o tieto opatrenia:

  • európsky priestor námornej dopravy bez prekážok,
  • európska stratégia morského výskumu,
  • národné integrované námorné politiky, ktoré majú vypracovať členské štáty,
  • integrovaná sieť námorného dohľadu,
  • harmonogram námorného územného plánovania členských štátov,
  • eliminácia pirátskeho rybolovu a deštruktívneho kladenia dnových vlečných sietí na voľnom mori
  • podpora európskej siete námorných zoskupení,
  • preskúmanie výnimiek z pracovného práva EÚ platných pre sektor námornej dopravy a rybolovu,
  • európska námorná monitorovacia a dátová sieť
  • stratégia na zmiernenie následkov zmeny klímy v pobrežných oblastiach.

Vykonávanie akčného plánu sa začalo už dnes, keď komisár Špidla predstavil preskúmanie výnimiek z pracovného práva platných pre námorný sektor a komisár Piebalgs predložil správu o vzájomných prepojeniach medzi energetickou politikou EÚ a novou integrovanou námornou politikou.

Integrovaná námorná politika môže uspieť len v prípade neustálej angažovanosti všetkých aktérov a zúčastnených strán. Komisia bude naďalej spolupracovať so všetkými zúčastnenými stranami a orgánmi na európskej, národnej a regionálnej úrovni na uskutočňovaní svojej koncepcie.

V nadchádzajúcich týždňoch budú nasledovať ďalšie iniciatívy, ktoré sa budú týkať politiky námorných prístavov, rybného hospodárstva a ochrany morského prostredia.
Celý balíček, ako aj ďalšie informácie o námorných otázkach možno nájsť na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Pozri aj

MEMO/07/403.


Side Bar