Navigation path

Left navigation

Additional tools

IP/07/1463

Brussel, 10 oktober 2007

Een zee van kansen: Commissie komt met voorstel voor geïntegreerd maritiem beleid voor de EU

In een vandaag goedgekeurde mededeling zet de Commissie haar visie op een geïntegreerd maritiem beleid voor de EU uiteen en presenteert zij een gedetailleerd actieplan met een ambitieus werkprogramma voor de komende jaren. Ontdekkingen in de wetenschap, gigantische stappen in de technologische ontwikkeling, mondialisering, klimaatverandering en mariene verontreiniging veranderen de relatie van Europa tot de zeeën en oceanen in snel tempo en brengen in hun kielzog zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Dankzij een geïntegreerd maritiem beleid zal de Unie deze uitdagingen vastberaden het hoofd kunnen bieden. Het voorstel is gebaseerd op een uitvoerige openbare raadpleging die in juni van dit jaar is afgerond en is het werk van een stuurgroep van tien commissarissen, voorgezeten door de commissaris voor Visserij en maritieme aangelegenheden Joe Borg. De mededeling en het actieplan gaan vergezeld van een verslag over de resultaten van het raadplegingsproces waaruit duidelijk naar voren kwam dat het initiatief van de Commissie op krachtige steun van de belanghebbende partijen kan rekenen.

De voorzitter van de Commissie, José Manuel Barroso, gaf de aftrap voor de nieuwe benadering van het maritieme beleid: "Ik ben ervan overtuigd dat onze toekomst voor een groot deel ligt in het onontgonnen potentieel van onze oceanen. Ons voorstel voor een geïntegreerd maritiem beleid is ontworpen met het oog op groei, werkgelegenheid en duurzaamheid en met het doel op een duurzame manier het gemeenschappelijke Europese belang te bevorderen en alle kansen die de oceanen bieden, te grijpen. Het voorstel maakt integraal deel uit van onze strategie om Europa te moderniseren en voor te bereiden op de gemondialiseerde wereld."

Commissaris Borg voegde daaraan toe: "De belanghebbende partijen uit de sector hebben gesproken en wij hebben geluisterd. Dit is een cruciale stap voor Europa's zeeën en oceanen. Samen zullen wij ons inzetten voor het ontsluiten van het potentieel van het maritieme Europa en samen zullen wij de daarmee gepaard gaande uitdagingen aanpakken. Dit instrument zal ons de gelegenheid bieden optimaal gebruik te maken van onze maritieme rijkdommen en zal Europa helpen een aantal belangrijke uitdagingen aan te gaan".

Tot dusverre zijn de verschillende activiteiten en beleidslijnen op maritiem gebied grotendeels per sector beheerd. De invoering van een geïntegreerd maritiem beleid zal de beleids- en besluitvorming in de maritieme sectoren veranderen, mét volledige inachtneming van het subsidiariteitsbeginsel. In het kader van een dergelijk beleid zullen de ter zake bevoegde autoriteiten de interacties tussen de verschillende sectoren en beleidsgebieden kunnen analyseren en op elk niveau verwerken om zo gemeenschappelijke instrumenten te ontwikkelen waarmee synergieën kunnen worden benut en conflicten voorkomen.

Het nieuwe beleid zal voortbouwen op Europa's troeven in marien onderzoek, mariene technologie en mariene innovatie. Het zal bovendien worden verankerd in de agenda van Lissabon voor groei en meer en betere banen en in de algemene belofte van de EU dat economische ontwikkeling niet ten koste van de duurzaamheid van het milieu mag gaan.

In de mededeling en het begeleidende actieplan wordt een reeks concrete acties opgesomd die tijdens de mandaatsperiode van deze Commissie zullen worden opgestart. Het brede scala aan onderwerpen in deze lijst gaat van maritiem vervoer en het concurrentievermogen van maritieme bedrijven, over werkgelegenheid, wetenschappelijk onderzoek en visserij, tot de bescherming van het mariene milieu, zoals blijkt uit de onderstaande voorbeelden.

  • een Europese maritieme vervoersruimte zonder belemmeringen
  • een Europese strategie voor marien onderzoek
  • nationale geïntegreerde maritieme beleidslijnen die door de lidstaten moeten worden ontwikkeld
  • een geïntegreerd netwerk voor maritieme controle
  • een stappenplan naar maritieme ruimtelijke ordening door de lidstaten
  • de uitbanning van piraterij in de visserij en van het gebruik van destructieve bodemtrawls in volle zee
  • de bevordering van een Europees netwerk van maritieme clusters
  • een herziening van de voor de visserij en de scheepvaart geldende uitzonderingen op de arbeidswetgeving van de EU
  • een Europees marien observatie- en datanetwerk
  • een strategie ter mildering van de effecten van de klimaatverandering op kustgebieden.

Het actieplan werpt nu al vruchten af: vandaag heeft commissaris Spidla een overzicht voorgesteld van de uitzonderingen op de arbeidswetgeving die van toepassing zijn op de maritieme sectoren en heeft commissaris Piebalgs een verslag bekendgemaakt over de verbanden tussen het energiebeleid van de EU en het nieuwe geïntegreerde maritieme beleid.

Om succes te kunnen boeken, moet een geïntegreerd maritiem beleid kunnen rekenen op de niet-aflatende inzet en steun van alle actoren en belanghebbende partijen. Om deze visie concreet te maken, zal de Commissie blijven samenwerken met de belanghebbende partijen en autoriteiten op Europees, nationaal en regionaal niveau.

In de loop van de komende weken zullen initiatieven volgen over havenbeleid, visserij en de bescherming van het mariene milieu.
Het volledige pakket, zowel als extra informatie over maritieme aangelegenheden is beschikbaar op:

http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/index_en.html
Zie ook
MEMO/07/403.


Side Bar