Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Bruksela, dnia 10 października 2007 r.

Ocean możliwości: Komisja przedstawia zintegrowaną politykę morską UE

Komisja przyjęła w dniu dzisiejszym komunikat, w którym przedstawia swoją koncepcję zintegrowanej polityki morskiej UE, wraz ze szczegółowym planem działania określającym ambitny program prac na nadchodzące lata. Odkrycia naukowe, ogromne postępy w rozwoju technologii, globalizacja, zmiany klimatyczne oraz zanieczyszczenie mórz gwałtownie zmieniają relacje Europy z morzem i oceanami, co wiąże się również z rosnącymi możliwościami i wyzwaniami. Propozycja Komisji powstała w oparciu o wyniki szeroko zakrojonych konsultacji społecznych, które dobiegły końca w czerwcu, i jest owocem pracy sterującej grupy dziesięciu komisarzy pod przewodnictwem Joe Borga. Komunikat i plan działania zostały uzupełnione sprawozdaniem dotyczącym wyników konsultacji, które pokazały silne poparcie zainteresowanych podmiotów dla inicjatywy Komisji.

Przewodniczący Komisji José Manuel Barroso, który zainicjował nowe podejście do polityki morskiej, stwierdził: „Jestem przekonany, że nasza przyszłość zależy w znacznej mierze od niewykorzystanego potencjału morza. Proponowana zintegrowana polityka morska została zaprojektowana tak, by stwarzać warunki dla wzrostu gospodarczego, zatrudnienia i zrównoważonego rozwoju. Powstała ona po to, by wspierać nasz wspólny europejski interes oraz by wykorzystać cały potencjał morza, działając jednocześnie z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. Jest ona nieodłączną częścią strategii zmierzającej do modernizacji Europy i przygotowania jej na rzeczywistość zglobalizowanego świata”.

Joe Borg, komisarz ds. rybactwa i gospodarki morskiej, dodał: „Zainteresowane podmioty wypowiedziały się, a my wysłuchaliśmy ich uwag. Jest to pierwszy zasadniczy krok, jaki został uczyniony dla europejskich mórz i oceanów. Naszym wspólnym celem jest uwolnienie potencjału morskiej Europy i zmierzenie się z jej wyzwaniami. Pozwoli nam to na optymalne wykorzystanie atutów morskich naszego kontynentu i pomoże Europie stawić czoło największym stojącym przed nią wyzwaniom”.

Do chwili obecnej różnorodne działania i środki polityczne związane z morzem były podejmowane przeważnie w ramach poszczególnych sektorów. Zintegrowana polityka morska zmieni sposób kształtowania polityki i podejmowania decyzji w sektorach morskich, przy pełnym poszanowaniu zasady pomocniczości. Stworzy ona odnośnym organom odpowiednie warunki do analizy relacji między poszczególnymi sektorami i odnośnymi obszarami politycznymi oraz do uwzględnienia tych relacji na wszystkich poziomach, tak by stworzyć wspólne instrumenty służące wykorzystaniu synergii i zapobieganiu konfliktom.

Nowa polityka opierać się będzie na atutach Europy w obszarze badań naukowych w dziedzinie morza oraz w obszarze technologii i innowacji. Będzie ona zakorzeniona w strategii lizbońskiej na rzecz szybszego wzrostu gospodarczego oraz większej liczby miejsc pracy i ich lepszej jakości oraz w nadrzędnym zobowiązaniu UE, jakim jest zagwarantowanie, że wzrost gospodarczy nie odbywa się kosztem zrównoważonego stanu środowiska.

W komunikacie oraz dołączonym do niego planie działania wymieniono konkretne działania, których realizacja rozpocznie się w okresie sprawowania mandatu przez Komisję w obecnym składzie. Działania te obejmują szerokie spektrum zagadnień począwszy od transportu morskiego, a skończywszy na konkurencyjności przedsiębiorstw sektora morskiego, zatrudnieniu, badaniach naukowych, rybołówstwie i ochronie środowiska morskiego. Działania obejmują:

  • europejski transport morski bez barier
  • europejską strategię na rzecz badań naukowych w dziedzinie morza
  • krajowe zintegrowane polityki morskie, opracowywane przez państwa członkowskie
  • europejską sieć nadzoru morskiego
  • mapę drogową na rzecz morskiego planowania przestrzennego w państwach członkowskich
  • zwalczenie nielegalnych połowów i niszczących połowów włokami na pełnym morzu
  • wspieranie europejskiej sieci klastrów morskich
  • przegląd zwolnień z unijnych przepisów prawa pracy dla sektora transportu morskiego i rybołówstwa
  • europejską sieć informacji i obserwacji środowiska morskiego
  • strategię na rzecz łagodzenia skutków zmian klimatycznych w regionach nadbrzeżnych

Realizację planu działania zapoczątkowali już dziś komisarz Spidla, przedstawiając przegląd zwolnień z unijnych przepisów prawa pracy w sektorach morskich, oraz komisarz Piebalgs, publikując sprawozdanie na temat powiązań między unijną polityką energetyczną i nową zintegrowaną polityką morską.

Sukces zintegrowanej polityki morskiej uzależniony jest od stałego zaangażowania i wsparcia wszystkich zainteresowanych podmiotów i stron. Aby koncepcja Komisji stała się rzeczywistością, będzie ona w dalszym ciągu współpracować z zainteresowanymi podmiotami i organami na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym.

W najbliższym czasie zostaną podjęte kolejne inicjatywy dotyczące polityki w zakresie portów, rybołówstwa i ochrony środowiska morskiego.
Informacje na temat wszystkich inicjatyw oraz inne informacje na temat polityki morskiej dostępne są na stronie:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Patrz również

MEMO/07/403.


Side Bar